015_eede- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Eede (West-Vlaams: Djì)

is een dorp in de Nederlandse provincie Zeeland, gelegen in het westelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen, behorend tot de gemeente Sluis. Het ligt aan de grens, ten zuiden van Aardenburg, aan de weg naar het Belgische Maldegem. Het dorp heeft 842 inwoners (2010). In de 17e eeuw groeide het dorpje door immigratie vanuit de Zuidelijke Nederlanden. Anno 2016 is er opnieuw immigratie vanuit België en is bijna de helft van de inwoners in Eede van directe Belgische afkomst.

Etymologie

Eede ligt ter plaatse van het vroegere gehucht Coensdijke. Het is vernoemd naar het riviertje Ee of Eede dat van Maldegem langs het huidige Eede naar het Zwinstroomde.

Geschiedenis

Eede ontstond tijdens de Tachtigjarige Oorlog na de verovering van dit gebied door prins Maurits in 1604. Nog in 1607 was er slechts sprake van een paar hutjes. Na de Vrede van Münster in 1648 groeide het dorpje verder uit. Dit kwam met name door de toestroom van doopsgezinde vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden. Dezen gingen vooral in het buurtschap Biezen wonen. Ook hervormden kwamen in Eede wonen. Er werd dan ook een hervormde kerk gebouwd, die in 1650 gereed kwam. Het was de eerste kerk die hier ooit gebouwd werd.

Geleidelijk aan stroomden geen protestanten meer toe, bovendien woonden dezen liever wat verder van de grens. De ontvolking werd opgevangen door katholieke arbeidskrachten, zodat omstreeks 1800 het overgrote deel van de bevolking al katholiek was. In 1807 konden dezen dan ook de hervormde kerk overnemen. De hervormden gingen samen met de Hervormde Gemeente in Sint Kruis. Het kerkje, gewijd aan Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, werd in 1848 vergroot. Omstreeks deze tijd raakte ook de naam Eede in zwang, waar voor die tijd van Beoosten Eede en Bewesten Eede werd gesproken. In 1851 werd een toren gebouwd, maar in 1912 brak brand uit in de kerk.

Economisch was de toestand niet goed. De grond was niet erg vruchtbaar en de draagkracht van de arbeiders was gering. De landbouwbedrijven waren doorgaans klein. Wel zorgde de grens voor enige bedrijvigheid, zoals de komst van commiezen die de grens moesten bewaken en smokkel tegengaan.

Een zwarte tijd was de Eerste Wereldoorlog. De grens was afgesloten door een grensversperring die onder hoogspanning stond en een aantal slachtoffers maakte.

De grote prijsverschillen tussen Nederland en België maakten het smokkelen tot een winstgevende bezigheid. Het aanvankelijk gemoedelijke smokkelen ontaardde geleidelijk in harde criminaliteit. Het Schengenverdrag heeft de prijzen in beide landen min of meer gelijkgetrokken.

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog is de kerk beschoten door de Duitsers maar weer hersteld.

Eede lag bij het einde van de bezetting in de frontlinie. De Canadezen lagen achter het Leopoldkanaal, en het 1 km noordelijker gelegen Eede was nog bezet. Op 12 september 1944 werden er op de kerk granaten afgevuurd. De Duitsers evacueerden Eede op 17 september 1944, waarna ze een groot deel van het dorp verwoestten om vrij schootsveld te krijgen. De Canadezen deden de rest. Toen het dorp op 18 oktober 1944 werd bevrijd was 90% van de huizen verwoest.

De huidige kerk is ingewijd in 1951.

Tegenwoordig heeft Eede een bescheiden bedrijventerrein. Daarop vindt men onder andere Metaal Industrie Aardenburg (MIA), een bedrijf uit 1950 dat oorspronkelijk in Aardenburg gevestigd was. Het vervaardigt metalen roosters voor de procesindustrie.

Koningin Wilhelmina passeert de grensstreep, voor de gelegenheid gemaakt met meel, in Eede (Willem van de Poll, 13 maart 1945)

Monument in Eede

Eede kreeg landelijke bekendheid toen Koningin Wilhelmina hier op 13 maart 1945 voor het eerst weer voet op Nederlandse bodem zette, na haar bijna vijf jaar lange ballingschap in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 13 maart 1954 werd hier het Nationaal Monument “De Nederlandse Maagd” ter herinnering aan deze gebeurtenis door Koningin Juliana onthuld, vervaardigd door de Limburgse beeldhouwer Peter Roovers (1902-1993). In 1984 zijn drie onderdelen aan het monument toegevoegd: een geallieerd rupsvoertuig, een plaquette met de namen van de Canadese regimenten die hier vochten en een plaquette met de namen van veertig oorlogsslachtoffers uit de toenmalige gemeente Aardenburg.

In maart 2005 vonden in Eede diverse activiteiten plaats in het kader van de 60-jarige herdenking van de grensoverschrijding door Koningin Wilhelmina.

Bestuurlijke status

Van 1796 tot 1 april 1941 was Eede een zelfstandige gemeente. Op die datum werd het samen met de gemeente Sint Kruis toegevoegd aan de toenmalige gemeente Aardenburg.

ENGLISH

Eede
Eede (West Flemish: Djì) is a village in the Dutch province of Zeeland, located in the western part of Zeeuws-Vlaanderen, belonging to the municipality of Sluis. It lies on the border, south of Aardenburg, on the road to the Belgian Maldegem. The village has 842 inhabitants (2010). In the 17th century, the village grew through immigration from the Southern Netherlands. Anno 2016 there is again immigration from Belgium and almost half of the inhabitants in Eede are of Belgian origin.

Etymology
Eede is located on the site of the former hamlet of Coensdijke. It is named after the river Ee or Eede that flowed from Maldegem along the current Eede to the Zwin.(nature area by the sea )


History
Eede arose during the Eighty Years War after the conquest of this area by Prince Maurits in 1604. In 1607 there were only a few huts. After the Peace of Münster in 1648 the village grew further. This was mainly due to the influx of Mennonite refugees from the Southern Netherlands. They mainly lived in the Biezen neighborhood. Reformed also came to live in Eede. A reformed church was therefore built, which was completed in 1650. It was the first church that was ever built here.


Gradually, Protestants poured no more, and they also preferred to live a bit further from the border. The depopulation was taken care of by Catholic workers, so that by about 1800 the vast majority of the population was already Catholic. In 1807, they could then take over the reformed church. The reformed went together with the Reformed Church in Sint Kruis. The church, dedicated to Our Lady Assumption, was enlarged in 1848. Around this time, the name Eede became popular. In 1851 a tower was built, but in 1912 fire broke out in the church.


Economically, the situation was not good. The soil was not very fertile and the capacity of the workers was small. The farms were usually small. The border did, however, create some activity, such as the arrival of customs officers who had to guard the border and prevent smuggling.


A black age was the First World War. The border was closed by a border barrier that was under high voltage and made a number of victims.
The large price differences between the Netherlands and Belgium made smuggling a profitable business. The initially friendly smuggling gradually degenerated into serious crime. The Schengen Treaty has more or less aligned prices in both countries.


At the beginning of the Second World War the church was fired at by the Germans but recovered again.
Eede was on the front line at the end of the occupation. The Canadians were behind the Leopold Canal, and the 1 km further north was still occupied. On 12 September 1944, grenades were fired at the church. The Germans evacuated Eede on 17 September 1944, after which they destroyed a large part of the village in order to get a free range of fire. The Canadians did the rest. When the village was liberated on 18 October 1944, 90% of the houses were destroyed.


The current church was consecrated in 1951.
Today, Eede has a modest business park. This includes Metal Industry Aardenburg (MIA), a 1950s company originally based in Aardenburg. It manufactures metal grids for the process industry.

Queen Wilhelmina passes the border line, for the occasion made with flour, in Eede (Willem van de Poll, 13 March 1945)

Monument in Eede
Eede gained national fame when Queen Wilhelmina set foot on Dutch soil for the first time here on 13 March 1945, after her almost five years of exile in England during the Second World War.

On March 13, 1954 the National Monument “The Dutch Virgin” was unveiled here in memory of this event by Queen Juliana, made by the Limburg sculptor Peter Roovers (1902-1993). Three parts were added to the memorial in 1984: an allied caterpillar vehicle, a plaque with the names of the Canadian regiments that fought here and a plaque with the names of forty war victims from the former municipality of Aardenburg.

In March 2005 various activities took place in Eede in the framework of the 60-year commemoration of the border crossing by Queen Wilhelmina.


Administrative status
From 1796 to 1 April 1941, Eede was an independent municipality. On that date it was added to the former municipality of Aardenburg together with the municipality of Sint Kruis.

DEUTSCH

Eede
Eede (westflämisch: Djì) ist ein Dorf in der niederländischen Provinz Zeeland, im westlichen Teil von Zeeuws-Vlaanderen, gehört zur Gemeinde Sluis. Es liegt an der Grenze südlich von Aardenburg an der Straße zum belgischen Maldegem. Das Dorf hat 842 Einwohner (2010). Im 17. Jahrhundert wuchs das Dorf durch Zuwanderung aus den Südlichen Niederlanden. Anno 2016 gibt es wieder Zuwanderung aus Belgien und fast die Hälfte der Einwohner in Eede sind belgischen Ursprungs.

Etymologie
Eede befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Weilers Coensdijke. Es ist nach dem Fluss Ee oder Eede von Maldegem nach Zwin benannt


Geschichte
Eede entstand während des Achtzigjährigen Krieges nach der Eroberung dieses Gebietes durch Prinz Maurits 1604. Erst 1607 gab es nur noch wenige Hütten. Nach dem Frieden von Münster 1648 wuchs das Dorf weiter. Dies war hauptsächlich auf den Zustrom mennonitischer Flüchtlinge aus den südlichen Niederlanden zurückzuführen. Sie lebten hauptsächlich im Biezener Viertel. Reformierte kamen auch nach Eede. Eine reformierte Kirche wurde daher gebaut, die 1650 fertiggestellt wurde. Es war die erste Kirche, die jemals hier gebaut wurde.


Nach und nach flossen die Protestanten nicht mehr, und sie zogen es vor, auch ein Stück weiter von der Grenze entfernt zu leben. Die Entvölkerung wurde von katholischen Arbeitern übernommen, so dass um 1800 die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung bereits katholisch war. 1807 konnten sie dann die reformierte Kirche übernehmen. Die Reformierten gingen mit der reformierten Kirche in Sint Kruis zusammen. Die Kirche, die Maria Himmelfahrt gewidmet ist, wurde 1848 erweitert. Um diese Zeit wurde der Name Eede populär, Im Jahre 1851 wurde ein Turm gebaut, aber 1912 brach in der Kirche ein Feuer aus.


Wirtschaftlich war die Situation nicht gut. Der Boden war nicht sehr fruchtbar und die Kapazität der Arbeiter war gering. Die bauernhöfe waren normalerweise klein. Die Grenze hat jedoch einige Aktivitäten ausgelöst, wie die Ankunft von Zollbeamten, die die Grenze bewachen und den Schmuggel verhindern sollten.


Ein schwarzes Zeit war der Erste Weltkrieg. Die Grenze wurde durch eine Grenzschranke geschlossen, die unter Hochspannung stand und zahlreiche Opfer forderte.
Die großen Preisunterschiede zwischen den Niederlanden und Belgien machten den Schmuggel zu einem profitablen Geschäft. Der anfänglich freundliche Schmuggel degenerierte allmählich zu einem schweren Verbrechen. Der Schengener Vertrag hat in beiden Ländern mehr oder weniger ausgeglichene Preise hergestellt.


Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde die Kirche von den Deutschen beschossen, aber wieder aufgebaut

.
Eede war am Ende der Besatzung an vorderster Front. Die Kanadier standen hinter dem Leopoldkanal, und der 1 km weiter nördlich war noch besetzt. Am 12. September 1944 wurden Granaten auf die Kirche abgefeuert. Die Deutschen evakuierten Eede am 17. September 1944, woraufhin sie einen großen Teil des Dorfes zerstörten, um eine freie Schussweite zu erhalten. Die Kanadier taten den Rest. Als das Dorf am 18. Oktober 1944 befreit wurde, wurden 90% der Häuser zerstört.


Die heutige Kirche wurde 1951 geweiht.


Heute hat Eede einen bescheidenen Gewerbepark. Dazu gehört die Metallindustrie Aardenburg (MIA), eine Firma aus den 1950er Jahren mit Sitz in Aardenburg. Sie fertigt Metallgitter für die Prozessindustrie.

Königin Wilhelmina überschreitet die Grenzlinie, für den Anlass mit Mehl gemacht, in Eede (Willem van de Poll, 13. März 1945)

Denkmal in Eede
Eede bekam nationale Berühmtheit, als Königin Wilhelmina am 13. März 1945 nach fast fünf Jahren Exil in England während des Zweiten Weltkrieges zum ersten Mal hier auf holländischem Boden landete.

Am 13. März 1954 wurde hier das Nationaldenkmal “Die holländische Jungfrau” zur Erinnerung an dieses Ereignis von Königin Juliana enthüllt, das vom Limburger Bildhauer Peter Roovers (1902-1993) geschaffen wurde. Das Denkmal wurde 1984 um drei Teile erweitert: ein alliiertes Raupenfahrzeug, eine Gedenktafel mit den Namen der hier kämpfenden kanadischen Regimenter und eine Gedenktafel mit den Namen von vierzig Kriegsopfern aus der ehemaligen Gemeinde Aardenburg.

Im März 2005 fanden verschiedene Veranstaltungen in Eede im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums des Grenzübergangs durch Königin Wilhelmina statt.


Verwaltungsstatus
Von 1796 bis 1. April 1941 war Eede eine selbstständige Gemeinde. Zu diesem Zeitpunkt wurde es zusammen mit der Gemeinde Sint Kruis der ehemaligen Gemeinde Aardenburg angegliedert.