035_breskens maritiem- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Veerdienst Breskens-Vlissingen

De Veerdienst Breskens-Vlissingen (ook: Veerdienst Vlissingen-Breskens) is een veerdienst over de Westerschelde tussen de plaatsen Breskens en Vlissingen. Anno 2015 is het een fiets- en voetveer geëxploiteerd door het Zeeuwse provinciale veerbedrijf Westerschelde Ferry BV.

De geschiedenis van deze veerdienst voert terug tot 1574. Toen stelde de vrijheer van Breskens een veerschipper aan om met zijn steigerschuit van Breskens of Breskenszand op Vlissingen te varen. In 1755 kwam er een veerdienst bij die vanuit Vlissingen bediend werd. Vanaf 1795 verviel de veerdienst vanuit Breskens, terwijl die vanuit Vlissingen waarschijnlijk bleef bestaan.

Zeeuws-Vlaanderen behoorde vanaf 1795 echter tot Frankrijk, terwijl het gewest Zeeland tot de Bataafse Republiek respectievelijk het Koninkrijk Holland behoorde, dat pas in 1806 door Frankrijk werd geannexeerd.

Na 1814 werden de beide veerdiensten weer opgenomen, doch in 1866 formeel opgeheven, daar ze al lang vervangen waren door een nieuwe dienst.

In 1826 werd namelijk besloten om een stoombotenveer in te stellen. Het was aanvankelijk een particuliere stoomboot, maar de dienst werd door de provincie Zeeland gesubsidieerd. In 1842 werd de boot door de provincie aangekocht, maar de exploitatie geschiedde nog door een particulier. De veerdienst voerde van Vlissingen naar Breskens en van daar naar Terneuzen. Ze kwamen in Breskens aan bij de Veerhaven, die toen vlak bij de kern van het dorp lag.

Stoomboot PSD (Proviciale Stoomboot Dienst) in de haven van Vlissingen. (red: Zeeuws maritiem museum)

In 1866 werd de PSD opgericht, welke ook de exploitatie overnam van de toenmalige boten Stad Vlissingen en De Schelde. Ook werd een nieuwe boot, Zeeland genaamd, gebouwd. Naar verluidt was deze niet erg geschikt en de Statenleden, die de proefvaart maakten, werden behoorlijk zeeziek. Eén der Statenleden verklaarde dan ook dat hij er nauwelijks een geit mede zou durven overzenden.

In 1871 werd de boot verkocht, terwijl de Stad Vlissingen een nog erger lot wachtte: Deze boot zonk naar de bodem van de Westerschelde. In 1867 kwam echter de Wester-Schelde gereed, een houten boot van 31 m lengte, welke tot 1900 in gebruik was. Vanaf 1891 was er een tramdienst op Breskens, waardoor het passagiersaanbod van de veerdienst sterk toenam.

De boten voeren naar de buitenhaven van Vlissingen, waar in 1873 het Station Vlissingen Haven werd geopend. In 1870 werd de vloot uitgebreid met de Zeeuwsch-Vlaanderen en in 1887 met de Walcheren. In 1891 kwam er een nieuwe Zeeuwsch-Vlaanderen gereed. Deze boot had een lengte van 44 m.

In 1905 werd de Westerschelde in dienst genomen. Dit was een raderboot van 55 m lengte, die in 1933 werd verkocht en tegenwoordig in Duitsland nog dienst doet als rondvaartboot.

Kopladers.

Vervolgens ging men over op kopladers, temeer daar het autoverkeer enige betekenis begon te krijgen. De Koningin Wilhelmina, in gebruik genomen in 1927, was de eerste boot van dit type. In 1932 volgde de Prinses Juliana, die weer wat groter was. Voor het eerst werd nu met twee kopladers gevaren. Als reserve werd de Prins Hendrik gebruikt, een veerboot die eigenlijk dienstdeed op de veerdienst Hansweert – Walsoorden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel schepen van de PSD tot zinken gebracht om diverse redenen. De drie overgebleven zijladers werden echter, na de bevrijding, weer snel in gebruik genomen. Zo kon de Oosterschelde op 25 oktober 1946 in de vaart komen op Vlissingen-Breskens. De verwoeste tramlijnen werden vervangen door autobusdiensten.

In 1948 nam de koplader Koningin Wilhelmina de dienst weer op. In 1949 volgde de nieuwe Koningin Juliana en in 1950 de veerboot Prins Bernhard. Omdat het autoverkeer – inclusief het vrachtverkeer – snel toenam, werd besloten een nieuwe veerhaven aan te leggen, die op enige afstand ten westen van de kom van Breskens kwam te liggen. Deze was geschikt voor grotere boten en werd in 1958 in gebruik genomen. Daarmee volgden ook grotere veerboten, van de zogeheten Prinsessenklasse. Het waren de Prinses Beatrix (1958), de Prinses Irene (1960) en de Prinses Margriet (1964). Ook werd toen de Koningin Juliana verlengd door deze veerboot van een tussenstuk te voorzien.

Toen het autoverkeer bleef toenemen werden de veerhavens voorzien van inrichtingen voor de ontvangst van dubbeldeksboten. Deze kwamen gereed in 1986. De Prinses Juliana was de eerste boot in deze klasse. Hoewel er reeds sprake was van de voorgenomen bouw van een vaste oeververbinding bleef het autoverkeer toenemen. In 1993 kwam een tweede dubbeldekker, de Koningin Beatrix, gereed. Nu werd er gewoonlijk met twee dubbeldekkers gevaren. In 1997 kwam de Prins Johan Friso in de vaart, de laatste nieuwbouw voor de PSD.

Voetveer

In 2003 werd de Westerscheldetunnel geopend. Toen werd het veer Vlissingen-Breskens gesloten voor autoverkeer, maar ging door als fiets- en voetveer. Auto’s moeten voortaan door de tunnel hetgeen voor inwoners van Walcheren en westelijk Zeeuws-Vlaanderen vaak een tientallen kilometers lange omweg betekent. De voormalige PSD-dubbeldekkers bleven nog enige tijd varen, zonder auto’s mee te nemen. De nieuwe veerboten voor de dienst waren nog niet gereed, dus moesten de oude schepen invallen.

Het nieuwe fiets- en voetveer werd particulier geëxploiteerd, eerst door BBA Fast Ferries wat later Veolia Transport Fast Ferries is genaamd. In 2004 kwamen de nieuwe boten gereed: de Prinses Máxima en de Prins Willem-Alexander. Dit zijn SWATH-schepen van ruim 37 meter lengte en een capaciteit van 181 passagiers. De veerboten vormen een groot contrast met hun voorgangers van de PSD, met een lengte van 113 meter en ruimte voor 1000 passagiers.

Fast Ferries

Als marketingterm is gekozen voor Fast Ferries, omdat de SWATH-veerboten een snel uiterlijk hebben. De veerboten zijn echter niet snel en doen de naam Fast Ferry absoluut geen eer aan. Feit is dat de autoveerboten van de PSD een hogere dienstsnelheid hadden (15,4 knopen) én een hogere maximumsnelheid (enkele PSD-dubbeldekkers hadden 18 knopen als maximum). De Prinses Máxima en de Prins Willem-Alexander hebben een dienstsnelheid van 14,5 knopen en varen maximaal 16,5 knopen. De term Fast Ferry doet denken aan snelle veerboten zoals de sneldienst naar Terschelling, maar dit is dus onjuist.

Problemen

De SWATH-schepen worden geteisterd door machineproblemen. In februari 2007 was er een paar dagen geen veerdienst mogelijk en tussen 21 december 2007 en 11 januari 2008 was de veerdienst Vlissingen-Breskens ook uit de vaart. In het laatste geval lag de Prins Willem-Alexander al maanden aan de kant met motorproblemen en kwam het zusterschip Prinses Máxima in de problemen. De Provincie Zeeland heeft diverse reserveboten gehuurd, waaronder een veerboot uit 1960. Stemmen gingen op in de provinciale politiek om de SWATH-veerboten te vervangen, maar tot op heden is dit plan nog niet uitgevoerd .

Westerschelde Ferry BV

In 2014 werd bekend dat Veolia Transport Fast Ferries geen interesse had om een volgende termijn het fiets- en voetveer te exploiteren, de problemen met de veerboten speelden hier een rol in. Geen enkel ander bedrijf had interesse om de veerdienst te exploiteren, dus heeft de Provincie Zeeland besloten om zelf – net als bij de PSD – een provinciaal veerbedrijf op te richten: Westerschelde Ferry BV.

ENGLISH

Ferry service Breskens-Vlissingen

The Veerdienst Breskens-Vlissingen (also: Veerdienst Vlissingen-Breskens) is a ferry service over the Westerscheldt between the towns of Breskens and Vlissingen. Anno 2015 it is a bicycle and pedestrian ferry operated by the Zeeland provincial ferry company Westerschelde Ferry BV.

The history of this ferry service dates back to 1574. Then the Freeman of Breskens appointed a ferryman to sail on Vlissingen with his scaffolding boat from Breskens or Breskenszand. In 1755 there was a ferry service that was operated from Vlissingen. From 1795 on the ferry service from Breskens, while that from Vlissingen probably continued. Zeeland Flanders, however, belonged to France from 1795, while the Zeeland region belonged to the Batavian Republic or the Kingdom of Holland, which was annexed by France in 1806.


After 1814, both ferries were taken up again, but formally stopped in 1866, since they had long been replaced by a new service.
In 1826 it was decided to set a steamboat ferry. It was initially a private steamer, but the service was subsidized by the province of Zeeland. In 1842 the boat was purchased by the province, but the exploitation was still done by a private individual. The ferry operated from Vlissingen to Breskens and from there to Terneuzen. They arrived in Breskens at the Veerhaven, which then lay close to the core of the village.

Steamer PSD (Provinciale Stoomboot Dienst) in the port of Vlissingen. (red: Zeeland maritime museum)
In 1866 the PSD was founded, which also took over the exploitation of the then boats Stad Vlissingen and De Schelde. A new boat, called Zeeland, was also built. Reportedly, this was not very suitable and the States members, who made the trial run, became quite seasick. One of the States members therefore stated that he would hardly dare to send a goat with it. In 1871 the boat was sold, while the City of Vlissingen was waiting for an even worse fate: This boat sank to the bottom of the Westerscheldt. In 1867, however, the Wester-Schelde was completed, a wooden boat of 31 m length, which was in use until 1900. From 1891 there was a tram service at Breskens, which greatly increased the passenger offer of the ferry service.


The boats sailed to the outer harbor of Vlissingen, where in 1873 the Station Vlissingen Haven was opened. In 1870 the fleet was expanded with the ‘Zeeuwsch-Vlaanderen’ and in 1887 with the ‘Walcheren’. In 1891 a new ‘Zeeuwsch -Vlaanderen’ was completed. This boat had a length of 44 m.
In 1905 the ‘Westerschelde’ was taken into service. This was a paddle boat of 55 m length, which was sold in 1933 and now serves as a tour boat in Germany.

Head loaders.
Then they switched to front loaders, especially as car traffic started to take on some significance. The Queen Wilhelmina, inaugurated in 1927, was the first boat of this type. In 1932, the Princess Juliana followed, which was slightly larger again. For the first time, two head loaders now sailed. The Prince Hendrik was used as a reserve, a ferry that actually served on the Hansweert – Walsoorden ferry service.


During the Second World War many ships of the PSD were sunk for various reasons. The three remaining side loaders, however, were quickly taken into use again after the liberation. For example, the Oosterschelde could enter service on Vlissingen-Breskens on 25 October 1946. The destroyed tram lines were replaced by bus services.


In 1948 the head loader Queen Wilhelmina resumed service. In 1949 followed the new Queen Juliana and in 1950 the ferry Prince Bernhard. Because car traffic – including freight traffic – increased rapidly, it was decided to build a new ferry port, which would be located at some distance to the west of the Breskens basin. This was suitable for larger boats and was put into use in 1958. This also followed larger ferries, of the so-called Princess Class. They were the Princess Beatrix (1958), the Princess Irene (1960) and the Princess Margriet (1964). The Queen Juliana was also extended by providing this ferry with an intermediate piece.

When car traffic continued to increase, the ferry ports were provided with devices for the reception of double-deck craft. These were ready in 1986. The Princess Juliana was the first boat in this class. Although there was already talk of the planned construction of a fixed shore connection, car traffic continued to increase. In 1993 a second double-decker, the Queen Beatrix, was completed. Now there were two double-deckers.I n 1997 the Prince Johan Friso came into service, the last new building for the PSD.


In 2003 the Westerscheldt tunnel was opened. Then the Vlissingen-Breskens ferry was closed for car traffic, but continued as a bicycle and pedestrian ferry. From now on, cars must pass through the tunnel, which often means a tens of kilometers long detour for inhabitants of Walcheren and western Zeeuws-Vlaanderen. The former PSD double-deckers continued to sail for some time, without taking cars with them. The new ferries for the service were not yet ready, so the old ships had to come in.
The new bicycle and pedestrian ferry was privately operated, first by BBA Fast Ferries which was later called Veolia Transport Fast Ferries. In 2004 the new boats were ready: the Princess Máxima and the Prince Willem-Alexander. These are SWATH vessels of more than 37 meters in length and a capacity of 181 passengers. The ferries form a big contrast with their predecessors of the PSD, with a length of 113 meters and space for 1000 passengers.

Fast Ferries
Fast Ferries was chosen as the marketing term, because the SWATH ferries have a fast appearance. The ferries, however, are not fast and the name Fast Ferry does absolutely no credit. The fact is that the car ferries from the PSD had a higher service speed (15.4 knots) and a higher maximum speed (some PSD biplanes had 18 knots as maximum). Princess Máxima and Prince Willem-Alexander have a service speed of 14.5 knots and sail a maximum of 16.5 knots. The term Fast Ferry is reminiscent of fast ferries such as the express service to Terschelling, but this is incorrect.


Issues
The SWATH ships are plagued by machine problems. In February 2007 there was no ferry service for a few days and between 21 December 2007 and 11 January 2008 the ferry service Vlissingen-Breskens was also out of service. In the latter case, the Prince Alexander was lying
for months on the side with motor problems and the sister ship Princess Máxima ran into problems. The Province of Zeeland has rented various reserve boats, including a ferry from 1960. Votes went into provincial politics to replace SWATH ferries, but to date this plan has not yet been implemented.


Westerschelde Ferry BV
In 2014 it became known that Veolia Transport Fast Ferries had no interest in exploiting the bicycle and pedestrian for the next term, the problems with the ferries played a role in this. No other company was interested in operating the ferry service, so the Province of Zeeland decided to set up a provincial ferry company, just like the PSD: Westerschelde Ferry BV.

DEUTSCH

Fährverbindung Breskens-Vlissingen

Der Veerdienst Breskens-Vlissingen (auch: Veerdienst Vlissingen-Breskens) ist eine Fährverbindung über die Westerschelde zwischen den Städten Breskens und Vlissingen. Anno 2015 ist es eine Fahrrad- und Fußgängerfähre, die von der Zeeland-Fährgesellschaft Westerschelde Ferry BV betrieben wird.

Die Geschichte dieses Fährdienstes reicht bis ins Jahr 1574 zurück. Dann ernannte der Freeman von Breskens einen Fährmann, um mit seinem Gerüstboot von Breskens oder Breskenszand aus nach Vlissingen zu segeln. Im Jahr 1755 gab es eine Fährverbindung, die von Vlissingen aus betrieben wurde. Ab 1795 mit dem Fährdienst von Breskens, während der von Vlissingen wahrscheinlich fortgesetzt wurde.

Zeeland Flandern gehörte ab 1795 zu Frankreich, während die Region Zeeland zur Batavischen Republik oder zum Königreich Holland gehörte, das erst 1806 von Frankreich annektiert wurde.
Nach 1814 wurden beide Fähren wieder aufgenommen, aber 1866 formell aufgehoben, da sie lange Zeit durch einen neuen Dienst ersetzt worden waren.
Im Jahr 1826 wurde beschlossen, eine Dampferfähre zu setzen. Es war ursprünglich ein privater Dampfer, aber der Dienst wurde von der Provinz Zeeland subventioniert. Im Jahr 1842 wurde das Boot von der Provinz gekauft, aber die Ausbeutung wurde immer noch von einer Privatperson durchgeführt. Die Fähre fuhr von Vlissingen nach Breskens und von dort nach Terneuzen. Sie kamen in Breskens am Veerhaven an, der dann dicht am Kern des Dorfes lag.

Dampfer PSD (Providential Steamer Service) im Hafen von Vlissingen. (aus: Seemuseum Zeeland).
1866 wurde die PSD gegründet, die auch die Ausbeutung der damaligen Boote Stad Vlissingen und De Schelde übernahm. Ein neues Boot, genannt Zeeland, wurde ebenfalls gebaut. Berichten zufolge war dies nicht sehr geeignet, und die Mitglieder der Staaten, die den Prozess durchführten, wurden ziemlich seekrank. Einer der Staatenmitglieder erklärte daher, er würde es kaum wagen, eine Ziege mitzuschicken.

1871 wurde das Boot verkauft, während die Stadt Vlissingen ein noch schlimmeres Schicksal wartete: Dieses Boot sank auf den Grund von die Westerschelde. 1867 wurde jedoch die ‘Wester-Schelde’ fertiggestellt, ein Holzboot von 31 m Länge, das bis 1900 in Betrieb war. Ab 1891 gab es in Breskens eine Straßenbahn, die das Passagierangebot des Fährdienstes stark erhöhte.
Die Boote segelten zum äußeren Hafen von Vlissingen, wo 1873 der Bahnhof Vlissingen Haven eröffnet wurde. 1870 wurde die Flotte um die ‘Zeeuwsch-Vlaanderen’ und 1887 um die ‘Walcheren’ erweitert. 1891 wurde ein neues ‘Zeeuwsch-Vlaanderen’ fertiggestellt. Dieses Boot hatte eine Länge von 44 m.
1905 wurde die ‘Westerschelde’ in Betrieb genommen. Dies war ein Tretboot von 55 m Länge, das 1933 verkauft wurde und jetzt als Ausflugsboot in Deutschland dient.

Kopflader.
Dann wechselten sie zu Frontladern, zumal der Autoverkehr allmählich an Bedeutung gewann. Die Königin Wilhelmina, eingeweiht im Jahre 1927, war das erste Boot dieser Art. Im Jahr 1932 folgte die Prinzessin Juliana, die wieder etwas größer war. Zum ersten Mal segelten jetzt zwei Head Loader. Der Prinz Hendrik wurde als Reserve benutzt, eine Fähre, die tatsächlich auf der Hansweert – Walsoorden Fähre diente.


Während des Zweiten Weltkriegs wurden viele Schiffe der PSD aus verschiedenen Gründen versenkt. Die drei übrigen Seitenlader wurden jedoch nach der Befreiung schnell wieder in Gebrauch genommen. Zum Beispiel könnte die Oosterschelde am 25. Oktober 1946 in Vlissingen-Breskens in Dienst gestellt werden. Die zerstörten Straßenbahnlinien wurden durch Buslinien ersetzt, 1948 nahm die Reederei Königin Wilhelmina den Betrieb wieder auf. Im Jahr 1949 folgte die neue Königin Juliana und 1950 die Fähre Prinz Bernhard. Da der Autoverkehr – einschließlich des Güterverkehrs – rasch zunahm, wurde beschlossen, einen neuen Fährhafen zu bauen, der in einiger Entfernung westlich des Breskens-Beckens liegen sollte. Dieser war für größere Boote geeignet und wurde 1958 in Betrieb genommen. Diesem folgten auch größere Fähren der sogenannten Princess Class. Sie waren die Prinzessin Beatrix (1958), die Prinzessin Irene (1960) und die Prinzessin Margriet (1964). Die Königin Juliana wurde auch erweitert, indem diese Fähre mit einem Zwischenstück versehen wurde.
Als der Autoverkehr weiter zunahm, wurden die Fährhäfen mit versorgt

Geräte für die Aufnahme von Doppeldeckern. Diese waren 1986 fertig. Die Prinzessin Juliana war das erste Boot in dieser Klasse. Obwohl bereits vom geplanten Bau einer festen Landverbindung die Rede war, nahm der Autoverkehr weiter zu. 1993 wurde ein zweiter Doppeldecker, die Königin Beatrix, fertiggestellt. Jetzt gab es normalerweise zwei Doppeldecker. 1997 trat der Prinz Johan Friso in Dienst, der letzte Neubau der PSD.


Fußfähre
2003 wurde der Westerscheldetunnel eröffnet. Dann war die Fähre Vlissingen-Breskens für den Autoverkehr gesperrt, fuhr aber weiterhin als Fahrrad- und Fußgängerfähre. Von nun an müssen Autos durch den Tunnel fahren, was für die Einwohner von Walcheren und West-Zeeuws-Fladern oft einen zig Kilometer langen Umweg bedeutet. Die ehemaligen PSD-Doppeldecker fuhren noch einige Zeit weiter, ohne Autos mitzunehmen. Die neuen Fähren für den Dienst waren noch nicht fertig, also mussten die alten Schiffe reinkommen.
Die neue Fahrrad- und Fußgängerfähre wurde privat betrieben, zuerst von BBA Fast Ferries, die später Veolia Transport Fast Ferries genannt wurde. Im Jahr 2004 waren die neuen Boote fertig: die Prinzessin Máxima und der Prinz Willem-Alexander. Dies sind SWATH-Schiffe mit einer Länge von mehr als 37 Metern und einer Kapazität von 181 Passagieren. Die Fähren bilden einen großen Kontrast zu ihren Vorgängern der PSD mit einer Länge von 113 Metern und Platz für 1000 Passagiere.

Schnelle Fähren
Fast Ferries wurde als Marketing-Begriff gewählt, weil die SWATH-Fähren ein schnelles Aussehen haben. Die Fähren sind jedoch nicht schnell und geben der Name Fast Ferry absolut kein Kredit. Tatsache ist, dass die Autofähren von der PSD eine höhere Service-Geschwindigkeit (15,4 Knoten) und eine höhere maximale Geschwindigkeit (einige PSD-Doppeldecker hatten 18 Knoten als Maximum) hatten. Prinzessin Máxima und Prinz Willem-Alexander haben eine Dienstgeschwindigkeit von 14,5 Knoten und segeln maximal 16,5 Knoten. Der Begriff Fast Ferry erinnert an schnelle Fähren wie den Express-Service nach Terschelling, aber das ist falsch.


Probleme
Die SWATH-Schiffe sind von Maschinenproblemen geplagt. Im Februar 2007 gab es für einige Tage keinen Fährbetrieb und zwischen dem 21. Dezember 2007 und dem 11. Januar 2008 war auch der Fährbetrieb Vlissingen-Breskens außer Betrieb. Im letzteren Fall war der Prinz
Alexander monatelang mit motorischen Problemen an der Seite und das Schwesterschiff Prinzessin Máxima geriet in Probleme. Die Provinz Zeeland hat seit 1960 verschiedene Reserveboote gemietet, darunter auch eine Fähre.

Die SWATH-Fähren wurden von der Provinzregierung ersetzt. Bis heute wurde dieser Plan jedoch noch nicht umgesetzt.


Westerschelde Fähre BV.
Im Jahr 2014 wurde bekannt, dass Veolia Transport Fast Ferries kein Interesse daran hatte, Fahrrad und Fußgänger für die nächste Amtszeit zu nutzen, wobei die Probleme mit den Fähren eine Rolle spielten. Da kein anderes Unternehmen daran interessiert war, den Fährdienst zu betreiben, beschloss die Provinz Zeeland, eine Provinzfähre zu gründen, genau wie die PSD: Westerschelde Ferry BV.