020_sint anna ter muiden- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Sint anna ter Muiden

Sint Anna ter Muiden (West-Vlaams: Anna-ter-Mu) is een zeer kleine stad in de gemeente Sluis in westelijk Zeeuws-Vlaanderen (Nederlandse provincie Zeeland), aan de Belgische grens.

De stad heeft ongeveer 50 inwoners (2006) en concurreert met het iets kleinere Staverden en het iets grotere Bronkhorst en Eembruggeom de titel ‘kleinste stad van Nederland’.

Van deze plaatsen met historische stadsrechten kan alleen Sint Anna ter Muiden aanspraak maken op een naar middeleeuwse maatstaven stedelijk verleden.

Een ander uiterste is dat Sint Anna ter Muiden op het westelijkste punt van het Europese deel van Nederland ligt.

Mude, zoals Sint Anna ter Muiden aanvankelijk heette, kreeg stadsrechten in 1242. In de Middeleeuwen was het een belangrijke handelsstad en een voorhaven van Brugge.

Na verzanding van de haven in de 14e eeuw kwijnde de stad weg ten gunste van het naburige Sluis. In 1405 werd Mude op de kerk na volledig platgebrand door de Engelsen.

Bij vastlegging van de grens tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Spaanse Nederlanden, begin 17e eeuw, kwam Mude uiteindelijk net in de Republiek te liggen. Om het vervolgens te kunnen onderscheiden van het Noord-Hollandse Muiden, werd de naam van de beschermheilige aan de plaatsnaam toegevoegd. In die tijd was de rol van Sint Anna ter Muiden reeds uitgespeeld. Wat overbleef was de kleine, rustieke woonkern die het nog altijd is.

In 1967 is het stadje in zijn geheel tot beschermd stadsgezicht uitgeroepen en is een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland.

Belangrijke monumenten zijn het pittoreske 18e-eeuwse stadhuis, de Hervormde kerk (1653) aan de voet van de massale toren uit de 14de eeuw en het schilderachtige dorpsplein met een Lodewijk XVI pomp.

In 1880 werd de gemeente “Sint Anna Termuiden” opgeheven en bij de toenmalige gemeente Sluis gevoegd. Deze gemeente werd in 1995 onderdeel van de gemeente Sluis-Aardenburg, die op haar beurt weer opging in de grotere fusiegemeente Sluis.

Hoewel Sint Anna ter Muiden een officiële woonkern is, heeft het geen eigen postcode. Het stadje heeft de postcode van het grotere Sluis.

 

ENGLISH

Sint anna ter Muiden
Sint Anna ter Muiden (West Flemish: Anna-ter-Mu) is a very small town in the municipality of Sluis in western Zeeuws-Vlaanderen (Dutch province of Zeeland), at the Belgian border.

The city has about 50 inhabitants (2006) and competes with the slightly smaller Staverden and the slightly larger Bronkhorst and Eembrugge for the title ‘smallest city in the Netherlands’. Of these places with historical city rights, only Sint Anna ter Muiden can claim an urban past according to medieval standards.

Another extreme is that Sint Anna ter Muiden is at the westernmost point of the European part of the Netherlands.

Mude, as St. Anna ter Muiden was initially called, got city rights in 1242. In the Middle Ages it was an important trading town and a port of Brugge.

After silting up the harbor in the 14th century the city languished in favor of the neighboring Sluis.

In 1405 Mude on the church was completely burned down by the English. When establishing the border between the Republic of the Seven United Netherlands and the Spanish Netherlands, in the beginning of the 17th century, Mude finally ended up lying in the Republic.

In order to distinguish it from the North-Holland town of Muiden, the name of the patron saint was added to the place name. At that time the role of Sint Anna ter Muiden had already been played out. What remained was the small, rustic living core that it still is.


In 1967 the town was declared a protected cityscape in its entirety and is one of the protected city and village views in Zeeland. Important monuments are the picturesque 18th century town hall, the Reformed church (1653) at the foot of the massive tower from the 14th century and the picturesque village square with a Louis XVI pump.


In 1880 the municipality “Sint Anna Termuiden” was dissolved and joined to the municipality Sluis. This municipality became part of the municipality of Sluis-Aardenburg in 1995, which in turn merged into the larger fusion municipality Sluis.


Although Sint Anna ter Muiden is an official residential area, it does not have its own zip code. The town has the zip code of the larger Sluis.

DEUTSCH

Sint Anna ter Muiden
Sint Anna ter Muiden (Westflämisch: Anna-ter-Mu) ist eine sehr kleine Stadt in der Gemeinde Sluis im westlichen Zeeuws-Vlaanderen (niederländische Provinz Zeeland), an der belgischen Grenze.

Die Stadt hat etwa 50 Einwohner (2006) und konkurriert mit dem etwas kleineren Staverden und dem etwas größeren Bronkhorst und Eembrugge zum Titel “kleinste Stadt der Niederlande”. Von diesen Orten mit historischen Stadtrechten kann nur Sint Anna ter Muiden nach mittelalterlichen Maßstäben eine urbane Vergangenheit beanspruchen.

Ein weiteres Extrem ist, dass Sint Anna ter Muiden am westlichsten Punkt des europäischen Teils der Niederlande liegt.
Inhalt

Mude, wie St. Anna ter Muiden ursprünglich genannt wurde, erhielt 1242 Stadtrechte. Im Mittelalter war es eine wichtige Handelsstadt und ein Hafen von Brügge.

Nach der Verlandung des Hafens im 14. Jahrhundert schmachtete die Stadt zugunsten des benachbarten Sluis. Im Jahre 1405 wurde Mude an der Kirche vollständig von den Engländern niedergebrannt.

Als die Grenze zwischen der Republik der Sieben Vereinigten Niederlande und den Spanischen Niederlanden zu Beginn des 17. Jahrhunderts gelegt wurde, lag Mude schließlich in der Republik.

Um es von der nordholländischen Stadt Muiden zu unterscheiden, wurde der Name des Schutzheiligen dem Ortsnamen hinzugefügt.

Zu dieser Zeit war die Rolle von Sint Anna ter Muiden bereits gespielt. Was blieb, war der kleine, rustikale lebende Kern, der es immer noch ist.


Im Jahr 1967 wurde die Stadt zu einem geschützten Stadtbild in ihrer Gesamtheit erklärt und gehört zu den geschützten Stadt- und Dorfansichten in Zeeland.

Wichtige Denkmäler sind das malerische Rathaus aus dem 18. Jahrhundert, die reformierte Kirche (1653) am Fuße des gewaltigen Turms aus dem 14. Jahrhundert und der malerische Dorfplatz mit einer Pumpe aus dem 16. Jahrhundert.


Im Jahr 1880 wurde die Gemeinde “Sint Anna Termuiden” aufgelöst und der damaligen Gemeinde Sluis angeschlossen. Diese Gemeinde wurde 1995 Teil der Gemeinde Sluis-Aardenburg, die wiederum in die größere Fusionsgemeinde Sluis zusammenfloss.

Obwohl Sint Anna ter Muiden ein offizielles Wohngebiet ist, hat es keine eigene Postleitzahl. Die Stadt hat die Postleitzahl des größeren Sluis.