016_heille- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Heille

Provincie Zeeland

Gemeente Sluis

Coördinaten 51° 16′ NB, 3° 25′ OL

Heille of lokaal Zanddijk is een buurtschap en voormalige gemeente in Zeeuws-Vlaanderen die tegenwoordig behoort tot de gemeente Sluis.

Geschiedenis

Vanaf de 13e eeuw was Heille een ambacht in het Brugse Vrije, dat ook een deel van het huidige België besloeg, doch daaraan kwam in 1664 een eind, toen de grens tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden definitief werd vastgesteld.

Vanaf 1797 was Heille een zelfstandige gemeente, maar in 1980 werd deze bij de gemeente Sluis gevoegd, waarna nog meer herindelingen volgden.

Het Nederlandse deel van Heille bestaat vanouds uit twee gehuchten, namelijk Oud-Heille en Nieuw-Heille, die gescheiden waren door de Stierskreek. Nieuw-Heille wordt ook wel ‘De Ronduit’ genoemd, naar het woord ‘redoute’, een kleine versterking die hier vroeger was.

Ligging

Vanwege de ligging aan de grens waren er immers versterkte schansen, namelijk de Krabbeschans en de Kruisdijkschans. De laatste is nu een geheimzinnige plek waar zich een in 2013 gerestaureerd landhuis bevindt, Kruisdijk geheten, te midden van opgaand geboomte waaromheen de wegen een ruit vormen. Dit gebied is eigendom van de Stichting Het Zeeuwse Landschap, onder andere omdat er boomkikkers zijn te vinden. Ten zuiden hiervan was de overgang over de Stierskreek, die overigens ook tegenwoordig nog bestaat en eveneens een fraai natuurgebied is.

Heille ligt in een rustige polderstreek, deels op een lage zandrug. Naast de akkerbouw is het toerisme een bestaansmiddel, er zijn namelijk enkele kampeerterreinen.

ENGLISH

Heille

Province of Zeeland
Gemeente Sluis
Coordinates 51 ° 16 ‘N, 3 ° 25’ OL

Heille or local Zanddijk is a neighborhood and former municipality in Zeeland Flanders that now belongs to the municipality of Sluis.

History
From the 13th century Heille was a craftsman in the Bruges Free, which also was a part of present-day Belgium, but that came to an end in 1664, when the boundary between the Northern and Southern Netherlands was definitively established.

From 1797 Heille was an independent municipality, but in 1980 it was added to the municipality of Sluis, after which more reclassifications followed.

The Dutch part of Heille traditionally consisted of two hamlets, namely Oud-Heille and Nieuw-Heille, which were separated by the Stierskreek. New Heille is also called ‘De Ronduit’, after the word ‘redoute’, a small reinforcement that is used to be here.

Location
Because of this there were fortified jumps, namely the Krabbeschans and the Kruisdijkschans. The latter is now a mysterious place where a manor house, called Kruisdijk, is located in 2013, surrounded by upright trees. This area is owned by the Zeeland Landscape Foundation, among other things because there are tree frogs. South of this was the transition over the Stiers creek, which also exists today and is also a beautiful nature area.

Heille lies in a quiet polder region, partly on a low sand ridge. In addition to arable farming, tourism is a means of subsistence, as there are a few camping sites.

 

DEUTSCH

Heille

Provinz Zeeland
Gemeente Sluis
Koordinaten 51 ° 16 ‘N, 3 ° 25’ OL

Heille oder lokale Zanddijk ist ein weiler und ehemalige Gemeinde in Seeland Flandern, die jetzt zur Gemeinde Sluis gehört.

Geschichte
Ab dem 13. Jahrhundert war Heille ein Handwerker im Brügger Freiland, der auch ein Teil des heutigen Belgiens war, aber das endete 1664, als die Grenze zwischen den nördlichen und südlichen Niederlanden endgültig festgelegt wurde.

Ab 1797 war Heille eine selbstständige Gemeinde, wurde aber 1980 in die Gemeinde Sluis aufgenommen, woraufhin weitere Umgliederungen folgten.

Der holländische Teil von Heille bestand traditionell aus zwei Weilern, nämlich Oud-Heille und Nieuw-Heille, die durch die Stierskreek voneinander getrennt waren. New Heille wird auch ‘De Ronduit’ genannt, nach dem Wort ‘Redoute’, eine kleine Verstärkung, die hier verwendet wird.

Standort
Aus diesem Grund gab es festunge, nämlich die Krabbeschans und die Kruisdijkschans. Letzteres ist heute ein mysteriöser Ort, an dem sich 2013 ein Herrenhaus mit dem Namen Kruisdijk befindet, umgeben von aufrechten Bäumen. Dieses Gebiet gehört der Zeeland Landscape Foundation, unter anderem weil es Laubfrösche gibt. Südlich davon war der Übergang über den Stiftsbach, der auch heute noch existiert und auch ein schönes Naturgebiet ist.

Heille liegt in einer ruhigen Polderregion, teilweise auf einem niedrigen Sandrücken. Neben dem Ackerbau ist der Tourismus ein Existenzmittel, da es einige Campingplätze gibt.