028_zuidzande- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Zuidzande

Provincie Zeeland

Gemeente Sluis

Coördinaten 51° 20′ NB, 3° 27′ OL

Zuidzande (West-Vlaams: Susande) is een klein dorp in de gemeente Sluis, in de Nederlandse provincie Zeeland. Dit in de regio Zeeuws-Vlaanderen gelegen dorp telt 592 inwoners (2009). Oorspronkelijk wasZuidzande,net zoals Cadzand, Koezand, 

Wulpen en Schoonvelde een zandbank gelegen in de monding van de Zwinarm. In de loop van de 15de eeuw werd het gebied één met het eiland Cadzand. Tot 1970 was Zuidzande een zelfstandige gemeente. In dat jaar ging het op in Oostburg dat in 2003 weer opging in Sluis.

Het dorp bevindt zich in de Christoffelpolder.

Geschiedenis

Door de aanleg van lage dijken ontstond de Zuidzandepolder, waar op de zuidrand een woonkern verrees. Deze lag op een driesprong van dijken, welke ook de Christoffelpolder en de Capellepolder. Er werd een aan Sint-Christoffel gewijde kerk gebouwd. In de loop van de 15de eeuw werd het gebied één met het eiland Cadzand. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog raakte het gebied deels geïnundeerd, en blijkbaar ging het Christoffelkerkje daarbij verloren, want in 1659 werd een nieuwe (hervormde) kerk gebouwd.

Tijdens de Slag om de Schelde, in 1944, liep ook Zuidzande enige schade op, onder meer de kerk werd verwoest.

Rijksmonument in Zuidzande:

Zuidzandse Molen

Natuur en landschap

Zuidzande ligt in een zeekleipoldergebied op een hoogte van ongeveer 1 meter. Vrijwel het gehele gebied wordt door de akkerbouw ingenomen. Een aantal oude, met knotwilgen omzoomde, polderdijken geven het landschap een enigszins besloten karakter.

ENGLISH

Zuidzande
Province of Zeeland
Gemeente Sluis
Coordinates 51 ° 20 ‘N, 3 ° 27’ OL
Zuidzande (West Flemish: Susande) is a small village in the municipality of Sluis, in the Dutch province of Zeeland. This village in the Zeeuws-Vlaanderen region has 592 inhabitants (2009). Originally Zuidzande, just like Cadzand, Koezand, Wulpen and Schoonvelde, was a sandbank in the mouth of the Zwinarm
(nature reserve with salt marshes and dunes). In the course of the 15th century, the area became one with the island of Cadzand. Until 1970, Zuidzande was an independent municipality. In that year it merged with in Oostburg, which once again merged with Sluis in 2003.
The village is located in the Christoffelpolder.

History
The construction of low dikes created the Zuidzandepolder, where a residential core arose on the southern edge. It lay on a dyke, which also included the Christoffelpolder and the Capellepolder. A church dedicated to Saint Christopher was built. In the course of the 15th century, the area became one with the island of Cadzand. During the Eighty Years’ War the area was partly flooded, and apparently the Christoffel church was lost, because in 1659 a new (reformed) church was built.

During the Battle of the Scheldt, in 1944, Zuidzande also suffered some damage, including the destruction of the church.

National monument in Zuidzande:
Zuidzandse Molen


Nature and landscape
Zuidzande is located in a sea-skipper area at a height of about 1 meter. Almost the entire area is occupied by arable farming. A number of old polder dikes bordered with pollard willows give the landscape a somewhat enclosed character

DEUTSCH

Zuidzande
Provinz Zeeland
Gemeinde Sluis
Koordinaten 51 ° 20 ‘N, 3 ° 27’ OL
Zuidzande (Westflämisch: Susande) ist ein kleines Dorf in der Gemeinde Sluis, in der niederländischen Provinz Zeeland. Dieses Dorf in der Region Zeeuws-Vlaanderen hat 592 Einwohner (2009). Ursprünglich war Zuidzande, genau wie Cadzand, Koezand, Wulpen und Schoonvelde, eine Sandbank in der Mündung des Zwinarms
(Naturschutzgebiet mit Salzwiesen und Dünen). Im Laufe des 15. Jahrhunderts wurde das Gebiet eins mit der Insel Cadzand. Bis 1970 war Zuidzande eine unabhängige Gemeinde. In diesem Jahr wurde Zuidzande zusammengeführt mit Oostburg , das in 2003 wieder mit Sluis fusionierte.
Das Dorf liegt im Christoffelpolder.

Geschichte
Der Bau von niedrigen Deichen schuf den Zuidzandepolder, wo am Südrand ein Wohnkern entstand. Es lag auf einem dreistöckigen Deich, zu dem auch der Christoffelpolder und der Capellepolder gehörten. Eine dem Heiligen Christophorus geweihte Kirche wurde gebaut. Während des Achtzigjährigen Krieges wurde das Gebiet teilweise überflutet und die Christoffel-Kirche ging offenbar verloren, weil 1659 eine neue (reformierte) Kirche gebaut wurde.

Während der Schlacht an der Schelde 1944 erlitt auch Zuidzande einige Schäden, einschließlich der Zerstörung der Kirche.

 

Nationaldenkmal in Zuidzande:
Zuidzandse Molen


Natur und Landschaft
Zuidzande befindet sich in einem See-Skipper-Gebiet in einer Höhe von etwa 1 Meter. Fast das gesamte Gebiet ist von Ackerbau geprägt. Eine Reihe alter Polderdeiche, die mit Pollard Weiden gesäumtsind, geben der Landschaft einen etwas geschlossenen Charakter.