023_ Cadzand – info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Cadzand (ingekorte versie)

Cadzand (West-Vlaams: Kezand) is een dorp, gelegen in het uiterste westen van de de Nederlandse provincie Zeeland. In 2010 telde het in de regio Zeeuws-Vlaanderen gelegen dorp 790 inwoners. Sinds 2003 is Cadzand een deel van de gemeente Sluis. Tot Cadzand behoort ook Cadzand-Bad.

Rond het jaar 1000 ontstond in het noordoosten van het Graafschap Vlaanderen een zandplaat, genaamd ‘ce sant/ Cesant’ (dé Zandplaat).

In het algemeen werden letters ter vergemakkelijking van de uitspraak toegevoegd of weggelaten (Kerzant/Kezant). Alleen tussen 1850 en 1920 werd ‘Kadzand’ geschreven. De ‘K’ vindt men terug in het gemeentewapen.

Geschiedenis

Midden 11e eeuw is de drooggevallen zandplaat Casant aan de kust van het Graafschap Vlaanderen geschikt voor beweiding en akkerbouw.

Het Bisdom Doornik geeft het dekenaat Aardenburg in 1096 de opdracht een parochie met kapel op Casant te stichten. De Sint-Baafsabdij te Gent krijgt het patronaatsrecht. Volgens afspraak met het Graafschap Vlaanderen krijgt de abdij een tiende van de oogst als kerkbelasting, het tiendrecht.

Het eiland van Cadzand lag strategisch zeer gunstig: vanuit zee eenvoudig te bereiken, een strand zonder duinen en een uitgestrekt landbouwgebied.

Op 30 mei 1213 wordt Damme door de Fransen geplunderd, waarna ze een zeeslag tegen de Engelsen in de Sincfal verliezen tussen Knokke en Cadzand.

In 1295 is er een conflict tussen graaf Floris V van Holland en de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre omtrent de heerschappij over Zeeland. De Hollanders verwoesten Sluis en Cadzand.

Honderdjarige Oorlog

De 14e eeuw was onrustig daar zowel de Franse als de Engelse vloot regelmatig kwam binnenvallen. In 1337 begon de Honderdjarige Oorlog. Op het Eiland van Cadzand werden opnieuw Franse troepen gelegerd om de Engelsen tegen te houden. De Engelsen wonnen, samen met de Vlamingen, en hingen de Franse leider Nicolas Béhuchetop aan een scheepsmast.

Ook waren er opstanden zoals de Opstand van Kust-Vlaanderen van 1323-1328.

In 1384 landden de Engelsen weer op het eiland, nu om Gent te ontzetten dat door Brugge, Sluis en Aardenburg belegerd werd.

In 1404 landden de Engelsen op het Eiland van Cadzand om van daar uit het Brugse Vrije aan te vallen. .

De militaire situatie bleef ongunstig. Men moest de vissersboten begeleiden met konvooischepen om de Engelse en Franse kapers te bestrijden.

Nadat Filips de Goede tevergeefs getracht heeft om de Engelse basis te Calais te veroveren, sloegen de Engelsen terug en vielen Sluis aan. In 1492 werd de Vrede van Cadzand getekend.

Tachtigjarige Oorlog

Spoedig hierna ving echter de Tachtigjarige Oorlog aan.

In 1572 namen de Watergeuzen Vlissingen in en begonnen van daar uit te plunderen.

Door de inundatie van 1583 liepen vele van de polders onder water en werd het Oude Land van Cadzand weer geheel door zeegeulen omgeven.

Pas decennia later werd er op grote schaal heringedijkt. Door de Allerheiligenvloed van 1570 en het oorlogsgeweld raakte het Eiland van Cadzand ontvolkt. Er huisden wolven.

De Spanjaarden bouwden in 1593 het fort St. Jan bij Oostvliet en in 1598 werd Fort Terhofstede opgericht.

In 1602 werd de Groote Sint-Annapolder drooggelegd en werd het eiland van Cadzand met dat van Groede verbonden.

In 1604 veroverde Prins Maurits Cadzand.

Nieuwe tijd

In 1685 kwamen een aantal hugenoten uit de omgeving van Calais naar Cadzand. Er werd een Waals-Hervormde gemeente gesticht. Meer hugenoten kwamen, zoals in 1713 protestanten uit Rijsel en in 1771protestanten uit Picardië, de Champagne en de omgeving van Orléans.

De Waals-Hervormden kregen in 1719 een eigen gebouw maar fuseerden in 1817 met de Hervormde gemeente.

In 1708 werd Cadzand geplunderd door de Fransen in het kader van de Spaanse Successieoorlog. In de jaren daarna was het weer rustig en bloeide ook de economie op, maar in 1747 vielen de Fransen weer binnen, nu in het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog.

In 1902 werd bij de monding van het Uitwateringskanaal een haventje aangelegd, waarbij de buurtschap Cadzand-Haven ontstond die later in Cadzand-Bad zou opgaan.

Op 23 september 1912 kwam er een tramlijn die Oostburg via Zuidzande met Cadzand verbond. Deze sloot te Oostburg aan op de in 1887 aangelegde lijn van de Stoomtram-Maatschappij Breskens – Maldeghem. Deze werd de Karrekassetram genoemd, naar de vrouwenmuts die bij de Cadzandse klederdracht hoorde. In 1925 werd de lijn doorgetrokken tot Cadzand-Haven.

Op 30 oktober 1944 werd Cadzand bevrijd door de Canadezen. Daarbij is de kerk beschadigd waarbij de meeste gebrandschilderde ramen uit 1931 verloren gingen. Ook de molen Nooitgedacht werd getroffen. Er is hevig gevochten om de Schelde in geallieerde handen te krijgen.

In 1953 volgde de Watersnoodramp waarbij in de Zwarte Polder een dijkdoorbraak plaatsvond.

In 1970 hield de gemeente Cadzand op te bestaan. Ze werd opgenomen in de gemeente Oostburg.

In 1974 brandde de molen Nooitgedacht uit, maar in 1977 was deze weer gerestaureerd.

Toerisme

Landbouwer Augustinus Albrechts bouwde in 1866 op de duinen van Cadzand een hotel en bierhuis annex boerenhoevewoning.

Vanaf 1930 was er een goede tramverbinding van Maldeghem naar Cadzand-haven.

Bezienswaardigheden

Mariakerk

De kerk, Mariakerk genaamd, is een tweebeukige hallenkerk, opgebouwd uit geel Vlaams baksteen. De kerk bezat een hoge, massieve toren, de zogenaamde Sint-Lambertustoren, die voor zeelieden een baken was. De Mariakerk is de oudste kerk van Zeeuws-Vlaanderen.

Windmolen Nooitgedacht aan de ingang van het dorp, uit 1898.

Molen van Aalbregtse, een molenromp aan de Badhuisweg, uit 1848.

ENGLISH

Cadzand (shortened version)

Cadzand (West Flemish: Kezand) is a village, located in the far west of the Dutch province of Zeeland. In 2010, the village located in the Zeeuws-flanders region had 790 inhabitants. Cadzand has been part of the municipality of Sluis since 2003. Cadzand-Bad also belongs to Cadzand.

Around the year 1000, a sand slab was erected in the north-east of the County of Flanders, called ‘ce sant / Cesant’ (the Sand Plate).
In general, letters to facilitate the pronunciation were added or omitted (Kerzant / Kezant). Only between 1850 and 1920 ‘Kadzand’ was written. The ‘K’ can be found in the municipal coat of arms.

History
In the middle of the 11th century the dry sand bank Casant on the coast of the County of Flanders was suitable for grazing and arable farming.


The Diocese of Tournai commissioned the Aardenburg deanery in 1096 to found a parish with a chapel on Casant. The Sint-Baafsabdij in Ghent receives the patronage right. According to agreement with the County of Flanders, the abbey gets a tenth of the harvest as a church tax, the ten-fee.


The island of Cadzand was strategically very favorable: easy to reach from the sea, a beach without dunes and a vast agricultural area.

On 30 May 1213, Damme was plundered by the French, after which they lost a sea battle against the English in the Sincfal between Knokke and Cadzand.

In 1295 there is a conflict between Count Floris V of Holland and the Flemish Count Guy of Dampierre about the rule over Zeeland. The Dutch are destroying Sluis and Cadzand.


Hundred Years War
The 14th century was restless as both the French and the English fleet regularly invaded. In 1337 the Hundred Years War began. On the Island of Cadzand, French troops were again stationed to stop the English. The English won, together with the Flemings, and the French leader Nicolas Béhuchetop was hung at a ship’s mast.
There were also revolts such as the Coastal Flanders Revolt of 1323
1328.

In 1384 the English landed again on the island, now to relieve Ghent, which was besieged by Bruges, Sluis and Aardenburg.
In 1404, the English landed on the Island of Cadzand to attack from there the ‘Bruges Free’.


The military situation remained unfavorable. They had to accompany the fishing boats with convoy ships to fight the English and French hijackers. After Philip the Good tried in vain to conquer the English base in Calais, the English struck back and attacked Sluis. In 1492, the Peace of Cadzand was signed.

Eighty Years’ War
Soon after, however, the Eighty Years’ War started. In 1572 the Watergeuzen took Vlissingen and began to plunder from there.
Due to the inundation of 1583, many of the polders were flooded and the Old Land of Cadzand was completely surrounded by sea tunnels.

It was only decades later that it was redesigned on a large scale. By the All Saints Flood of 1570 and the violence of war, the Island of Cadzand became depopulated. There were wolves. The Spaniards built the St. Jan fort at Oostvliet in 1593 and Fort Terhofstede was founded in 1598.


In 1602 the Groote Sint-Annapolder was drained and the island of Cadzand was connected with that of Groede.


In 1604 Prince Maurits captured Cadzand.

New time
In 1685, a number of Huguenots from the vicinity of Calais came to Cadzand. A Walloon Reformed congregation was founded. More Huguenots came, as in 1713 Protestants from Lille and in 1771 Protestants from Picardy, Champagne and the Orléans region. The Walloon Reformed received their own building in 1719 but merged with the Reformed congregation in 1817.
In 1708 Cadzand was plundered by the French in the context of the Spanish Succession War. In the years that followed it was quiet again and the economy flourished, but in 1747 the French invaded again, now in the context of the Austrian War of Succession.


In 1902, a small harbor was built at the mouth of the waterway channel, where the hamlet of Cadzand-Haven was created, which later would be absorbed in Cadzand-Bad.


On September 23, 1912, a tram line was laid out, that connected Oostburg via Cadzand via Zuidzande. This connected Oostburg

to the line built in 1887 by the Steam Tram Company Breskens – Maldeghem. This was called the Karrekassetram, after the women’s hat that belonged to the Cadzand costume. In 1925 the line was extended to Cadzand-Haven.

On 30 October 1944, Cadzand was liberated by the Canadians. In addition, the church was damaged, with most stained glass windows from 1931 being lost.

The Nooitgedacht windmill was also hit. There has been fierce fighting to get the Scheldt into allied hands.


In 1953 followed the flood disaster in which a dike breakthrough occurred in the Zwarte Polder.


In 1970 the municipality of Cadzand ceased to exist. She was admitted to the municipality of Oostburg.


In 1974 the mill burned Nooitgedacht, but in 1977 it had been restored.


Tourism
Farmer Augustinus Albrechts built in 1866 a hotel and beer house annex farm house on the dunes of Cadzand.
From 1930 there was a good tram connection from Maldeghem to Cadzand harbor. ‘

Sights
Mary’s Church
The church, called Mariakerk, is a two-aisled hall church, built from yellow Flemish brick. The church had a high, massive tower, the so-called St. Lambert’s Tower, which was a beacon for sailors. The Mariakerk is the oldest church in Zeeuws-Vlaanderen.


Windmill Nooitgedacht at the entrance of the village, from 1898.


Molen van Aalbregtse, a mill bar on the Badhuisweg, from 1848.

DEUTSCH

Cadzand (verkürzte Version)

Cadzand (Westflandern: Kezand) ist ein Dorf im äußersten Westen der niederländischen Provinz Zeeland. Im Jahr 2010 hatte das Dorf in der Region Zeeuws-Vlaanderen 790 Einwohner. Cadzand gehört seit 2003 zur Gemeinde Sluis. Cadzand-Bad gehört ebenfalls zu Cadzand.

Um das Jahr 1000 wurde im Nordosten der Grafschaft Flandern eine Sandplatte mit dem Namen ‘ce sant / Cesant’ (Sandplatte) errichtet.
Im Allgemeinen wurden Buchstaben zur Erleichterung der Aussprache hinzugefügt oder weggelassen (Kerzant / Kezant). Nur zwischen 1850 und 1920 wurde “Kadzand” geschrieben. Das “K” findet sich im Stadtwappen.

Geschichte
In der Mitte des 11. Jahrhunderts war die Sandbank Casant an der Küste der Grafschaft Flandern für die Beweidung und Ackerbau geeignet.


Die Diözese von Tournai beauftragte im Jahr 1096 das Dekanat Aardenburg mit der Gründung einer Pfarrei mit einer Kapelle auf Casant.

Die Sint-Baafsabdij in Gent erhält das Patronatsrecht. Nach Vereinbarung mit der Grafschaft Flandern erhält die Abtei ein Zehntel der Ernte als Kirchensteuer, die ‘Zehn-Fee’.


Die Insel Cadzand war strategisch sehr günstig: vom Meer aus leicht zu erreichen, ein Strand ohne Dünen und eine große landwirtschaftliche Nutzfläche. Am 30. Mai 1213 wurde Damme von den Franzosen geplündert, woraufhin sie im Sincfal zwischen Knokke und Cadzand eine Seeschlacht gegen die Engländer verloren. Im Jahr 1295 kommt es zu einem Konflikt zwischen Graf Floris V. von Holland und dem flämischen Graf Guy von Dampierre über die Herrschaft über Zeeland. Die Holländer zerstören Sluis und Cadzand.


Hundertjähriger Krieg
Das 14. Jahrhundert war unruhig, da sowohl die französische als auch die englische Flotte regelmäßig einmarschierten. Im Jahr 1337 begann der Hundertjährige Krieg. Auf der Insel Cadzand wurden wieder französische Truppen stationiert, um die Engländer aufzuhalten. Die Engländer gewannen zusammen mit den Flamen und der französische Führer Nicolas Béhuchetop wurde gehängt an einem Schiffsmast.


Es gab auch Aufstände wie die Küstenflandern Revolte von 1323

1328.

1384 landen die Engländer wieder auf der Insel, um Gent zu entlasten, das von Brügge, Sluis und Aardenburg belagert wird.


1404 landeten die Engländer auf der Insel Cadzand, darauf folgte der Brügge Free Angriff.


Die militärische Situation blieb ungünstig. Sie mussten die Fischerboote mit Konvoischiffen begleiten, um die englischen und französischen piraten zu bekämpfen. Nachdem Philipp der Gute vergeblich versucht hatte, die englische Basis in Calais zu erobern, schlugen die Engländer zurück und griffen Sluis an. Im Jahr 1492 wurde der Frieden von Cadzand unterzeichnet.

Achtzigjähriger Krieg
Bald darauf begann jedoch der Achtzigjährige Krieg. 1572 nahmen die Watergeuzen Vlissingen ein und begannen von dort zu plündern.


Aufgrund der Überschwemmung von 1583 wurden viele der Polder überflutet und das Alte Land von Cadzand wurde komplett von Seetunneln umgeben.

Erst Jahrzehnte später wurde es in großem Stil neu gestaltet. Mit der Allerheiligenflut von 1570 und der Kriegsgewalt wurde die Insel Cadzand entvölkert. Da waren Wölfe.

Die Spanier bauten 1593 die Festung St. Jan in Oostvliet und 1598 das Fort Terhofstede.


Im Jahr 1602 wurde der Groote Sint-Annapolder trockengelegt und die Insel Cadzand wurde mit der von Groede verbunden.


1604 eroberte Prinz Maurits Cadzand.


Neue Zeit 1685 kamen einige Hugenotten aus der Umgebung von Calais nach Cadzand. Eine Wallonische reformierte Gemeinde wurde gegründet. Weitere Hugenotten kamen wie 1713 Protestanten aus Lille und 1771 Protestanten aus der Picardie, der Champagne und der Orléans-Region. Die Wallonische Reformierte erhielt 1719 ein eigenes Gebäude, fusionierte 1817 mit der reformierten Gemeinde.


Im Jahr 1708 wurde Cadzand von den Franzosen im Zusammenhang mit dem Spanischen Erbfolgekrieg geplündert. In den folgenden Jahren war es wieder ruhig und die Wirtschaft florierte, aber 1747 drangen die Franzosen erneut in den österreichischen Erbfolgekrieg ein.


Im Jahr 1902 wurde an der Mündung des wasserstrasse ein kleiner Hafen gebaut, wo der Weiler Cadzand-Haven entstand, der später in Cadzand-Bad aufgenommen wurde.


Am 23. September 1912, eine Straßenbahnlinie, die Oostburg über Cadzand über Zuidzande verbunden. Oostburg wurde angeschlossen
an die Linie, die 1887 von der Dampfbahngesellschaft Breskens – Maldeghem gebaut wurde. Dies wurde Karrekastram genannt, nach dem Frauenhut, der zum Cadzand-Kostüm gehörte. Im Jahr 1925 wurde die Linie nach Cadzand-Haven verlängert.

Am 30. Oktober 1944 wurde Cadzand von den Kanadiern befreit. Die Kirche wurde beschädigt, wobei die meisten Glasfenster von 1931 verloren gingen. Die Nooitgedacht Windmühle wurde auch getroffen.

Es gab heftige Kämpfe, um die Schelde in verbündete Hände zu bekommen.


Im Jahr 1953 folgte die Flutkatastrophe, bei der im Zwarte Polder ein Deichdurchbruch erfolgte.


Im Jahr 1970 hörte die Gemeinde Cadzand auf zu existieren. Sie wurde in die Gemeinde Oostburg aufgenommen. Später gemeinde Sluis.


1974 brannte die Mühle Nooitgedacht, aber 1977 wurde sie restauriert.


Tourismus
Der Landwirt Augustinus Albrechts baute 1866 in den Dünen von Cadzand ein Hotel- und Bierhausanbau-Bauernhaus.
Ab 1930 gab es eine gute Straßenbahnverbindung von Maldeghem nach Cadzand.

Besichtigung
Marias Kirche
Die Kirche Mariakerk ist eine zweischiffige Hallenkirche aus gelbem flämischen Ziegelstein. Die Kirche hatte einen hohen, massiven Turm, den sogenannten St. Lambert’s Tower, der ein Leuchtfeuer für Seeleute war. Die Mariakerk ist die älteste Kirche in Zeeuws-Vlaanderen.


Windmühle Nooitgedacht am Eingang des Dorfes, ab 1898.


Molen van Aalbregtse, eine Mühlenbar am Badhuisweg, von 1848.