022_Retranchement – info

 

 INFO

 

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

  NEDERLANDS  |  ENGLISH  |  DEUTSCH

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Retranchement

Retranchement is een plaats in de gemeentee Sluis in het westen van Zeeuws-Vlaanderen die ligt aan de grens met België tussen het Belgische Knokke-Heist en het Nederlandse Cadzand. Het dorp telt 360 inwoners (30-12-2014).

Retranchement is het Franse woord voor verschansing in de vorm van een aarden wal zonder vaste vorm.

Het omwalde dorp Retranchement is een overblijfsel van een veel groter geheel van versterkingen dat bedoeld was om de Staatse oever van het Zwin (natuurgebied met schorren en duinen) te beschermen.

In 1604 werd er door Prins Maurits een bescheiden versterking aangelegd waar slechts enkele soldaten met hun gezinnen woonden.

Dit geheel bestond uit het Retranchement Cadsandria met Fort Oranje in het noorden en Fort Nassau in het zuiden, die op 1 km afstand van elkaar waren gelegen en omstreeks 1621 werden gebouwd. Tussen 1630 en 1640 werd de omwalling met drie bastions aangelegd die het dorp Retranchement ook tegenwoordig nog omsluit en zich tussen beide forten in bevindt.

Vroeger waren er aan de landzijde twee poorten: de Zandpoort en de Slijkpoort. Deze zijn volledig verdwenen.

In 1643 kwam daar nog de redoute Berchem bij, die op de westelijke punt van de Bewesten Terhofstedepolder werd gebouwd, ongeveer 1 km ten zuiden van het huidige dorp. Deze redoute werd maar enkele tientallen jaren benut, maar in 1784 werd deze weer voor korte tijd in gebruik genomen.

Bij de stormvloed van 1682 zakte een deel van het Fort Oranje weg in het Zwin en men heeft daarop een dam aangelegd om de verdedigingswerken tussen beide forten tegen de zee te beschermen. Uit deze Boerendam, de huidige Molenstraat, ontwikkelde zich het huidige dorp.

Tot 1970 was Retranchement een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd het bij de gemeente Sluis gevoegd. Van 1995-2003 behoorde het bij Sluis-Aardenburg, daarna bij Sluis.

Vroegere tram/buurtspoorwegen

Deze plaats was een grensovergang en overstapplaats tussen de meersporige Belgische buurtspoorwegen, kusttram en het tramnet van de stoomtram-Maatschappij Breskens – Maldeghem, SBM.

De elektrische tram verbinding met Knokke werd op 4 juli 1929 geopend en op 30 augustus 1939 opgeheven. Na de Tweede Wereldoorlog is deze tramlijn opgebroken. Deze internationale tramlijn kende vooral toeristisch vervoer, maar had geen reguliere dienstregeling. Wel werden doorgaande tramdiensten van Breskens naar de Belgische kusttram ingelegd. Retranchement lag aan de tramlijn Breskens – Sluis die in 1948 opgeheven werd.

Bezienswaardigheden

Retranchement is een bezienswaardig vestingdorp.

De Wallen van Retranchement, aangelegd volgens het oud-Nederlands vestingstelsel vormen een natuurgebied dat veel landschapselementen met elkaar verbindt, zoals dijken, weiden, hagen en bomen.

Restanten van de forten “Oranje” en “Nassau” zijn er nog te vinden. Over deze wallen ligt een wandelroute van ca. vier-en-een-halve kilometer.

In het dorp bevindt zich een eenvoudig protestants zaalkerkje uit 1630.

Uit die tijd dateert ook de preekstoel. Het ondervond oorlogsschade ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog maar werd in 1948 gerestaureerd waarna in 1955 ook het interieur werd hersteld.

De Retranchementse molen is een houten standerdmolen uit 1643

De Drieling van Retranchement, drie grenspalen aan de sinds 1873 ingepolderde Zwingeul met alle hetzelfde nummer 364, ter markering van de grens tussen Nederland en België. Meer in het bijzonder gaat het om grenspaal 364 (de middelste) en de hulpgrenspalen (ook ‘verklikkers’ genoemd) 364A (op het grondgebied van het Belgische Westkapelle) en hulpgrenspaal 364B aan het Nederlandse Fort Nassau.

ENGLISH

Retranchement
Retranchement is a place in the municipality Sluis in the west of Zeeuws-Vlaanderen which lies on the border with Belgium between the Belgian Knokke-Heist and the Dutch Cadzand. The village has 360 inhabitants (30-12-2014).


Retranchement is the French word for parapet in the form of an earthen wall without a fixed form.

The walled village of Retranchement is a remnant of a much larger body of fortifications that was intended to protect the State shore of the Zwin (nature reserve with salt marshes and dunes).
In 1604, a modest reinforcement was built by Prince Maurits, where only a few soldiers lived with their families.
This consisted of the Retranchement Cadsandria with Fort Oranje in the north and Fort Nassau in the south, which were located 1 km from each other and were built around 1621. Between 1630 and 1640, the rampart was constructed with three bastions that still surrounds the village of Retranchement and is located between the two forts.

In the past there were two ports on the landward side: the Zandpoort and the Slijkpoort. These have completely disappeared.
In 1643 the redoubt Berchem was added, which was built on the western tip of the western Terhofstedepolder, about 1 km south of the current village. This redoubt was only used for a few decades, but in 1784 it was used again for a short time.


During the flood of 1682, part of the Fort Oranje disappeared into the Zwin and a dam was built on it to protect the defenses between the two forts against the sea. The present village developed from this ‘Boerendam’, the current Molenstraat.


Until 1970, Retranchement was an independent municipality. In that year it was added to the municipality of Sluis. From 1995-2003 it belonged to Sluis-Aardenburg, then to Sluis.

Former tram / neighborhood railways
This place was a border crossing and transfer point between the meter-track Belgian local railways, coastal tramway and tram network of the steam tram company Breskens – Maldeghem, SBM. The electric tram connection with Knokke was opened on 4 July 1929 and lifted on 30 August 1939.

After the Second World War this tram line was broken up. This international tram line mainly had tourist transport, but had no regular timetable. However, continuous tram services from Breskens were taken to the Belgian coastal tram. Retranchement lay on the tram line Breskens – Sluis, which was discontinued in 1948.

Sights
Retranchement is a beautiful fortified village.
The Ramparts of Retranchement, constructed according to the old-Dutch fortification system, form a nature reserve that connects many landscape elements, such as dikes, meadows, hedges and trees. Remains of the forts “Oranje” and “Nassau” are still to be found.

There is a walking route of about four and a half kilometers over these ramparts.


In the village there is a simple protestant hall church from 1630.

From that time also the pulpit dates. It experienced war damage as a result of the Second World War but was restored in 1948, after which the interior was restored in 1955.


The Retranchement mill is a wooden standerdmolen from 1643.


De Drieling van Retranchement, three border posts on the Zwingeul since 1873, with the same number 364, marking the border between the Netherlands and Belgium. More specifically, it concerns border marker 364 (the middle one) and the help barrier posts (also called ‘informers’) 364A (on the territory of the Belgian Westkapelle) and auxiliary border pole 364B at the Dutch Fort Nassau.

DEUTSCH

Retranchement
Retranchement ist ein Ort in der Gemeinde Sluis im Westen von Zeeuws-Vlaanderen, die an der Grenze zu Belgien zwischen dem belgischen Knokke-Heist und dem niederländischen Cadzand liegt. Das Dorf hat 360 Einwohner (30-12-2014).


Retranchement ist das französische Wort für Brüstung in Form einer irdenen Mauer ohne feste Form.

Das ummauerte Dorf Retranchement ist ein Überbleibsel eines viel größeren Fortifikationskörpers, der die Staatsbank des Zwin (Naturschutzgebiet mit Salzwiesen und Dünen) schützen sollte.


Im Jahre 1604 wurde eine bescheidene Verstärkung von Prinz Maurits gebaut, wo nur wenige Soldaten mit ihren Familien lebten.
Diese bestand aus der Retranchement Cadsandria mit Fort Oranje im Norden und Fort Nassau im Süden, die 1 km voneinander entfernt waren und um 1621 erbaut wurden.

Zwischen 1630 und 1640 wurde der Wall mit drei Bastionen gebaut, der das Dorf Retranchement noch umgibt und zwischen den beiden Forts liegt.

In der Vergangenheit gab es auf der Landseite zwei Häfen: den Zandpoort und den Slijkpoort. Diese sind vollständig verschwunden.


1643 kam die Redoute Berchem hinzu, die an der Westspitze des Veresten Terhofstedepolders, etwa 1 km südlich des heutigen Dorfes, errichtet wurde. Diese Redoute wurde nur für einige Jahrzehnte verwendet, aber 1784 wurde sie für kurze Zeit wieder verwendet.


Während des Hochwassers von 1682 verschwand ein Teil des Forts Oranje im Zwin und ein Damm wurde darauf gebaut, um die Verteidigungsanlagen zwischen den beiden Forts gegen das Meer zu schützen.

Das heutige Dorf entwickelte sich aus dieser ‘Boerendam’, der heutigen Molenstraat.


Bis 1970 war Retranchement eine unabhängige Gemeinde. In diesem Jahr wurde es der Gemeinde Sluis hinzugefügt. Von 1995-2003 gehörte es zu Sluis-Aardenburg, dann zu Sluis.

Ehemalige Straßenbahnen
Dieser Ort war ein Grenzübergang und Übergabepunkt zwischen der belgischen Lokalbahn, der Küstenstraßenbahn und dem Straßenbahnnetz der Dampfstraßenbahngesellschaft Breskens – Maldeghem, SBM. Die elektrische Straßenbahnverbindung mit Knokke wurde am 4. Juli 1929 eröffnet und am 30. August 1939 aufgehoben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Straßenbahnlinie aufgelöst. Diese internationale Straßenbahnlinie hatte hauptsächlich Touristenverkehr, hatte aber keinen regelmäßigen Fahrplan. Ständige Straßenbahnverbindungen von Breskens wurden jedoch in die belgische Küstenstraßenbahn verlegt. Retranchement lag an der Straßenbahnlinie Breskens – Sluis, die 1948 eingestellt wurde.

Sehenswürdigkeiten
Retranchement ist ein schönes befestigtes Dorf.
Die Umwallung von Retranchement, die nach dem alt-niederländischen Befestigungssystem gebaut wurde, bildet ein Naturschutzgebiet, das viele Landschaftselemente wie Deiche, Wiesen, Hecken und Bäume verbindet.

Überreste der Forts “Oranje” und “Nassau” sind noch zu finden. Über diese Wälle führt ein Fußweg von etwa viereinhalb Kilometern.


Im Dorf gibt es eine einfache protestantische Hallenkirche aus dem Jahr 1630.


Zu dieser Zeit stammt auch die Kanzel. Im Zweiten Weltkrieg kam es zu Kriegsschäden, wurde aber 1948 wieder hergestellt, woraufhin das Innere 1955 restauriert wurde.


Die Retranchement Mühle ist eine hölzerne Standerdmühle von 1643


De Drieling van Retranchement, seit 1873 drei Grenzposten am Zwingeul, mit der gleichen Nummer 364, die die Grenze zwischen den Niederlanden und Belgien markiert. Genauer gesagt handelt es sich um die Grenzmarkierung 364 (die mittlere) und die Hilfssperren (auch “Informanten” genannt) 364A (auf dem Gebiet der belgischen Westkapelle) und den Hilfsgrenzstab 364B im niederländischen Fort Nassau.