034_nieuwesluis- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl


NEDERLANDS

Nieuwe sluis

Bij Nieuwe Sluis is een vuurtoren nabij het buurtschap Nieuwesluis, in de Nederlandse provincie Zeeland, gemeente sluis. De vuurtoren is ontworpen door Quirinus Harder en is gebouwd in 1866-1867. De achtkantige, zwart-wit geverfde toren staat op de zeedijk aan de ingang van de Westerschelde. De toren heeft een hoogte van 28,4 meter en heeft vijf verdiepingen. Hij maakt deel uit van een reeks van lichten die het einde van de Schelde markeren en het scheepvaartverkeer tussen de Noordzee en Antwerpen begeleiden.

Deze toren is de oudste nog bestaande gietijzeren vuurtoren van Nederland, nadat de vuurtoren in Renesse in 1915 werd afgebroken en de gietijzeren baak van Ouddorp in 1911 verdween. De toren heeft niet altijd zwart-witte banden gehad, maar was eerst geel en werd daarna voorzien van rood-witte banden. Het optiek van de toren is gemaakt door Barbier, Bénard & Turenne. Het lichthuis bevat een koperen koepel.

Oorspronkelijk maakte de vuurtoren als hoge licht deel uit van een lichtenlijn met een opengewerkt lichtopstand dat gelijktijdig met de vuurtoren bij het ’t Killetje van Nieuwesluis werd gebouwd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de vuurtoren enige tijd buiten werking gesteld en toen voorzien van camouflagekleuren. Na de oorlog is het licht pas in 1951 weer ontstoken. De vuurtoren kreeg toen een licht dat één verduistering telt per tien seconden. Het lage licht is na de oorlog verplaatst naar het Oranjeplein in Breskens. Tegenwoordig staat het op het Spuiplein.


Op 3 oktober 2011 werd het licht van deze toren gedoofd.
Op 29 mei 2015 is de vuurtoren in een kleine ceremonie door de Belgische overheid aan de Stichting Vuurtoren Breskens overgedragen, en is het licht weer operationeel, en staat ook op zeekaarten.

De vuurtoren stond oorspronkelijk boven op de zeedijk. Toen de dijk in de jaren zeventig van de twintigste eeuw op deltahoogte werd gebracht kwam hij aan de zeezijde van de dijk te staan.

 ENGLISH

Nieuwe Sluis (New lock or new sluice)
Near Nieuwe Sluis is a lighthouse near the hamlet Nieuwesluis, in the Dutch province of Zeeland, municipality Sluis. The lighthouse was designed by Quirinus Harder and was built in 1866-1867. The eight-sided, black and white painted tower is on the seawall at the entrance to the Westerscheldt. The tower has a height of 28.4 meters and has five floors. He is part of a series of lights that mark the end of the Scheldt and functions to accompany shipping traffic between the North Sea and Antwerp.


This tower is the oldest existing cast-iron lighthouse in the Netherlands, after the lighthouse in Renesse was demolished in 1915 and the cast iron beacon of Ouddorp disappeared in 1911. The tower has not always had black and white bands, but was yellow first and was then provided with red-white bands. The look of the tower was made by Barbier, Bénard & Turenne. The light house contains a copper dome.


Originally the lighthouse was part of a light line with an open-worked light uprising that was built simultaneously with the lighthouse at the

– ‘t Killetje – of Nieuwesluis.


During the Second World War, the lighthouse was put out of action for some time and then provided with camouflage colors. After the war the light was lit again in 1951. The lighthouse then received a light that counts one eclipse per ten seconds. The low light was moved to the Oranjeplein in Breskens after the war. Today it is on the Spuiplein.
On October 3, 2011, the light of this tower was extinguished.
On May 29, 2015, the lighthouse was handed over to the Breskens Lighthouse Foundation in a small ceremony by the Belgian government, and the light is operational again, and also on sea charts.
The lighthouse originally stood on top of the seawall. When the dyke was brought to delta height in the seventies of the twentieth century, it came to stand on the seaward side of the dike.

DEUTSCH

Nieuwe Sluis (Neue Schleuse)
Es gibt ein Leuchtturm in der Nähe des Weilers Nieuwesluis, in der Niederländischen Provinz Zeeland, Gemeinde Sluis. Der Leuchtturm wurde von Quirinus Harder entworfen und 1866-1867 erbaut. Der achtseitige, schwarz-weiß bemalte Turm steht am Deich am Eingang zur Westerschelde. Der Turm hat eine Höhe von 28,4 Metern und hat fünf Stockwerke. Er ist Teil einer Lichterkette, die das Ende der Schelde markiert und den Schiffsverkehr zwischen der Nordsee und Antwerpen begleitet.


Dieser Turm ist nach dem Leuchtturm in Renesse im Jahr 1915 abgerissen wurde die älteste erhaltene Gusseisen Leuchtturm in den Niederlanden, wenn die Eisenstange von Ouddorp 1911 verschwand. Der Turm hatte nicht immer schwarze und weiße Bänder, sondern war zuerst gelb und wurde dann mit rot-weißen Bändern versehen. Das Aussehen des Turms wurde von Barbier, Bénard & Turenne gemacht. Das Lichthaus enthält eine Kupferkuppel.


Ursprünglich war der Leuchtturm Teil einer Lichtlinie mit einem durchbrochenen Lichtaufstand, der gleichzeitig mit dem Leuchtturm am – ‘t Killetje – von Nieuwesluis errichtet wurde.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Leuchtturm für einige Zeit außer Betrieb gesetzt und dann mit Tarnfarben versehen.

Nach dem Krieg wurde das Licht 1951 wieder angezündet. Der Leuchtturm erhielt dann ein Licht, das alle zehn Sekunden eine finsternis zählt. Das niedrige Licht wurde nach dem Krieg auf den Oranjeplein in Breskens verlegt. Heute ist es auf dem Spuiplein.


Am 3. Oktober 2011 wurde das Licht dieses Turms ausgelöscht.
Am 29. Mai 2015 wurde der Leuchtturm in einer kleinen Zeremonie von der belgischen Regierung an die Breskens Lighthouse Foundation übergeben, und das Licht ist wieder in Betrieb und auch auf Seekarten.
Der Leuchtturm stand ursprünglich auf der Ufermauer. Als der Deich in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts auf Delta-Höhe gebracht wurde, stand er auf der Seeseite des Deiches.