031_groede- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

 Groede 

Plaats in Nederland 

Provincie Zeeland   

Gemeente Sluis

Coördinaten

51° 23′ NB, 3° 30′ OL

Inwoners (1-1-2012) 1030

Grote Kerk

Een gemeentekaart van de gemeente Groede uit 1866.

Groede (West-Vlaams: De hroe) is een dorp in de gemeente Sluis, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het in de regio Zeeuws-Vlaanderen gelegen dorp had 1030 inwoners in 2012 en kent enkele monumentale panden en nauwe straatjes met een geheel eigen sfeer, veelal gelegen aan en rond het marktplein.

Geschiedenis

De oudste vermelding van Groede dateert uit het begin van de 12e eeuw. Op dat moment wordt de naam Groede vermeld in een oorkonde van de Gentse Sint-Pietersabdij die in West-Zeeuws-Vlaanderen veel grond bezat. De naam ‘Groede’ is waarschijnlijk afkomstig van ‘grode’, een term die in de middeleeuwen doelde op aangeslibd en begroeid buitendijks land. Heel waarschijnlijk was het aan het begin van de 13de dus nieuw ontgonnen gebied. Ten noorden van Oostburg vormden zich destijds langs de toenmalige kustlijn natuurlijke schorren. Aangezien het eerste Groede waarschijnlijk geen geconcentreerde dorpskern bezat, werd Groede in de parochie van Oostburg ondergebracht.

Pas in de 14de eeuw zal er sprake geweest zijn van een echte dorpskern. Zeker is dat er in diezelfde 14de eeuw een ‘Waterschap Groede’ bestond, dat zorg moest dragen voor de lokale waterhuishouding. De kerktoren van de huidige kerk dateert uit de 15de eeuw.

De geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, en dus ook van Groede, is sterk getekend door de vele overstromingen, al dan niet natuurlijk van aard. Terwijl de 13de eeuw in het teken stond van massale inpoldering, is het einde van de 14de eeuw en het begin van de 15de eeuw voornamelijk een periode van overstromingen. De bekendste zijn de Sint-Elisabethsvloed in 1404, 1421 en 1424 en de stormvloed in 1375/1376. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog(1568-1648) waren er vele militaire inundaties. Tussen 1583 en 1612 stond Groede blank. Enkel de kerktoren was nog zichtbaar. Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), een rustpauze in de gevechten, kwam de streek op adem. Onder meer Jacob Cats investeerde in inpolderingen in de omgeving van Groede.

In Groede begon men al snel met de heropbouw: in 1613 werden dijken gebouwd en nog in datzelfde jaar stond er reeds een nieuwe Waalse kerk. De eerste kerkrekeningen dateren van 1615.

Tot 1970 was Groede een zelfstandige gemeente en in dat jaar ging het op in de gemeente Oostburg dat in 2003 zelf weer opging in de gemeente Sluis.

Bezienswaardigheden

Groede is een schilderachtig dorp met een aantal historische woonhuizen, deels gegroepeerd om de Markt, waarop zich ook de Grote Kerk bevindt, en deels in enkele zijstraten. Verder zijn er enkele kerken:

Grote kerk

Lutherse kerk

Sint-Bavokerk

Daarnaast kan worden genoemd:

Groede Podium, voormalig Duits bunkerdorp en later hertenpark en kinderspeelplaats.

ENGLISH

Groede
Place in the Netherlands
Province of Zeeland
Gemeente Sluis
Coordinates
51 ° 23 ‘N, 3 ° 30’ E
Residents (1-1-2012) 1030

A municipality map of the municipality of Groede from 1866.
Groede (West Flemish: De hroe) is a village in the municipality of Sluis, in the Dutch province of Zeeland. The village in the province of Zeeuws-Vlaanderen had 1030 inhabitants in 2012 and has a few monumental buildings and narrow streets with a unique atmosphere, mostly located on and around the market square.

History
The oldest mention of Groede dates back to the beginning of the 12th century. At that time, the name Groede is mentioned in a charter of Ghent’s Sint-Pietersabdij which had a lot of land in West-Zeeuws-Flanders. The name ‘Groede’ is probably derived from ‘grode’, a term that in the Middle Ages meant on silted up and overgrown land outside the dikes. Very likely, at the beginning of the 13th it was a new area. To the north of Oostburg along the former coastline there were natural salt marshes. Since the first Groede probably did not have a concentrated village center, Groede was housed in the parish of Oostburg.


Only in the 14th century there will have been a real village center. What is certain is that in the same 14th century there was a ‘Waterschap Groede’, which had to take care of the local water management. The church tower of the current church dates from the 15th century.
The history of West-Zeeuws-Flanders, and therefore also of Groede, is strongly marked by the many floods, whether natural or not. While the 13th century was dominated by massive reclamation, the end of the 14th century and the beginning of the 15th century is mainly a period of flooding. The most famous are the St. Elisabeth flood in 1404, 1421 and 1424 and the storm surge in 1375/1376. During the Eighty Years’ War (1568-1648) there were many military inundations. Between 1583 and 1612, Groede was flooded. Only the church tower was still visible. During the Twelve Years’ Truce (1609-1621), a break in the fighting, the region caught its breath. Among others, Jacob Cats invested in land reclamation in the surroundings of Groede.

In Groede they quickly started with the reconstruction: in 1613 dikes were built and in the same year there was already a new Walloon church. The first church accounts date from 1615.


Until 1970, Groede was an independent municipality and in that year it merged with the municipality of Oostburg, which in 2003 itself merged into the municipality of Sluis.


Sights
Groede is a picturesque village with a number of historic residences, partly grouped around the Markt, which also houses the Grote Kerk, and partly in some side streets. Furthermore, there are some churches:
Big church
Lutheran church
Saint Bavo Church


In addition can be mentioned:
Groede Podium, former German bunker village and later deer park and
children’s playground.

DEUTSCH

Groede
Platz in den Niederlanden
Provinz Zeeland
Gemeente Sluis
Koordinaten
51 ° 23 ‘N, 3 ° 30’ E
Einwohner (1-1-2012) 1030

Große Kirche

Es gibt eine Gemeindekarte der Gemeinde Groede von 1866.
Groede ist ein Dorf in der Gemeinde Sluis, in der Niederländischen Provinz Zeeland. Das Dorf in der Provinz Zeeuws-Flandern had enge Gassen mit einer einzigartigen Atmosphäre, die größtenteils auf und um den Marktplatz herum liegen.

Geschichte
Die älteste Erwähnung von Groede stammt aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit wird der Name Groede in einer Charta von Gent Sint-Pietersabdij erwähnt, die viel Land in West-Zeeuws-Flandern hatte. Der Name “Groede” leitet sich wahrscheinlich von “Grode” ab, einem Begriff, der im Mittelalter auf verlandetem und bewachsenem Land außerhalb der Deiche stand. Sehr wahrscheinlich, am Anfang des 13. jahrhundert war es ein neues Gebiet. Im Norden von Oostburg entlang der ehemaligen Küste gab es natürliche Salzwiesen. Da das erste Groede wahrscheinlich kein konzentriertes Dorfzentrum hatte, war Groede in der Pfarrei Oostburg untergebracht.
Erst im 14. Jahrhundert wird es ein echtes Dorfzentrum geben. Sicher ist, dass es im selben 14. Jahrhundert eine “Waterschap Groede” gab, die sich um das lokale Wassermanagement kümmern musste. Der Kirchturm der heutigen Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert.


Die Geschichte von West-Zeeuws-Vlaanderen und damit auch von Groede ist stark von den vielen Überschwemmungen geprägt, ob natürlich oder nicht. Während das 13. Jahrhundert von massiven Rekultivierungen beherrscht wurde, ist das Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts vor allem eine Hochwasserperiode. Am bekanntesten sind die St. Elisabeth-Flut in den Jahren 1404, 1421 und 1424 und die Sturmflut 1375/1376.

Während des Achtzigjährigen Krieges (1568-1648) gab es viele militärische Überschwemmungen. Zwischen 1583 und 1612 war Groede unter wasser. Nur der Kirchturm war noch sichtbar. Während des Zwölfjährigen Waffenstillstandes (1609-1621), einer Unterbrechung der Kämpfe, hat die Region den Atem angehalten.

Unter anderem investierte Jacob Cats in die Landgewinnung in der Umgebung von Groede. In Groede begannen sie schnell mit dem Wiederaufbau: 1613 wurden Deiche gebaut und im selben Jahr gab es bereits eine neue wallonische Kirche. Die ersten Kirchenbücher stammen aus dem Jahr 1615.


Bis 1970 war Groede eine eigenständige Gemeinde und fusionierte in diesem Jahr mit der Gemeinde Oostburg, die sich 2003 selbst zur Gemeinde Sluis zusammenschloss.


Sehenswürdigkeiten
Groede ist ein malerisches Dorf mit einer Reihe von historischen Residenzen, die sich zum Teil um den Markt gruppieren, in dem sich auch die Grote Kirche befindet, und teilweise in einigen Seitenstraßen.

Außerdem gibt es einige Kirchen:
Große Kirche
Lutherische Kirche
St. Bavo Kirche


Darüber hinaus kann erwähnt werden:
Groede Podium, ehemaliges deutsches Bunkerdorf und später Wildpark und Kinderspielplatz.