030_schoondijke – info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Schoondijke

Schoondijke is een dorp in de gemeente Sluis in de Nederlandse provincie Zeeland. Het dorp ligt in Zeeuws-Vlaanderen, zo’n vijf kilometer ten zuiden van Breskens en zes kilometer ten noordoosten van Oostburg. Schoondijke heeft 1493 inwoners (2016).

Het dorp werd reeds in de middeleeuwen genoemd (als “Vulendike”, “Sconendica” en “Sconendike”, tegenwoordig ook Oud-Schoondijke genoemd), maar lag toen op een iets andere plek. Ten gevolge van militaire inundaties is Oud-Schoondijke verdwenen. Het nieuwe Schoondijke bevindt zich in de Generale Prins Willempolder die in 1652 gereed kwam.

Schoondijke is tijdens de Tweede Wereldoorlog vlak voor de bevrijding ernstig getroffen door granaten en vliegtuigbommen. Het dorp is na de oorlog nagenoeg volledig herbouwd in een voor die tijd typisch kaarsrecht stratenplan en typische architectuur. Dit is nog goed te zien aan het voormalige gemeentehuis en de drie kerken in het dorp.

Schoondijke was tot 1970 een zelfstandige gemeente en ging toen op in de voormalige gemeente Oostburg. Tot Schoondijke behoorde het buurtschap Sasput en de rooms-katholieke parochie had tot eind 2002 een kerkje in het noordelijk gelegen buurtschap  Slijkplaat.

Protestantse kerk

Het centrum van het dorp wordt gevormd door het dorpsplein (“de Brink”). Net naast het dorpsplein was er een rotonde, waar vier hoofdwegen tezamen kwamen. Hier bevond zich een hotel, oorspronkelijk voor handelsreizigers bedoeld. Dit is gemoderniseerd maar de oude gevelsteen is er nog steeds. Sinds de aanleg van de rondweg bij Schoondijke als deel van de Rijksweg 61 in 2013, rijdt het doorgaande verkeer niet meer door het dorp. In 2017 werd het centrum opnieuw ingericht, waarbij de rotonde is verdwenen en plaats heeft gemaakt voor een plein.

Scholen

Schoondijke had een lagere landbouwschool, later de landbouwpraktijkschool. Dit was een unieke instelling. Begin 21e eeuw is deze gesloten. Op deze plek bevindt zich nu het “Technopark”, met technisch georiënteerde bedrijven.

Hiernaast heeft Schoondijke in de jaren 50 van de 20e eeuw nog een katholieke middelbare school gekend, die was gevestigd in een kamp van nissenhutten ten oosten van het dorp. Later is deze naar het meer centraal gelegen Oostburg verhuisd.

Tot het begin van de 21ste eeuw had Schoondijke drie basisscholen. Hiervan is er sinds de zomer van 2017 nog slechts een over.

Monument

Hulsters Molen

Aan de rand van het dorp staat de korenmolen Hulsters Molen, een rijksmonument (monumentnummer 31528).

ENGLISH

Schoondijke
Schoondijke is a village in the municipality of Sluis in the Dutch province of Zeeland. The village is located in Zeeuws-Vlaanderen, about five kilometers south of Breskens and six kilometers northeast of Oostburg. Schoondijke has 1493 inhabitants (2016).


The village was already mentioned in the Middle Ages (as “Vulendike”, “Sconendica” and “Sconendike”, nowadays also called Oud-Schoondijke), but then lay in a slightly different place. Oud-Schoondijke has disappeared as a result of military inundations. The new Schoondijke is located in the General Prins Willempolder, which was completed in 1652.


Schoondijke was seriously hit by grenades and plane bombs during the Second World War just before the liberation. The village was almost completely rebuilt after the war in a typical straightforward street plan and typical architecture. This is clearly visible in the former town hall and the three churches in the village.


Schoondijke was an independent municipality until 1970 and then resigned to the former municipality of Oostburg. Until Schoondijke belonged the hamlet Sasput and the Roman Catholic parish had until the end of 2002 a church in the northern neighborhood of Slijkplaat.


Protestant church
The center of the village is formed by the village square (“de Brink”). Just next to the village square there was a roundabout, where four main roads came together. Here was a hotel originally intended for commercial travelers. This has been modernized but the old brick is still there. Since the construction of the ring road at Schoondijke as part of the National Highway 61 in 2013, through traffic does not pass through the village anymore. In 2017 the center was redecorated, with the roundabout having disappeared and replaced by a square.


Schools
Schoondijke had a lower agricultural school, later the agricultural practice school. This was a unique institution. It was closed at the beginning of the 21st century. The “Technopark” is now located on this spot, with technically oriented companies.
Schoondijke also had a Catholic secondary school in the 1950s, which was located in a camp of niches in the east of the village. Later it moved to more centrally located Oostburg.
Until the beginning of the 21st century Schoondijke had three primary schools. Of this there is only one left since the summer of 2017.

Monument


Hulsters Molen
At the edge of the village is the flour mill Hulsters Molen, a national monument (monument number 31528).

DEUTSCH

Schoondijke
Schoondijke ist ein Dorf in der Gemeinde Sluis in der niederländischen Provinz Zeeland. Das Dorf liegt in Zeeuws-Flandern, etwa fünf Kilometer südlich von Breskens und sechs Kilometer nordöstlich von Oostburg. Schoondijke hat 1493 Einwohner (2016).

Das Dorf wurde bereits im Mittelalter erwähnt (als “Vulendike”, “Sconendica” und “Sconendike”, heute auch Oud-Schoondijke genannt), lag dann aber an einem etwas anderen Ort. Oud-Schoondijke ist infolge militärischer Überschwemmungen verschwunden. Die neue Schoondijke befindet sich im General Prins Willempolder, der 1652 fertiggestellt wurde.


Schoondijke wurde kurz vor der Befreiung während des Zweiten Weltkrieges von Granaten und Flugbomben schwer getroffen. Das Dorf wurde nach dem Krieg in einem typischen einfachen Straßenplan und typischer Architektur fast vollständig wieder aufgebaut. Dies ist deutlich sichtbar im ehemaligen Rathaus und den drei Kirchen im Dorf.
Schoondijke war bis 1970 eine selbständige Gemeinde und trat dann in die ehemalige Gemeinde Oostburg zurück. Bis Schoondijke gehörte der Weiler Sasput und die römisch-katholische Gemeinde hatte bis Ende 2002 eine Kirche im nördlichen teil, Slijkplaat.

Protestantische Kirche
Das Zentrum des Dorfes bildet der Dorfplatz (“de Brink”). Direkt neben dem Dorfplatz gab es einen Kreisverkehr, wo vier Hauptstraßen zusammenkamen. Hier war ursprünglich ein Hotel für Geschäftsreisende. Dies wurde modernisiert, aber der alte Ziegel ist immer noch da. Seit dem Bau der Umgehungsstraße in Schoondijke im Rahmen der Nationalstraße 61 im Jahr 2013 führt der Durchgangsverkehr nicht mehr durch das Dorf. Im Jahr 2017 wurde das Zentrum neu eingerichtet, der Kreisverkehr war verschwunden und der rundweg wurde durch einen Platz ersetzt.


Schulen
Schoondijke hatte eine niedere Landwirtschaftsschule, Dies war eine einzigartige Institution. Es wurde zu Beginn des 21. Jahrhunderts geschlossen. Der Technopark befindet sich nun an diesem Ort mit technisch orientierten Unternehmen.
Schoondijke hatte in den 1950er Jahren auch ein katholisches Gymnasium, das in einem Nischenlager im Osten des Dorfes lag. Später zog es nach zentral gelegenen Oostburg.
Bis Anfang des 21. Jahrhunderts hatte Schoondijke drei Grundschulen. Davon ist nur noch eine seit dem Sommer 2017 übrig.

Denkmal
Hulsters Molen
Am Rande des Dorfes befindet sich die Getreidemühle Hulsters Molen, ein Nationaldenkmal (Denkmalnummer 31528).