011_waterlandkerkje- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl
NEDERLANDS

Waterlandkerkje

Waterlandkerkjeis een dorp in de gemeente Sluis, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het dorp, gelegen aan de weg Oostburg-IJzendijke (N676), heeft 553 inwoners (2010).

Waterlandkerkje is regionaal vooral bekend door de vele kerkconcerten die er worden gegeven en de “Meerminnefeesten”, die ieder jaar in het weekend na Pinksteren worden georganiseerd.

Geschiedenis

Waterlandkerkje ontstond in 1669 als nederzetting rond een kerk. Het gehucht werd ‘t Kerkje genoemd, zoals de dorpsbewoners nog altijd doen. In 1796 kreeg het dorp de naam Waterland, rond 1820 werd dit veranderd in de huidige naam, om verwarring met het 5 kilometer zuidelijker gelegen Belgische dorpWaterland-Oudeman te voorkomen.

Waterlandkerkje werd als een van de weinige dorpen in West-Zeeuws-Vlaanderen gespaard in deTweede Wereldoorlog. Na de bevrijding werden er dan ook mensen uit de omgeving opgevangen, van wie er veel in het dorp bleven wonen.

In de jaren zestig van de 20e eeuw braken moeilijke tijden voor het dorp aan. Door een gebrek aan nieuwbouwwoningen trokken jonge gezinnen er weg en veel oude huizen werden verkocht als vakantiewoningen. Na 1970, toen de zelfstandige gemeente Waterlandkerkje bijOostburgwerd gevoegd, werden er weer nieuwe woningen gebouwd en werd het industrieterrein uitgebreid om het dorp een impuls te geven. De gemeente Oostburg is door een gemeentelijke herindeling in 2003 op haar beurt opgegaan in de gemeente Sluis.

Meermin

In het wapen van Waterlandkerkje is een zeemeerminafgebeeld. Deze is afkomstig van het wapen van het Huis Lauweryn, dat het initiatief nam tot herinpoldering van dit gebied. Later heeft men een legende bedacht om deze zeemeermin te verklaren. Deze legende belicht de rivaliteit tussen het stadje Oostburg en het veel grotere, maar dunbevolkte, gebied ten oosten daarvan, dat de gemeente Waterlandkerkje vormde: Een visser uit Oostburgving, na een dag vruchteloos vissen, een zeemeermin in zijn netten. Zij smeekte hem haar terug te laten keren naar de zee, maar de visser wilde geld met haar verdienen door haar op de markt in Oostburg tentoon te stellen. Er kwam juist een voerman uit Waterlandkerkje voorbij die van een afstand getuige was van het voorval. Hij rende erop af, gooide de visser in het water en bevrijdde de zeemeermin, die onder water dook en wegzwom. Inmiddels waren boeren en arbeiders die in de buurt aan het werk waren op de consternatie afgekomen. Toen verscheen de meermin, Hildegonda geheten, opnieuw en sprak een profetie uit: Waterlandkerkje zou nog lang een klein dorp blijven, maar eens zouden de Kerkjenaren het dorp in eendracht tot groei en bloei brengen. Daarna verdween Hildegonda, niemand heeft haar ooit nog gezien.

Wapen en vlag

Het wapenvan Waterlandkerkje bevat een uit groen-witte golven komendezeemeermin die op een goudenhoorn blaast, een verwijzing naar de sage over de meermin Hildegonda. Hetschildhoofd is van zilver, beladen met een blauwe letter W. Het werd op 15 december 1819 bevestigd als gemeentewapen.

De vlag bestaat uit drie horizontale banen van blauw, wit en groen, de kleuren van het wapen. Ze werd op 16 december 1958 door de gemeenteraad ingesteld.

Trivial

Op Nederlandse brieven en poststukken van vóór 1900 is Waterlandkerkje door haar inwonertal een van de zeldzaamste, en daardoor meestgezochte poststempels.

In 2005 belandde Waterlandkerkje op de tweede plaats bij een verkiezing van ‘de mooiste plaatsnaam van Nederland’, de winnaar was het Groningse dorp Doodstil.

ENGLISH

Waterlandkerkje (meaning:Waterland Church)
Waterlandkerkjeis is a village in the municipality of Sluis, in the Dutch province of Zeeland. The village, located on the road Oostburg-IJzendijke (N676), has 553 inhabitants (2010).
Waterlandkerkje is regionally known for its many church concerts and the “Meerminnefeesten”, which are organized every year during the weekend after Pentecost.

History
Waterlandkerkje was founded in 1669 as a settlement around a church. The hamlet was called ‘t Kerkje, as the villagers still do. In 1796 the village was named Waterland, around 1820 this was changed to its current name, to avoid confusion with the 5 km south of the Belgian village Waterland-Oudeman.
Waterlandkerkje was one of the few villages in West Zeeuws-Vlaanderen spared in the Second World War. After the liberation, people from the area were also received and cared for, many of whom continued to live in the village.
In the sixties of the 20th century, difficult times broke for the village. Due to a lack of new homes, young families moved away and many old houses were sold as holiday homes. After 1970, when the independent municipality of Waterlandkerkje was added to Oostburg, new houses were built and the industrial estate expanded to give the village a boost. The municipality of Oostburg in turn was absorbed in the municipality of Sluis by a municipal reorganization in 2003.

Mermaid
In the coat of arms of Waterlandkerkje is a mermaid mine sculpture. This comes from the coat of arms of the House Lauweryn, which took the initiative to repolpolate this area. Later, a legend was devised to explain this mermaid. This legend highlights the rivalry between the village of waterlandkerkje and the much larger town of Oostburg.

An angler from Oostburg catched, after a day of fruitless fishing, a mermaid in his nets. She begged him to return her to the sea, but the fisherman wanted to earn money with her by exhibiting her on the market in Oostburg. There was just a driver from Waterlandkerkje who witnessed the incident from a distance. He ran off, threw the fisherman into the water and freed the mermaid, who went into the water and swam away. In the meantime, farmers and workers who had been working in the neighborhood had fallen into consternation. Then the mermaid, named Hildegonda, reappeared and pronounced a prophecy: Waterlandkerkje would remain a small village for a long time, but once the inhabitants the ‘Kerkjenaren’ would bring the village in union to growth and prosperity. Then Hildegonda disappeared, no one has ever seen her.

Weapon and flag
The coat of arms of Waterlandkerkje contains a mermaid coming from green-white waves who blows a golden horn, a reference to the legend about the mermaid Hildegonda. The shield head is of silver, loaded with a blue letter W. It was confirmed on December 15, 1819 as a municipal coat of arms.
The flag consists of three horizontal bands of blue, white and green, the colors of the weapon. It was established by the city council on December 16, 1958.

Trivial
On Dutch letters and mail items from before 1900 Waterlandkerkje is one of the rarest, and therefore most sought after, postmarks by her population.
In 2005 Waterlandkerkje ended up in second place in an election of ‘the most beautiful place name in the Netherlands’, the winner was the Groningen village Doodstil (dead quiet ).

DEUTSCH

Waterlandkerkje

Waterlandkerkje (übersetzung: Wasserland Kirche)
Waterlandkerkje ist ein Dorf in der Gemeinde Sluis, in der niederländischen Provinz Zeeland. Das Dorf, an der Straße Oostburg-IJzendijke (N676) gelegen, hat 553 Einwohner (2010).
Waterlandkerkje ist regional bekannt für seine vielen Kirchenkonzerte und die “Meermininnefeesten”, die jedes Jahr am Wochenende nach Pfingsten organisiert werden.

Geschichte
Waterlandkerkje wurde 1669 als Siedlung um eine Kirche gegründet. Der Weiler hieß ‘t Kerkje, wie es die Dorfbewohner noch tun. Im Jahre 1796 wurde das Dorf Waterland genannt, um 1820 wurde es in seinen heutigen Namen geändert, um Verwirrung mit den 5 km südlich des belgischen Dorfes Waterland-Oudeman zu vermeiden.
Waterlandkerkje war eines der wenigen Dörfer in West Zeeuws-Vlaanderen, die im Zweiten Weltkrieg verschont blieben. Nach der Befreiung wurden auch Menschen aus der Gegend empfangen und aufgepasst, von denen viele weiterhin im Dorf lebten.
In den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts brachen schwierige Zeiten für das Dorf ein. Wegen fehlender neuer Häuser zogen junge Familien weg und viele alte Häuser wurden als Ferienhäuser verkauft. Nach 1970, als die unabhängige Gemeinde Waterlandkerkje nach Oosterburg kam, wurden neue Häuser gebaut und das Industriegebiet erweitert, um dem Dorf einen Aufschwung zu geben. Die Gemeinde Oostburg wiederum wurde 2003 durch eine kommunale Neugliederung in die Gemeinde Sluis übernommen.

Meerjungfrau
Im Wappen von Waterlandkerkje ist eine Skulptur der Meerjungfrauenmine. Dies kommt von dem Wappen des Hauses Lauweryn, das die Initiative ergriffen hat, dieses Gebiet neu zu ordnen. Später wurde eine Legende erfunden, um diese Meerjungfrau zu erklären. Diese Geschichte verdeutlicht die Rivalität zwischen der Stadt Oostburg und dem viel größeren, aber dünn besiedelten Gebiet östlich davon, dass Waterlandkerkje war: Ein Fischer aus Oostburg Ving, fruchtlos Fisch nach einem Tag, eine Meerjungfrau in seinem Netz. Sie bat ihn, sie ans Meer zurückzubringen, aber der Fischer wollte mit ihr Geld verdienen, indem er sie auf dem Markt in Oostburg ausstellte. Da war nur ein Fahrer von Waterlandkerkje, der den Vorfall aus einiger Entfernung miterlebte. Er rannte davon, warf den Fischer ins Wasser und befreite die Meerjungfrau, die ins Wasser ging und davon schwamm. In der Zwischenzeit waren Bauern und Arbeiter, die in der Nachbarschaft gearbeitet hatten, in Bestürzung geraten. Dann kam die Meerjungfrau, die so genannten Hildegonda wieder und sprachen eine Prophezeiung: Waterlandkerkje wurde lange ein kleines Dorf bleiben, aber das Dorf wurde, wachsen und gedeihen. Dann ist Hildegonda verschwunden, niemand hat sie je gesehen.

Waffe und Flagge
Die wapenvan Waterlandkerkje enthält aus grünen und weißen Wellen kommenden Meerjungfrau ein goldenes Horn, einen Verweis auf die Legende von der Meerjungfrau Hildegonda. Der Schildkopf ist aus Silber, beladen mit einem blauen Buchstaben W. Er wurde am 15. Dezember 1819 als Gemeindewappen bestätigt.
Die Flagge besteht aus drei horizontalen Bändern aus Blau, Weiß und Grün, den Farben der Waffe. Es wurde vom Stadtrat am 16. Dezember 1958 gegründet.

Trivial
Auf holländischen Briefen und Postsendungen von vor 1900 ist Waterlandkerkje einer der seltensten und daher begehrtesten Poststempel ihrer Bevölkerung.
Im Jahr 2005 landete Waterlandkerkje auf dem zweiten Platz bei der Wahl des “schönsten Ortsnamens in den Niederlanden”, der Gewinner war das Groninger Dorf Doodstil. (todenstill)