004_sasput- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nlNEDERLANDS

Sasput

Sasput in de gemeente Sluis in Nederland.

Deze buurtschap is ontstaan bij een sluis die is aangelegd toen het nabijgelegen Nieuwerhavense Gat begon te verzanden zodat dit steeds minder bruikbaar voor de scheepvaart werd.

Toen men dan in 1650 begon met de aanleg van de Generale Prins Willempolder werd door de Staten-Generaal aan de bedijkers opgedragen om de Schoondijkse Vaart, tegenwoordig bekend als Tragel, te delven. Bij het huidige Sasput kwam dus in 1652 een schutsluis gereed die echter niet lang dienst heeft gedaan voor de scheepvaart, want na 1675 heeft ze enkel nog als spuisluis dienstgedaan omdat de Schoondijkse Vaart niet meer geschikt bleek voor de scheepvaart. Aan deze sluis dankt de buurtschap haar naam en ook nu nog komen daar de Tragel en de Gaternissekreek samen, al ligt de spuisluis sinds 1888 verder kustwaarts, bij Nummer Eén.

In 1733 kwamen bij Sasput de Salzburger emigranten aan land.

Zij die bleven, trokken voornamelijk naar Groede. In 1973 is te Sasput (zie dodenhoek) een monument geplaatst dat deze landing memoreert.

Te Sasput heeft van 1830 tot 1959 een windmolen gestaan, die Molen Luteyn werd genoemd, naar de laatste eigenaar

ENGLISH

Sasput
Sasput in the municipality of Sluis in the Netherlands.
This hamlet was created at a lock that was built when the nearby Nieuwerhavense Gat began to become bogged down so that it became less and less useful for shipping.
When in 1650 the construction of the General Prince Willempolder was started, the States General instructed the navigators to mine the Schoondijkse Vaart, now known as Tragel. At the present Sasput a lock was ready in 1652 which, however, has not long been used for shipping, because after 1675 it only served as a sluice because the Schoondijkse Vaart was no longer suitable for shipping. The hamlet owes its name to this lock and even today the Tragel and the Gaternissekreek come together, although the sluice has been further coastal since 1888, at Nummer Een.

In 1733 the Salzburger emigrants came ashore at Sasput.
Those who stayed, mainly went to Groede. In 1973 a monument was erected in Sasput (see Doddenhoek) that recalls this landing.

In Sasput, from 1830 to 1959, stood a windmill named Mill Luteyn named after the last owner

DEUTSCH

Sasput
Sasput in der Gemeinde Sluis in den Niederlanden.
Dieser Weiler entstand an einer Schleuse, die gebaut wurde, als die nahegelegene Nieuwerhavense Gat die verlandung begann, so dass sie für die Schifffahrt immer weniger nützlich war.
Als 1650 mit dem Bau des Generals Prinz Willempolder begonnen wurde, beauftragten die Generalstaaten die Seefahrer, die Schoondijkse Vaart, heute Tragel genannt, abzubauen. An der heutigen Sasput war 1652 eine Schleuse fertiggestellt, die jedoch schon lange nicht mehr für den Schiffsverkehr genutzt wurde, da sie nach 1675 nur noch als Schleuse diente, weil die Schoondijkse Vaart nicht mehr für den Schiffsverkehr geeignet war. Der Weiler verdankt seinen Namen dieser Schleuse, und auch heute noch treffen sich der Tragel und der Gaternissekreek, obwohl die Schleuse seit 1888 an der Spitze der Küste liegt.

1733 kamen die Salzburger Emigranten in Sasput an Land.
Diejenigen, die blieben, gingen hauptsächlich nach Groede. Im Jahr 1973 wurde in Sasput (siehe Doddenhoek) ein Denkmal errichtet, das an diese Landung erinnert.

Te Sasput, von 1830 bis 1959, stand nach dem letzten Besitzer eine Windmühle namens Mühle Luteyn