<012_oostburg- info>

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Oostburg (ingekorte versie)

Onthulling van een wederopbouw monument in Oostburg (1952)

Oostburg(Zeeuws-Vlaams:Wòstburg) is een stadje in de gemeenteSluis, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het is sinds de gemeentelijke herindeling van 2003 de hoofdplaats van de gemeente Sluis.

Oostburg ligt in West-Zeeuws-Vlaanderen. Met 4740 inwoners (1 januari 2012) is Oostburg even na Breskens de grootste plaats in de gemeente Sluis. Oostburg vervult een centrumfunctie: het gemeentehuis, een school voor voortgezet onderwijs, het Ledeltheateren en een ziekenhuis zijn er gevestigd.

Eenhoorn

Symbool van Oostburg is de eenhoorn waarvan gezegd wordt dat die de kracht en de moed van de bevolking vertegenwoordigt. In werkelijkheid is het beeldje, vervaardigd door mevr. Messer-Heijbroek, geïnspireerd op de voormalige herberg De Eenhoorn die hier gestaan heeft. In het kader van de Wederopbouw kwam het beeldje in 1952 op het naar het dier vernoemde Eenhoornplantsoen terecht, waar het een vijvertje met fontein sierde.

Geschiedenis

Naar verluidt zou Sint-Eligius in 616 hier als missionaris actief zijn geweest. Even onzeker is de bewering dat de heilige Amandus hier in 643 een klooster zou hebben gesticht. Hij was de stichter van de Sint-Pietersabdij te Gent, die grote invloed zou krijgen in dit gebied.

Oostburg is ontstaan bij een aan het einde van de 9e eeuw aangelegde ringwalburg. Deze burg, die een buitendiameter van ongeveer 220 meter had, werd aangelegd om de bevolking te beschermen tegen aanvallen van de Vikingen.

In 941werd Oostburg voor het eerst vermeld als Castrum Osburch. Oostburg kreeg in1237stadsrechten van de graaf vanVlaanderen. Oostburg lag aan een zijtak van het Zwin, waarvan de naam Oude Haven nog getuigt. Er graasden schapen op de schorren en dit leidde tot wolhandel. In de 13e eeuw was Oostburg lid van de Vlaamse Hanze te Londen. Bestuurlijk vormde Oostburg met het omliggende gebied een ambacht.

In1243 werd deSint-Cathelijnekapel genoemd, die ten zuiden van Oostburg lag. Hiervan zijn in1962 de resten opgegraven.

In de 14e eeuw was er een periode van neergang. Toen weigerde de bevolking van Oostburg om de tienden te betalen aan deSint-Pietersabdij te Gent. In 1271 werd Oostburg geteisterd door de Gentenaars.

Een nieuwe opstand, samen met andere steden, nu tegen deGraaf van Vlaanderen vond plaats van1323-1328. Dit werd de Opstand van Kust-Vlaanderen genoemd. Deze werd door de graaf bedwongen. In1382 waren er plunderingen door de Engelsen. In1404 was er de Sint-Elisabeths vloeden.In1477 had opnieuw een overstroming plaats waarbij Sint-Cathelijne in de golven verdween. Ook was er weer een aanval van de Gentenaars in1452 en in1487een plundering door de troepen van Maximiliaan van Oostenrijk.

Op 6 oktober1944 werd Oostburg voor een belangrijk deel verwoest door geallieerde bombardementen, uitgevoerd door de Canadezen. Deze bombardementen waren ook militair gezien zinloos. Er vielen 106 slachtoffers en 353 panden werden verwoest, waaronder een aantal historische gebouwen. Veel inwoners hebben nog jarenlang in noodwoningen gewoond. Wel werd de wederopbouw ter hand genomen.

In 2003 werd de gemeente Oostburg samengevoegd met de gemeente Sluis-Aardenburg. De nieuwe gemeente ging Sluis heten, maar Oostburg werd de hoofdplaats.

Kerkelijke geschiedenis

In1886 was de romaanse kerk te klein geworden en betrokken de katholieken een nieuw gebouw, terwijl de Waalse kerk als graanbeurs in gebruik werd genomen. Tijdens deEerste Wereldoorlog werden er Belgische vluchtelingen in ondergebracht. De katholieken bouwden na de oorlog de Eligiuskerkdie in1949 gereedkwam.

Bezienswaardigheden

De Watertoren is een witte toren die met 55 m hoogte overal in West-Zeeuws-Vlaanderente zien is. Ze werd ontworpen door A.J. van Eck en is in1950 gebouwd. De voorganger is in 1944 tijdens het bombardement verwoest. In 1995 is een kunstwerk aangebracht door de kunstenaarJohnny Beerens uit Breskens. Deze heeft een aantal reusachtige waterdruppels op de toren geschilderd. In de onderste druppel heeft hij een zelfportret aangebracht. Sinds 2005 is de toren bewoond.

Kunstwerk

Protestantse kerk, wederopbouw architectuur, in gebruik genomen op 16 december 1950. Architect was F.H. Klokke uit Middelburg.

Oostburg ligt te midden van een zeekleilandschap bestaande uit een lappendeken van polders die voor een belangrijk deel in gebruik zijn als akkerbouwgebied. De belangrijkste natuurgebieden zijn: Het Groote Gat, ten oosten van Oostburg, De Plate bij Bakkersdam ten zuiden van Oostburg, en de gebieden De Blikken en De Reep ten noorden van het stadje. De gebieden zijn eigendom van Het Zeeuwse Landschap en zijn kreekgebieden.

In het landschap liggen tal van overblijfselen van de versterkingen die hoorden bij de Passageule-Linie en de Linie van Oostburg.

Religie

In Oostburg zijn er de volgende kerken te vinden:

Rooms-Katholieke kerkSint-Eligius, Eligiusplein

PKN: Hervormde gemeente Oostburg-Zuidzande, Kerkplein

PKN: Gereformeerde kerk, Molenberg

Oud-gereformeerde gemeente, Zuidzandsestraat

Gereformeerde Gemeente, Melkweg

Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Kerkplein (deel van GKv Hoek)

Jehova’s getuigen, Weststraat

ENGLISH

 

Oostburg (shortened version)

Unveiling of a reconstruction monument in Oostburg (1952)

Oostburg (Zeeuws-flemish dialect: Wòstburg) is a town in the municipality of Sluis, in the Dutch province of Zeeland. It is since the municipal redivision of 2003 the capital of the municipality Sluis.
Oostburg is located in West Zeeuws-Vlaanderen. With 4740 inhabitants (1 January 2012), Oostburg is the largest town in the municipality of Sluis just after Breskens. Oostburg fulfills a central function: the town hall, a secondary school, the Ledeltheater and a hospital are located there.

Unicorn
The symbol of Oostburg is the unicorn that is said to represent the strength and courage of the population. In reality, the figurine, made by mrs. Messer-Heijbroek, inspired by the former inn De Eenhoorn that stood here. As part of the Reconstruction, the statuette arrived in 1952 on the Unicorn Plantation named after the animal, where it adorned a pond with a fountain.

History
According to reports, Saint Eligius would have been active here as a missionary in 616. Equally uncertain is the claim that St. Amandus here in 643 a monastery would have founded. He was the founder of Saint Peter’s Abbey in Ghent(B), which would have great influence in this area.
Oostburg originated from a ring walburg built at the end of the 9th century. This burg, which had an outside diameter of about 220 meters, was constructed to protect the population against attacks by the Vikings.
In 941 Oostburg was first mentioned as Castrum Osburch. Oostburg received in 1237 city rights from the count of Flanders. Oostburg was on a branch of the Zwin, the name Oude Haven of which still bears witness. Sheep grazed on the salt marshes and this led to wool trade. In the 13th century Oostburg was a member of the Flemish Hanze in London. In terms of management Oostburg formed a craft with the surrounding area.
In1243 the St. Cathelijn chapel was named, which lay to the south of Oostburg. Of these, the remains were excavated in 1962.
In the 14th century there was a period of decline. Then the people of Oostburg refused to pay the tithes to the Sint-Pieters abbey in Ghent. In 1271 Oostburg was plagued by the Gentenaars (people of Ghent).
A new revolt, together with other cities, now against de Graaf van Vlaanderen took place from 1323-1328. This was called the Coastal Flanders Uprising. This was controlled by the count. In 1382 there were looting by the English. In1404 there was the Sint-Elisabeths vloeden (floods).In1477 again had a flood place where Sint-Cathelijne disappeared in the waves. There was also another attack by the Gentenaars in 1452 and in 1487 a plunder by the troops of Maximilian of Austria.

On 6 October 1944, Oostburg was destroyed to a large extent by Allied bombing, carried out by the Canadians. These bombardments were also useless from a military point of view. There were 106 victims and 353 buildings were destroyed, including a number of historic buildings. Many residents have lived in emergency homes for years. However, the reconstruction was taken in hand.
In 2003, the municipality of Oostburg was merged with the municipality of Sluis-Aardenburg. The new municipality was called Sluis, but Oostburg became the main town.

Church history
In1886 the Romanesque church had become too small and the Catholics involved a new building, while the Walloon church was put into use as a grain exchange. Belgian refugees were accommodated during the First World War. The Catholics built the Eligius Church that was completed in1949 after the war.

Sights

The Water Tower is a white tower that is seen everywhere in West-Zeeuws-Flanders at a height of 55 m. She was designed by A.J. van Eck and was built in 1950. The predecessor was destroyed in 1944 during the bombing. In 1995 a work of art was made by the artist Johnny Beerens from Breskens. He has painted a number of giant water droplets on the tower. He has applied a self-portrait in the bottom drop. Since 2005, the tower has been inhabited.

Artwork
Protestant church, reconstruction architecture, inaugurated on December 16, 1950. Architect was F.H. Klokke from Middelburg.
Oostburg is surrounded by a sea clay landscape consisting of a patchwork of polders that are used for an important part as agriculture farming area. The most important nature reserves are: Het Groote Gat, east of Oostburg, De Plate at Bakkersdam south of Oostburg, and the areas De Blikken and De Reep north of the town. The areas are owned by Het Zeeuwse Landschap and its creeks.
In the landscape there are many remnants of the fortifications that belonged to the Passageule-Linie and the Linie van Oostburg.

Religion
In Oostburg you can find the following churches:
Roman Catholic church Sint-Eligius, Eligius square
PKN: Reformed municipality Oostburg-Zuidzande, Kerkplein
PKN: Reformed church, Molenberg
Former Reformed congregation, Zuidzandsestraat
Reformed Church, Melkweg
Reformed church freed, Kerkplein (part of GKv Hoek)
Jehova’s witnesses, Weststraat

DEUTSCH

 

Oostburg (verkürzte Version)

Enthüllung eines Wiederaufbaudenkmals in Oostburg (1952)

Oostburg (Zeeuws-Vlaams: Wòstburg) ist eine Stadt in der Gemeinde Sluis, in der niederländischen Provinz Zeeland. Es ist seit der kommunalen Neugliederung von 2003 die Hauptstadt der Gemeinde Sluis.
Oostburg befindet sich in West Zeeuws-Vlaanderen. Mit 4740 Einwohnern (1. Januar 2012) ist Oostburg nach Breskens die größte Stadt in der Gemeinde Sluis. Oostburg erfüllt eine zentrale Funktion: Dort befinden sich das Rathaus, eine Sekundarschule, das Ledeltheater en und ein Krankenhaus.

Einhorn
Das Symbol von Oostburg ist das Einhorn, das die Stärke und den Mut der Bevölkerung darstellen soll. In Wirklichkeit, die Figur, von Frau Messer-Heijbroek gemacht, inspiriert von dem ehemaligen Gasthof ‘De Eenhoorn’, der hier stand. Im Rahmen des Wiederaufbaus gelangte die Statuette 1952 auf die nach dem Tier benannte Einhornplatz, wo sie einen Teich mit einem Brunnen schmückte.

Geschichte
Berichten zufolge wäre St. Eligius hier in 616 als Missionar tätig gewesen. Ebenso unsicher ist die Behauptung, dass St. Amandus hier im Jahre 643 ein Kloster gegründet hätte. Er war der Gründer der St. Peter-Abtei in Gent, die in diesem Bereich großen Einfluss haben würde.
Oostburg entstand aus einem Ringwallburg, der Ende des 9. Jahrhunderts erbaut wurde. Diese Burg mit einem Außendurchmesser von rund 220 Metern wurde gebaut, um die Bevölkerung vor Angriffen der Wikinger zu schützen.
Im Jahr 941 wurde Oostburg erstmals als Castrum Osburch erwähnt. Oostburg erhielt 1237 Stadtrechte vom Grafen von Flandern. Oostburg befand sich auf einem Zweig des Zwin, dessen Name Oude Haven immer noch bezeugt. Schafe grasten auf den Salzwiesen und dies führte zum Handel mit Wolle. Im 13. Jahrhundert war Oostburg Mitglied der flämischen Hanze in London. In Bezug auf die Verwaltung bildete Oostburg ein Handwerk mit der Umgebung.
1243 wurde die St. Kathelijn Kapelle benannt, die südlich von Oostburg lag. Von diesen wurden die Überreste 1962 ausgegraben.
Im 14. Jahrhundert gab es eine Zeit des Niedergangs. Dann weigerten sich die Leute von Oostburg, den Zehnten an die Abtei Sint-Pieters in Gent zu zahlen. 1271 wurde Oostburg von den Gentenaars (bevölkerung von ghent) geplagt.
Eine neue Revolte, zusammen mit anderen Städten, gegen der Graaf van Vlaanderen fand von 1323-1328 statt. Dies wurde der Küsten-Flandern-Aufstand genannt. Im Jahr 1382 gab es Plünderungen durch die Engländer. In1404 gab es die Sint-Elisabeths vloeden.(Überschwemmung). 1477 hatte wieder eine Flutstelle wo Sint-Cathelijne in den Wellen verschwand. Es gab auch einen weiteren Angriff der Gentenaars im Jahre 1452 und 1487 eine Plünderung durch die Truppen von Maximilian von Österreich.

Am 6. Oktober 1944 wurde Oostburg weitgehend von Bombenangriffen der Alliierten durch die Kanadier zerstört. Diese Bombardements waren auch militärisch nutzlos. Es gab 106 Opfer und 353 Gebäude wurden zerstört, darunter eine Reihe von historischen Gebäuden. Viele Bewohner lebten seit Jahren in Notheimen. Der Wiederaufbau wurde jedoch in die Hand genommen.
Im Jahr 2003 wurde die Gemeinde Oostburg mit der Gemeinde Sluis-Aardenburg zusammengelegt. Die neue Gemeinde hieß Sluis, aber Oostburg wurde zur Hauptstadt.

Kirchengeschichte
1886 wurde die romanische Kirche zu klein und die Katholiken bauten ein neues Gebäude, während die wallonische Kirche als Getreidebörse genutzt wurde. Belgische Flüchtlinge wurden während des Ersten Weltkriegs untergebracht. Die Katholiken bauten die Eligius-Kirche, die 1949 nach dem Krieg fertiggestellt wurde.

Sehenswürdigkeiten

Der Wasserturm ist ein weißer Turm, der überall in West-Zeeuws-Flandern in einer Höhe von 55 m zu sehen ist. Sie wurde von A.J. van Eck in 1950 gebaut. Der Vorgänger wurde in 1944 während der Bombardierung zerstört. 1995 wurde ein Kunstwerk von dem Künstler Johnny Beerens aus Breskens geschaffen. Dies hat eine Reihe von riesigen Wassertropfen auf dem Turm gemalt. Er hat ein Selbstportrait im unteren Bereich angebracht. Seit 2005 ist der Turm bewohnt.

Kunstwerk
Protestantische Kirche, Rekonstruktionsarchitektur, am 16. Dezember 1950 eingeweiht. Architekt war F.H. Klokke aus Middelburg.
Oostburg ist von einer Seenlandschaft umgeben, die aus einem Flickwerk von Poldern besteht, die zu einem wichtigen Teil als Ackerland genutzt werden. Die wichtigsten Naturschutzgebiete sind: Het Groote Gat, östlich von Oostburg, De Plate bei Bakkersdam südlich von Oostburg und die Gebiete De Blikken und De Reep nördlich der Stadt. Die Gebiete gehören Het Zeeuwse Landschap und seinen Buchten.
In der Landschaft gibt es viele Reste der Befestigungsanlagen der Passageule-Linie und der Linie van Oostburg.

Religion
In Oostburg können Sie folgende Kirchen finden:
Römisch-katholische Kirche Sint-Eligius, Eligius-Quadrat
PKN: Reformierte Gemeinde Oostburg-Zuidzande, Kerkplein
PKN: Reformierte Kirche, Molenberg
Ehemalige reformierte Gemeinde, Zuidzandsestraat
Reformierte Kirche, Melkweg
Reformierte Kirche befreit, Kerkplein (Teil von GKv Hoek)
Jehovas Zeugen, Weststraat