008_ijzendijke- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl
NEDERLANDS

IJzendijke

IJzendijke in 1649 door J. Blaeu (ingekorte versie)

Ijzendijke (Zeeuws-Vlaams: Iezendieke) is een stad in de gemeente Sluis, gelegen in het westen van Zeeuws-Vlaanderen in de Nederlandse provincie Zeelanden telt 2234 inwoners (1 januari 2016). Tot april 1970 was IJzendijke een zelfstandige gemeente, waarna het tot 2003 deel uitmaakte van de gemeente Oostburg.

Het oorspronkelijke IJzendijke lag aan de oever van de Braakman. Het was in de middeleeuwen – door de bloei van de Vlaamse linnen- en wolhandel – een welvarend handelsplaatsje en havenstadje.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd door de Spaanse hertog van Parma aan de noordwestkant van het vroegere stadje een schans met vier bolwerkenaangelegd. Maar in 1604 verdreef Prins Maurits de Spanjaarden.

Na 1814 hief de Nederlandse regering de vesting IJzendijke grotendeels op.

Tussen 1841 en 1843 werden de laatste vestingwerken afgebroken, maar in de twintigste eeuw werd een klein gedeelte van de voormalige vesting gerestaureerd. De huidige Veste is hier het bewijs van.

Nederland, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-18) officieel neutraal was gebleven, werd na het beëindigen van de oorlogshandelingen geconfronteerd met het feit dat in ieder geval de Engelse en de Belgische regeringen Nederland van een ‘pro-Duitse’ houding tijdens de oorlog betichtten en herstelbetalingen eisten. Delen van Zuid-Limburg én Zeeuws-Vlaanderen in totaliteit zouden aan België toegewezen moeten worden bij de vredesonderhandelingen. Koningin Wilhelmina ging voor in het verzet tegen deze Belgische annexatieplannen.

De bijnaam voor IJzendijke is Petit Paris. Waar die bijnaam vandaan komt is onzeker.

Er wordt verteld dat het vreemdelingen bij hun bezoek aan de paardenmarkten of de foor altijd opviel hoeveel cafés IJzendijke had.

Een logischer verklaring voor de bijnaam is het gegeven dat zoveel bierhuizen, cafés, logementen, staminees, herbergen en hotels in IJzendijke Franse namen hadden

Verreweg het meest voor de hand ligt echter de verklaring dat in IJzendijke verhoudingsgewijs veel inwoners de Franse taal beheersten.

Wapen en vlag

Het wapen van IJzendijke is vastgelegd op 31 juli 1817 en is geheel van vair, de heraldische weergave van eekhoorntjes-bont.

Aan de gevel van het pand Markt 8, waar in de zeventiende eeuw stadsherberg De Witte Roos gevestigd was, is het wapen te zien.

Stoomtram

Dat rond 1890 ook in Zeeuws-Vlaanderen het ondernemerschap hoogtij vierde, bewijst de geschiedenis van de IJzendijksche Stoomtramweg Maatschappij (IjzSM).

De Markt

Kenmerkend voor IJzendijke waren vanouds de jaarlijkse trekpaardenmarkten, in juli en oktober. De jaarlijkse Folkloristische Dag en de vierjaarlijkse Internationale Trekpaardenkeuring in de maand juli zijn nog overblijfselen van deze markten. Tijdens deze dagen zijn er demonstratieve wedstrijden van ringsteken. Het stamboek van de Zeeuwse trekpaarden werd tot oktober 2005 in het museum, het voormalige stadhuis, op de Markt bewaard.

Folklore

In de Nieuwe Rotterdamse Courant van 24 augustus 1911 staat het volgende artikel over een oud IJzendijks gebruik, De Sleutel van de Ossewei:

“Wordt in IJzendijke een ongetrouwde man dertig jaar, dan krijgt hij in de loop van de morgen een houten sleutel van ongeveer een meter lengte thuisbezorgd. De joelende en straatliederen zingende jeugd draagt deze sleutel, waarop een als dame aangeklede pop vastgebonden is, in triomf rond de Markt, opdat de burgerij zal weten, dat er een dertigjarige ongehuwde man in de gemeente is.

Ook het traditioneel Zeeuws-Vlaamse Haakbollen of Krulbollen is

een vermelding waard. Bij deze regionale sport wordt een korte staak in de grond gestoken en is het doel dat de spelers de ‘bollen’ – aan één kant afgeslepen schijven, zo dicht mogelijk bij de staak laten rollen.

Cultuur

Henrik Antoni Tollé (1729-1798), predikant in IJzendijke van 1774 tot 1776, publiceerde zijn gedichten onder de titel Iets van H.A. Tollé, die in 1790 in Veere in druk werden uitgegeven.

In het archief van de Hervormde Gemeente IJzendijke (nu in te zien bij het Zeeuws Archief) zijn ook de gegevens bewaard gebleven over een Leesgezelschap Liefde Voor Waarheid En Deugd,

In 1837 werd muzieksociëteit Geduld Overwint opgericht, die nog altijd bestaat.

in 1856 verscheen bij uitgeverij A.J. Bronswijk in Schoondijke een bundel ‘Nagelaten Gedichten’ van Jacob Faro (1768-1847).

In 1898 werd ter gelegenheid van de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina een muziektent op de Markt neergezet, De Theater.

Het streekmuseum

Bezienswaardig in IJzendijke zijn naast de Markt (waar de bezoeker het bronzen beeld aantreft dat de Zeeuwse kunstenaar Guido Metsers van Prins Maurits maakte; een Prins Maurits die achter een schaakbord gezeten, zijn tegenstander, de Spanjaarden, schaakmat zet), de Veste, de IJzendijkse Molen, de oudste, specifiek voor deeen vermelding waard. Bij deze regionale sport wordt een korte staak in de grond gestoken en is het doel dat de spelers de ‘bollen’ – aan één kant afgeslepen schijven, zo dicht mogelijk bij de staak laten rollen.

protestante eredienst gebouwde kerk van Zeeland en het gebouw van de negentiende-eeuwse bierbrouwerij Cadsandria. protestante eredienst gebouwde kerk van Zeeland en het gebouw van de negentiende-eeuwse bierbrouwerij Cadsandria.

Een monument aan de Isabellaweg herinnert aan de tragedie van 20 oktober 1944. Bij het vullen door Canadese vrachtwagenbestuurders van een of meer Conger Devices, mijnenopruimingsvoertuigen die een met vloeibare explosieven gevulde slang gebruikten, ontstond een zeer grote explosie die aan 47 Britse en Canadese soldaten het leven kostte.

Met ingang van april 2006 is het museum heropend als ‘Het Bolwerk’, informatiecentrum over de Staats-Spaanse Linies, de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spanjaarden, de Tachtigjarige Oorlog, de veldtochten van Prins Maurits, de definitieve vaststelling van de staatsgrenzen in de periode 1600-1612 en de toenmalige vormgeving van de Nederlandse identiteit.

ENGLISH

IJzendijke

IJzendijke in 1649 by J. Blaeu (shortened version)

Ijzendijke (Zeeuws-flemish: Iezendieke) is a town in the municipality of Sluis, located in the west of Zeeuws-Vlaanderen in the Dutch province of Zeeland and has 2234 inhabitants (1 January 2016). Until April 1970 IJzendijke was an independent municipality, after which it was part of the municipality of Oostburg until 2003.

The original IJzendijke was on the banks of the Braakman. It was in the Middle Ages – through the flourishing of the Flemish linen and wool trade – a prosperous trading town and harbor town.
During the Eighty Years’ War, the Spanish Duke of Parma erected a rampart with four strongholds on the north-west side of the former town. But in 1604 Prince Maurits drove the Spaniards away.

After 1814, the Dutch government largely lifted the IJzendijke fortress.
Between 1841 and 1843 the last fortifications were demolished, but in the twentieth century a small part of the former fortress was restored. The current Veste is proof of this.

The Netherlands, which remained officially neutral during the First World War (1914-18), was confronted with the fact that at least the English and Belgian governments of the Netherlands had a ‘pro-German’ attitude during the war after the end of the war. accused and demanded reparations. Parts of South Limburg and Zeeuws-Vlaanderen as a whole should be allocated to Belgium during the peace negotiations. Queen Wilhelmina preceded the resistance against these Belgian annexation plans.

The nickname for IJzendijke is Petit Paris. Where that nickname comes from is uncertain.
It is said that the foreigners always noticed how many IJzendijke cafés during their visit to the horse markets or the foor

had.
A more logical explanation for the nickname is the fact that so many beer houses, pubs, inns and hotels in IJzendijke had French names.
By far the most obvious, however, is the explanation that in IJzendijke relatively many residents mastered the French language.
Weapon and flag
IJzendijke’s coat of arms was captured on 31 July 1817 and is entirely of vair, the heraldic reproduction of squirrel-fur.
On the façade of the building Markt 8, where in the seventeenth century city inn De Witte Roos was located, you can see the coat of arms.

Steam tram
The fact that the entrepreneurship was booming in Zeeuws-Vlaanderen around 1890, proves the history of the IJzendijksche Stoomtramweg Maatschappij (IjzSM). (tram company)

The market
Characteristic for IJzendijke were traditionally the annual draft horse markets, in July and October. The annual folkloric day and the four-yearly international draft horse show in the month of July are still remnants of these markets. During these days there are demonstrative matches of ring stings. The studbook of the draft, draft horses from Zeeland was kept on the Markt until October 2005 in the museum, the former town hall.

Folklore
In the Nieuwe Rotterdamse Courant of August 24, 1911 the following article about an old IJzendijks use, ‘De Sleutel van de Ossewei:’
“If an unmarried man turns up in IJzendijke for thirty years, he will receive a wooden key of about one meter long in the course of the morning.The singing and street songs singing youth carries this key, on which a doll dressed like a lady is tied up, in triumph around the Market, so that the bourgeoisie will know that there is a thirty-year-old unmarried man in the congregation.

The traditional Zeeuws-Vlaanderen Haakbollen or Krulbollen is also

worth a mention. In this regional sport, a short stake is put in the ground and the goal is for the players to roll the ‘balls’ – discs grinded to one side as close as possible to the stake.

Culture
Henrik Antoni Tollé (1729-1798), pastor in IJzendijke from 1774 to 1776, published his poems under the title Something of H.A. Tollé, which were published in Veere in 1790 in print.
In the archives of the Reformed Municipality of IJzendijke (now to be seen at the Zeeuws Archief(=archive)), the data have also been preserved about a Reading Company Love for Truth and Virtue,
In 1837 the music society ‘Geduld Overwint’ (Patience Overcomes )was established, which still exists.
in 1856 appeared with publishing A.J. Bronswijk in Schoondijke a collection of ‘Nagelaten Gedichten’ (inherited poems) by Jacob Faro (1768-1847).
In 1898, on the occasion of the accession of Queen Wilhelmina, a musical tent was put on the Markt, ‘De Theater’.

The regional museum
Worth seeing in IJzendijke are next to the Markt (where the visitor finds the bronze statue that the Zeeland artist Guido Metsers made of Prince Maurits, a Prince Maurits who sat behind a chessboard, his opponent, the Spaniards, checkmate), the Veste, the IJzendijk Mill, the oldest church of Zeeland built specifically for Protestant worship and the building of the nineteenth-century brewery Cadsandria.
A monument on the Isabellaweg recalls the tragedy of October 20, 1944. When filling by Canadian lorry drivers of one or more Conger Devices, mines clearance vehicles that used a hose filled with liquid explosives, a very large explosion arose, that killed 47 British and Canadian soldiers.

The museum reopened as ‘Het Bolwerk’, information center on the State-Spanish Lines, the Dutch struggle against the Spaniards, the Eighty Years’ War, the campaigns of Prince Maurits, the final determination of the state borders in the period 1600-1612 and the then design of the Dutch identity.

DEUTSCH

IJzendijke

IJzendijke im Jahre 1649 von J. Blaeu (gekürzte Version)

Ijzendijke (Zeeuws-Vlaams: Iezendieke) ist eine Stadt in der Gemeinde Sluis, im Westen von Zeeuws-Vlaanderen in der niederländischen Provinz Zeelanden hat 2234 Einwohner (1. Januar 2016). Bis April 1970 war IJzendijke eine selbstständige Gemeinde, danach gehörte sie bis 2003 zur Gemeinde Oostburg.

Die ursprüngliche IJzendijke war am Ufer des Braakman. Es war im Mittelalter – durch die Blüte des flämischen Leinen- und Wollhandels – eine wohlhabende Handels- und Hafenstadt.
Während des Achtzigjährigen Krieges errichtete der spanische Herzog von Parma einen Wall mit vier Festungen an der Nordwestseite der ehemaligen Stadt. Aber Prinz Maurits vertrieb in 1604 die Spanier.

Nach 1814 hob die niederländische Regierung die Festung IJzendijke weitgehend auf.
Zwischen 1841 und 1843 wurden die letzten Befestigungen abgerissen, aber im zwanzigsten Jahrhundert wurde ein kleiner Teil der ehemaligen Festung restauriert. Die aktuelle Veste ist der Beweis dafür.

Die Niederlande, die während des Ersten Weltkrieges (1914-18) offiziell neutral blieben, sahen sich mit der Tatsache konfrontiert, dass zumindest die englische und die belgische Regierung der Niederlande während des Krieges nach Kriegsende eine “prodeutsche” Haltung einnahmen, wurde angeklagt und Reparationen gefordert. Teile von Süd-Limburg und Zeeuws-Vlaanderen als Ganzes sollten Belgien während der Friedensverhandlungen zugeteilt werden. Königin Wilhelmina ging dem Widerstand gegen diese Annexionspläne Belgiens voraus.

Der Spitzname für IJzendijke ist ‘Petit Paris’. Woher dieser Spitzname kommt, ist ungewiss.
Es wird gesagt, dass die Ausländer während ihres Besuchs auf den Pferdemärkten oder auf dem Boden immer viele IJzendijke Cafés bemerkt haben.


Eine logische Erklärung für den Spitznamen ist die Tatsache, dass so viele Bierlokale, Pubs, Pensionen, Gasthäuser, und Hotels in IJzendijke Französisch Namen hatten
Am deutlichsten ist jedoch die Erklärung, dass in IJzendijke relativ viele Einwohner die französische Sprache beherrschten.
Waffe und Flagge
Die Waffe der IJzendijke aufgezeichnet am 31. Juli 1817 und ist voll vair die heraldische Darstellung Eichhörnchen Fell.
An der Fassade des Gebäudes Markt 8, wo im siebzehnten Jahrhundert Stadtgasthaus The White Rose gegründet wurde, ist die Waffe gezeigt.

Dampf-Straßenbahn
Das Unternehmertum 1890 auch in Zeeland Flandern Blütezeit, die Geschichte beweist IJzendijksche Dampf Tramway Company (IjzSM).

Der Markt
Kennzeichnend für IJzendijke waren traditionell die jährlich im Juli und Oktober stattfindenden Kaltblutpferde. Der jährliche folkloristische Tag und die vierjährliche internationale Zugpferdeausstellung im Juli sind immer noch Reste dieser Märkte. Während dieser Tage gibt es demonstrative Übereinstimmungen von Ringstichen. Das Zuchtbuch der Zeeuwse-Trekkingpferde wurde bis Ende Oktober 2005 im Museum, dem ehemaligen Rathaus, am Markt aufbewahrt.

Folklore
Im Neues Rotterdam Courant, 24. August 1911 heißt es in den folgenden Artikel über eine alte IJzendijks Verwendung von ‘Ossewei’:
„Ist in IJzendijke einem unverheirateten Mann 30 Jahre, dann wird im Laufe des Vormittags zu hause geliefert, ein Holz Schlüssel von etwa einem Meter in der Länge. Die Jugendlichen singen und Schreien Straßenlieder, diesen Schlüssel wird zusammen mit die als Dame verkleideter Puppe im Triumph gebunden um den Markt herum gefürt, damit die Bourgeoisie weiß, dass in der Gemeinde ein dreißigjähriger unverheirateter Mann ist.

Das traditionelle Zeeuws-Vlaanderen Haakbollen oder Krulbollen ist auch eine Erwähnung wert. In diesem regionalen Sport wird ein kurzer Einsatz in den Boden gelegt und das Ziel ist es für die Spieler, die “scheiben” zu rollen, so nah wie möglich am Pfahl.

Kultur
Henrik Antoni Tollé (1729-1798), Pfarrer in IJzendijke von 1774 bis 1776, veröffentlichte seine Gedichte unter dem Titel Something of H.A. Tollé, die 1790 in Veere in Druck veröffentlicht wurden.
In den Archiven der reformierten Kirche IJzendijke (jetzt verfügbar für die Inspektion an dem Zeeland Archiv) gab es ‘Liebe zur Wahrheit und Tugend’.
1837 wurde die Musikgesellschaft Geduld Overwint (geduld überwind) gegründet, die noch existiert.
im Jahr 1856 erschien mit der Veröffentlichung A.J. Bronswijk in Schoondijke eine Sammlung von “Nagelaten Gedichten” (gescheiterte gedichte) von Jacob Faro (1768-1847).
Im Jahr 1898, anlässlich der Thronbesteigung von Königin Wilhelmina, wurde ein Musikzelt auf dem Markt, ‘Het Theater’, aufgestellt.

Das regionale Museum
Sehenswürdigkeiten in IJzendijke neben Markt (wo der Besucher die Bronzestatue findet Zeeland Künstler Guido Metsers) Prince Maurice gemacht, ein Prinz Maurits, die hinter einem Schachbrett sitzt, sein Gegner, die Spanier, schachmatt macht), die Veste in IJzendijke, die Niederlande Mühle, die älteste, besonders erwähnenswert.
Protestantische Kirche Zeeland und das Gebäude der Brauerei Caddisandria des neunzehnten Jahrhunderts.
Ein Denkmal für den Isabellaweg erinnert an die Tragödie vom 20. Oktober 1944. Der kanadischen Lkw-Fahrer auf einem oder mehrere Conger Devices, Entminung Fahrzeuge, hatten ein Rohr mit flüssigem Sprengstoff, und es gab sehr große Explosion, die 47 britische und kanadische Soldaten tötete.

Ab April 2006 wurde das Museum ‘Het Bolwer’k, Informationen über die Staat-spanischen Linien, den niederländischen Unabhängigkeitskampf gegen die Spanier, wieder geöffnet.
Weitere informationen gibt’s über die Achtzigjährigen Krieg, die Kampagnen von Prinz Maurits, die endgültigen Festlegung der Staatsgrenze im Zeitraum 1600-1612 und das Design der niederländischen Identität.

bron wikipedia.nl