001_Nummer Een- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl


NEDERLANDS

Nummer Een

Gemeente Sluis, in West-Zeeuws-Vlaanderen(Nederland).

De merkwaardige naam is te danken aan het feit dat dit het eerste kavel van de Hoofdplaatpolder betrof.

De buurtschap ligt aan de Westerschelde, tussen Breskens en Hoofdplaat in. Zij is ontstaan eind 18e eeuw toen de Hooge Plaete, een zandbank, werd drooggelegd en ingepolderd, waarbij de Hoofdplaatpolder ontstond. Deze werd verdeeld in een (oostelijk) Zeeuws gedeelte en een (westelijk) gedeelte dat tot de toenmalige Generaliteitslanden behoorde.

In de nieuwe polder werden paaltjes gezet met nummers en bij paaltje nr 1 (oostelijk van Breskens), vormde zich een buurtschap van overwegend Rooms-Katholieken, uit Vlaanderen afkomstige landarbeiders. Daarom heeft er lange tijd een katholieke kerk gestaan in het naburige Slijkplaat.

Er wonen thans nog wel oorspronkelijke Nummer-Eeners, maar een zeer groot deel van de woningen wordt als vakantiewoning gebruikt. Nummer Een had vroeger een molen, die echter in de 19e eeuw afbrandde.

Een pad langs de vaart (van Slijkplaat naar Nummer Een) heet ook nu nog het “Molenpad” en herinnert aan deze reeds lang verdwenen molen.

In Nummer Een is een sluisje waar het water van de vaart op de Westerschelde uitloopt.

ENGLISH

Nummer Een (Number one)


Municipality of Sluis, in West-Zeeuws-Vlaanderen (the Netherlands).
The remarkable name is due to the fact that this was the first lot of the Hoofdplaatpolder.


The hamlet is located on the Westerschelde, between Breskens and Hoofdplaat. It originated at the end of the 18th century when the Hooge Plaete, a sand bank, was drained and reclaimed, forming the Hoofdplaatpolder. This was divided into an (eastern) Zeeland part and a (western) part that belonged to the then Generality countries.

Poles were set up in the new polder with numbers and at peg n ° 1 (east of Breskens), a neighborhood of predominantly Roman Catholics, farm workers from Flanders came into being. That is why a Catholic church stood for a long time in the neighboring Slijkplaat. At present there are still original Number-Eeners, but a very large part of the houses is used as a holiday home.

Number One used to have a windmill, which burned down in the 19th century. A path along the canal (from Slijkplaat to Number One) is still called the “Molenpad” and reminds of this already long gone mill.

In Number One is a lock where the water from the canal runs out on the Westerschelde.

DEUTSCH

 

Nummer Een (Nummer eins)
Gemeinde Sluis, in West-Zeeuws-Vlaanderen (Niederlande).
Der bemerkenswerte Name ist darauf zurückzuführen, dass dies die erste Partie des Hoofdplaatpolders war.


Der Weiler liegt an der Westerschelde, zwischen Breskens und Hoofdplaat. Es entstand am Ende des 18. Jahrhunderts, als die Hooge Plaete, eine Sandbank, entwässert und zurückgewonnen wurde und den Hoofdplaatpolder bildete. Dieser war unterteilt in einen (östlichen) Teil von Zeeland und einen (westlichen) Teil, der zu den damaligen Generalitätsländern gehörte.

Die Polen wurden im neuen Polder mit Zahlen aufgestellt, und auf dem Pflock Nr. 1 (östlich von Breskens), einem Viertel überwiegend römischer Katholiken, entstanden Bauern aus Flandern. Deshalb stand eine katholische Kirche lange Zeit im benachbarten Slijkplaat.

Zur Zeit gibt es noch originale Nummer-Eener, aber ein sehr großer Teil der Häuser wird als Ferienhaus genutzt. Nummer Eins hatte früher eine Windmühle, die im 19. Jahrhundert abbrannte.

Ein Weg entlang des Kanals (vom Slijkplaat bis zur Nummer eins) wird immer noch “Molenpad” genannt und erinnert an diese bereits lange zurückliegende Mühle.

In Nummer eins ist eine Schleuse, wo das Wasser aus dem Kanal auf der Westerschelde ausläuft.