024_cadzand bad- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Cadzand bad

Cadzand-Bad is een badplaats, gelegen aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen, in de gemeente Sluis. Cadzand-Bad ligt in het uiterste zuidwesten van Nederland aan de grens met België en is een onderdeel van het naburige Cadzand.

Het voormalig badhuis

Pieter Christiaan Jacob Hennequin, die ook burgemeester van Aardenburg zou worden, heeft veel voor de ontwikkeling van Cadzand tot badplaats gedaan. Hij had er een soort buitenhuisje en in 1900 werd het Badhuis gebouwd, een hotel-café-restaurant op een duintop.

In 1902 werd aan de kust bij de monding van het uitwateringskanaal een haventje ingericht, waaruit de buurtschap Cadzand-Haven ontstond. De haven diende voor de overslag van landbouwproducten en er lagen enkele vissersschepen. De scheepscode van Cadzand was CZ.

Hier was ook een reddingsstation van de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (KZHMRS). Deze is in 1991 opgegaan in de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

In 1927 kwam een tramlijn van de SBM naar de haven gereed die voornamelijk voor het bietentransport werd gebruikt. Na de watersnoodramp van 1953 werd de haven gedempt en werd een dijk van 9 meter hoogte aangelegd. Ook kwam er een nieuwe zeesluis.

Cadzand-Bad kwam later tot stand. Dit is door de in 1719 aangelegde Noorddijk met Cadzand-Haven verbonden. In 1963 werd daar een winkelgalerij geopend. De boulevard werd nog eens gerenoveerd in 1987, waarbij betonnen kunstwerken werden toegevoegd.

Spectaculair was de stranding van de Uilenspiegel, een betonnen zendschip van de illegale zender Radio Antwerpen. Dit schip is in 1971 opgeblazen, aangezien het een veiligheidsrisico vormde.

Ook spectaculair was de duinafslag in de jaren 60 van de 20e eeuw. Boven op de duinen bij Cadzand-Haven stond Hotel Noordzee dat hierdoor steeds meer bedreigd raakte. Uiteindelijk heeft men het moeten afbreken, waarna een nieuw gebouw is neergezet. Voor dit gebouw bevindt zich een bronzen beeld van een haaientand, dat één meter hoog is.

Natuur en landschap

Ten westen van Cadzand-Bad bevindt zich, naast het kleine duingebied van de Kievittepolder ook het natuurgebied Het Zwin.

Op het strand kan men unieke fossiele schelpen vinden. Vooral de Zwinkokkel komt in grote aantallen voor. Veel zeldzamer zijn de fossiele zwarte haaientanden.

Het Uitwateringskanaal, in het verlengde van de Passageule, watert via zeesluizen in de Wielingen uit. Deze sluizen werden aangelegd in 1872. De monding van het Uitwateringskanaal deed van 1902-1954 dienst als haven.

Algemene informatie

Cadzand-Bad is de meest zuid-westelijke badplaats van Nederland. Opmerkelijk aan deze plaats is het hoge aantal uur zonneschijn per jaar, het hoogste van Nederland.

Toerisme

Cadzand-Bad leeft vooral van het toerisme. Er is een breed zandstrand aanwezig, maar geen zeedijk. De grootste straat van het dorp, de ‘Boulevard de Wielingen’, herbergt enkele restaurants en winkeltjes. Er zijn twee vakantieparken, Roompot Noordzee Résidence Cadzand-Bad met ongeveer 200 luxe vakantievilla’s en Zomerdorp het Zwin met ongeveer 80 vakantiehuizen. In het dorp van Cadzand-Bad zijn ook verschillende losse vakantiewoningen.

In 2016 werden bij de monding van het Uitwateringskanaal twee strekdammen gebouwd en een jachthaven aangelegd. De jachthaven, die plaats biedt aan zo’n 125 schepen, kwam in mei 2017 in gebruik en wordt beheerd door de Royal Yacht Club België (RYCB) uit Antwerpen.

Evenementen

Iedere maandag is er tijdens de zomer een markt in Cadzand-Bad en er is ook een jaarlijks vliegerfeest.

ENGLISH

Cadzand bad
Cadzand-Bad is a seaside resort, located on the coast of Zeeuws-Vlaanderen, in the municipality of Sluis. Cadzand-Bad is located in the far southwest of the Netherlands on the border with Belgium and is part of the neighboring Cadzand.


The former bathhouse
Pieter Christiaan Jacob Hennequin, who also became mayor of

Aardenburg, did a lot for the development of Cadzand as a seaside resort. He had a sort of cottage and in 1900 a bathhouse was built, a hotel-café-restaurant on a dune top.


In 1902, a small harbor was established at the mouth of the drainage canal, from where the hamlet of Cadzand-Haven came into being. The port served for the transhipment of agricultural products and there were a few fishing vessels. The Cadzand ship code was CZ.


There was also a rescue station of the Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (KZHMRS). This was merged in 1991 in the Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.


In 1927, a tram line from the SBM to the port was completed and was mainly used for beet transport. After the flood of 1953, the harbor was filled up and a dyke of 9 meters high was constructed. There was also a new sea lock (sluice).


Cadzand-Bad was later established. This was connected to Cadzand-Haven by the Noorddijk in 1719. In 1963 a shopping gallery was opened there. The boulevard was renovated again in 1987, adding concrete works of art.
Spectacular was the beaching of the Uilenspiegel, a concrete broadcast ship of the illegal channel Radio Antwerp. This ship was blown up in 1971, as it was a safety risk.


Also spectacular was the Dune Battle in the 60s of the 20th century. On top of the dunes near Cadzand-Haven stood Hotel Noordzee that became increasingly threatened. Eventually it had to be demolished, after which a new building was put down. In front of this building there is a bronze

statue of a shark tooth that is one meter high.

Nature and landscape
West of Cadzand-Bad, next to the small dune area of ​​the Kievittepolder, is the Het Zwin nature reserve.
On the beach one can find unique fossil shells. Especially the Zwinkokkel occurs in large numbers. The fossil black shark teeth are much rarer.


The waterway channel, in the continuation of the Passageule, runs via sea locks in the Wielingen. These locks were constructed in 1872. The mouth of the Uitwateringskanaal served as a port from 1902-1954.


General information
Cadzand-Bad is the south-westernmost resort in the Netherlands. Remarkable for this place is the high number of hours of sunshine per year, the highest in the Netherlands.


Tourism
Cadzand-Bad lives mainly from tourism. There is a wide sandy beach, but no seawall. The biggest street in the village, the ‘Boulevard de Wielingen’, houses some restaurants and shops. There are two holiday parks, Roompot Noordzee Résidence Cadzand-Bad with around 200 luxury holiday villas and Zomerdorp het Zwin with about 80 holiday homes. In the village of Cadzand-Bad are also several separate holiday homes.


In 2016, two breakwaters were built at the mouth of the Uitwateringskanaal and a marina was constructed. The marina, which can accommodate about 125 ships, came into use in May 2017 and is managed by the Royal Yacht Club Belgium (RYCB) from Antwerp.


Events
Every Monday during the summer there is a market in Cadzand-Bad and there is also an annual kite festival.

DEUTSCH

Cadzand bad
Cadzand-Bad ist ein Badeort an der Küste von Zeeuws-Vlaanderen in der Gemeinde Sluis in de Niederlanden. Cadzand-Bad liegt im äußersten Südwesten der Niederlande an der Grenze zu Belgien und ist Teil des benachbarten Cadzand.


Das ehemalige Badehaus
Pieter Christiaan Jacob Hennequin, der auch Bürgermeister von Aardenburg wurde, tat viel für die Entwicklung von Cadzand als Seebad. Er hatte eine Art Ferien Häuschen und in 1900 wurde das Badehaus gebaut, ein Hotel-Café-Restaurant auf einer Dünenspitze.


1902 wurde an der Mündung des Entwässerungskanals ein kleiner Hafen angelegt, aus dem der Weiler Cadzand-Haven entstand. Der Hafen diente zum Umladen von landwirtschaftlichen Produkten und es gab einige Fischereifahrzeuge. Der Cadzand-Schiffscode war CZ.
Es gab auch eine Rettungsstation der Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (KZHMRS). Diese wurde 1991 in der Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij fusioniert.


Im Jahr 1927 wurde eine Straßenbahnlinie von der SBM zum Hafen fertig gestellt und hauptsächlich für den Rübentransport genutzt.

Nach dem Hochwasser von 1953 wurde der Hafen aufgefüllt und ein 9 Meter hoher Deich gebaut. Es gab auch eine neue Seeschleuse.


Cadzand-Bad wurde später gegründet. Diese wurde 1719 durch den Noorddijk mit Cadzand-Haven verbunden. 1963 wurde dort eine Einkaufsgalerie eröffnet. Der Boulevard wurde 1987 erneut renoviert und um konkrete Kunstwerke ergänzt.


Spektakulär war die Strandung des Uilenspiegels, eines konkreten Rundfunkschiffes des illegalen Senders Radio Antwerpen. Dieses Schiff wurde 1971 gesprengt, da es ein Sicherheitsrisiko darstellte.
Spektakulär war auch die Dünenschlacht in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Auf den Dünen in der Nähe von Cadzand-Haven stand das Hotel Noordzee, das zunehmend bedroht wurde. Schließlich musste es abgerissen werden, woraufhin ein neues Gebäude niedergelegt wurde. Vor diesem Gebäude befindet sich eine Bronzestatue eines Haifischzahns, die einen Meter hoch ist.

Natur und Landschaft
Westlich von Cadzand-Bad, neben dem kleinen Dünengebiet des Kievittipolder, liegt das Naturschutzgebiet Het Zwin.
Am Strand kann man einzigartige fossile Muscheln finden. Vor allem der Zwinkokkel kommt in großer Zahl vor. Die fossilen schwarzen Haizähne sind viel seltener.


Der Uitwateringskanaal, in der Fortsetzung der Passageule, verläuft über Seeschleusen in Wielingen. Diese Schleusen wurden 1872 errichtet. Die Mündung des Uitwateringskanaals diente von 1902 bis 1954 als Hafen.


Allgemeine Informationen
Cadzand-Bad ist der westlichste Ferienort in den Niederlanden. Bemerkenswert für diesen Ort ist die hohe Anzahl an Sonnenstunden pro Jahr, die höchste in den Niederlanden.


Tourismus
Cadzand-Bad lebt hauptsächlich vom Tourismus. Es gibt einen breiten Sandstrand, aber keine Ufermauer. Die größte Straße des Dorfes, der Boulevard de Wielingen, beherbergt einige Restaurants und Geschäfte. Es gibt zwei Ferienparks, Roompot Noordzee Résidence Cadzand-Bad mit rund 200 Luxus-Ferienvillen und Zomerdorp het Zwin mit ca. 80 Ferienhäusern. Im Dorf Cadzand-Bad gibt es auch mehrere separate Ferienhäuser.

2016 wurden an der Mündung des Uitwateringskanaal zwei Wellenbrecher und eine Marina gebaut. Die Marina, die etwa 125 Schiffe aufnehmen kann, wurde im Mai 2017 in Betrieb genommen und wird vom Royal Yacht Club Belgium (RYCB) aus Antwerpen verwaltet.
Ereignisse
Jeden Montag im Sommer gibt es einen Markt in Cadzand-Bad und es gibt auch ein jährliches Drachenfest.

 

copyright (c)  wudder.nl  –  2018