036_breskens – info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Breskens

Breskens (Zeeuws: Bresjes of Bressies) is een plaats in Zeeuws-Vlaanderen in de gemeente Sluis in de Nederlandse provincie Zeeland. Breskens telt 4732 inwoners (2014), die

Bressiaanders’ worden genoemd. Breskens ligt aan de zuidkant van de monding van de Westerschelde, waar de rivier overgaat in de Noordzee. Voor de gemeentelijke herindeling van 2003 behoorde het tot de gemeente Oostburg en voor 1970 was Breskens een zelfstandige gemeente.

Er bestaat een bioscoopjournaal uit 1932. Nieuwe veerpont Vlissingen-Breskens: de “Prinses Juliana”).

Ook een reportage uit 1958 over de nieuwe veerpont Prinses Beatrix van Vlissingen naar Breskens.

Aan de monding van de Westerschelde hebben al eeuwenlang mensen gewoond. Er zou een oud Breskens of Breskin hebben bestaan doch zekerheid daaromtrent is er niet. Dit dorp zou in 1480 zijn overstroomd. De Westerschelde zoals wij die kennen bestond nog niet. Er lag veeleer een schorrengebied dat als Sincfal bekendstond en ook bewoonde eilanden voor de huidige kustlijn omvatte.

In de 15e eeuw ontstonden schorren die bekend waren onder de naam Breskenszand. Filips van Kleef, die heer was van Ravenstein, kreeg in 1487 toestemming van Maximiliaan van Oostenrijk om deze schorren in te polderen. Er werd hem toegestaan om aldaar een kerk te bouwen die aan de Heilige Barbara was gewijd. Doordat hij in de Vlaamse Opstand tegen Maximiliaan de kant van de opstandelingen koos werd de inpoldering uitgesteld, doch in 1510 werd het Breskenszand bedijkt. Zo ontstonden de polders Oud Breskin en Jong Breskin.

In 1517 werd het dorp Breskens gesticht en in 1518 begon men met de bouw van de kerk, waarop bewoners zich in het dorp vestigden.

Door de inundatie van 1583 liep dit gebied weer onder water. De geschiedenis van het moderne Breskens vangt aan in 1607, toen het eerder overstroomde land weer in pacht werd gegeven, en herdijkt werd. In 1610 kwamen de Oud-Breskenspolder en de Jong-Breskenspolder gereed.

Het dorp ontwikkelt zich langzaam en bestaat eeuwenlang hoofdzakelijk uit de huidige Dorpsstraat en een aantal zijstraten en omliggende hofsteden. Vanwege de strategische ligging aan de monding van de Schelde wordt door Napoleon en later ten tijde van de Belgische opstand langs de kust een aantal forten gebouwd waarvan Fort Frederik Hendrik het belangrijkste is. Aan het eind van de 19e eeuw verliezen deze hun militaire functie.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog worden in en rond het dorp door de Duitsers bunkers en forten gebouwd, als onderdeel van de Atlantikwall. Op 11 september 1944 wordt het dorp getroffen door een geallieerd bombardement als onderdeel van Operatie Switchback, gericht op het vrij maken van de Scheldemond. Ongeveer 200 mensen verliezen hierbij het leven en een veelvoud hiervan raakt gewond. De bevolking wordt daarna geëvacueerd. Tijdens het bombardement en gedurende de daaropvolgende hevige gevechten tot aan de verovering door de geallieerden op 21 oktober 1944 wordt een groot deel van de huizen vernietigd of beschadigd. Na de oorlog wordt het dorp herbouwd en keert de bevolking terug. Dankzij de sterk opgekomen visserij en het toerisme leeft Breskens weer op en is Breskens uitgebreid met enkele naoorlogse wijken. Door deze uitbreidingen kwam het

buurtschap Kijkuit geheel in de bebouwde kom van Breskens te liggen.

De vlag bestaat uit twee horizontale banen van groen en rood. De oorsprong van de kleuren is onbekend. De vlag kwam voor in de 17e eeuw maar is nooit officieel ingesteld als gemeentevlag.

Bezienswaardigheden:

Visserijmuseum

Molen van Risseeuw, een molenromp aan de Oude Rijksweg

De vuurtoren van Breskens (zie nieuwesluis)

Sint Barbara Kerk

Economie

Breskens was opgericht op het eind van de 9e eeuw als boerengemeenschap. Door de nabijheid van vele stranden vormt het toerisme echter ook een belangrijke bron van inkomsten. Het hoogtepunt van het jaar zowel voor de lokale bevolking als voor toeristen vormen de drie dagen durende visserijfeesten, begin augustus.

Voorzieningen

Westerschelde Ferry verzorgt een veerdienst voor fietsers en voetgangers naar Vlissingen. Sinds de opening van de Westerscheldetunnel in maart 2003 is er geen autoveerdienst meer.

ENGLISH

Breskens
Breskens (dialect: Bresjes or Bressies) is a place in Zeeuws-Vlaanderen in the municipality of Sluis in the Dutch province of Zeeland. Breskens has 4732 inhabitants (2014), who are called
Bressiaanders’. Breskens lies on the south side of the mouth of the Westerschelde, where the river merges into the North Sea. For the municipal redivision of 2003 it belonged to the municipality of Oostburg and before 1970 Breskens was an independent municipality.


There is a cinema news from 1932. (New ferry Vlissingen-Breskens: the “Princess Juliana”).
Also a report from 1958 about the new ferry Prinses Beatrix from Vlissingen to Breskens.


At the mouth of the Westerscheldt, people have lived for centuries. There would have been an old Breskens or Breskin, but there is no certainty about this. This village would have been flooded in 1480. The Westerscheldt as we know it did not exist yet. There was rather a salt marsh area known as Sincfal and also inhabited islands for the current coastline.
In the 15th century, the marshes that were known under the name Breskenszand arose. Philip van Kleef, who was the lord of Ravenstein, received permission from Maximilian of Austria in 1487 to make polders of these salt marshes. He was allowed to build a church there that was dedicated to Saint Barbara. Because he chose the side of the insurgents in the Flemish Revolt against Maximilian, the impoldering was postponed, but in 1510 the Breskenszand was diked. This is how the polders Oud Breskin and Jong Breskin originated. In 1517 the village of Breskens was founded and in 1518 the construction of the church began, on which residents settled in the village.


Due to the inundation of 1583 this area was flooded again. The history of modern Breskens starts in 1607, when the previously flooded land was once again leased, and re-homed. In 1610 the Oud-Breskenspolder and the Jong-Breskenspolder were completed.


The village develops slowly and exists for centuries

mainly from the current Dorpstraat and a number of side streets and surrounding homesteads. Because of the strategic location at the mouth of the Scheldt, Napoleon and later at the time of the Belgian uprising along the coast, a number of forts were built, of which Fort Frederik Hendrik is the most important. They lost their military function at the end of the 19th century.


During the Second World War, bunkers and forts were built in and around the village by the Germans as part of the Atlantikwall. On 11 September 1944 the village was hit by an Allied bombing as part of Operation Switchback, aimed at freeing the Scheldt estuary.

Approximately 200 people lose their lives and a multiple of these are injured. The population is then evacuated. During the bombing and during the subsequent heavy fighting until the conquest by the Allies on 21 October 1944, a large part of the houses was destroyed or damaged.

After the war the village was rebuilt and the population returned. Thanks to the strong rise in fishing and tourism, Breskens is once again alive and Breskens has expanded with a few post-war neighborhoods. Because of these expansions, the neighborhood Kijkuit came to lie entirely in the built-up area of ​​Breskens.
The flag consists of two horizontal bands of green and red. The origin of the colors is unknown. The flag appeared in the 17th century but has never been officially established as a municipal flag.

Worth seeing:

Fishing museum.
Molen van Risseeuw, a windmill on the Oude Rijksweg.
The Breskens lighthouse (see Nieuwe Sluis).
Saint Barbara Church.

Economy
Breskens was founded at the end of the 9th century as a farming community. However, due to the proximity of many beaches, tourism is also an important source of income. The highlight of the year, both for locals and tourists, is the three-day fishing festivity, beginning
August.


Services
Westerschelde Ferry provides a ferry service for cyclists and pedestrians to Vlissingen. Since the opening of the Westerscheldetunnel in March 2003, there is no more car service.

DEUTSCH

Breskens
Breskens ist ein Ort in Zeeuws-Vlaanderen in der Gemeinde Sluis in der niederländischen Provinz Zeeland. Breskens hat 4732 Einwohner (2014), die ‘Bressiaanders’ werden genannt. Breskens liegt auf der Südseite der Mündung der Westerschelde, wo der Fluss in die Nordsee übergeht. Für die kommunale Neugliederung von 2003 gehörte es der Gemeinde Oostburg und vor 1970 war Breskens eine selbständige Gemeinde.


Es gibt eine Kinonachricht von 1932. (Neue Fähre Vlissingen-Breskens: die “Prinzessin Juliana”).
Auch ein Bericht von 1958 über die neue Fähre Prinses Beatrix von Vlissingen nach Breskens.


An der Mündung der Westerschelde leben Menschen seit Jahrhunderten. Es hätte einen alten Breskens oder Breskin gegeben, aber darüber gibt es keine Gewissheit. Dieses Dorf wäre 1480 überflutet worden. Die Westerschelde, wie wir sie kennen, gab es noch nicht. Es gab eher ein Salzmarschgebiet, das als Sincfal bekannt ist und auch Inseln für die gegenwärtige Küstenlinie.


Im 15. Jahrhundert entstanden die Sümpfe, die unter dem Namen Breskenszand bekannt waren. Philip van Kleef, der Herr von Ravenstein, erhielt 1487 von Maximilian von Österreich die Erlaubnis, diese Salzwiesen zu Polder zu machen
. Er durfte dort eine Kirche bauen, die der Heiligen Barbara geweiht war. Weil er die Seite der Aufständischen im flämischen Aufstand gegen Maximilian wählte, wurde das verschoben, aber 1510 wurde der Breskenszand zu polder gemacht. So entstanden die Polder Oud Breskin und Jong Breskin.

Im Jahre 1517 wurde das Dorf Breskens gegründet und 1518 begann der Bau der Kirche, auf der sich die Bewohner niederließen.


Aufgrund der Überschwemmung von 1583 wurde dieses Gebiet wieder überflutet. Die Geschichte des modernen Breskens beginnt im Jahr 1607, als das zuvor überflutete Land wieder vermietet wurde. 1610 wurden der Oud-Breskenspolder und der Jong-Breskenspolder fertiggestellt.
Das Dorf entwickelt sich langsam und existiert seit Jahrhunderten

hauptsächlich von der aktuellen Dorpstraat und einer Reihe von Seitenstraßen und umliegenden bauernhöfe.

Wegen der strategischen Lage an der Mündung der Schelde, Napoleon und später während des belgischen Aufstandes entlang der Küste, wurde eine Reihe von Forts gebaut, von denen Fort Frederik Hendrik die wichtigste ist. Sie haben ihre militärische Funktion Ende des 19. Jahrhunderts verloren.


Während des Zweiten Weltkrieges wurden im und um das Dorf von den Deutschen Bunker und Forts als Teil des Atlantikwalls gebaut. Am 11. September 1944 wurde das Dorf von einem alliierten Bombenangriff im Rahmen der Operation Switchback getroffen, der darauf abzielte, die Scheldemündung zu befreien. Ungefähr 200 Menschen verlieren ihr Leben und ein Vielfaches davon ist verletzt.

Die Bevölkerung wird dann evakuiert. Während der Bombardierung und während der anschließenden schweren Kämpfe bis zur Eroberung durch die Alliierten am 21. Oktober 1944 wurde ein großer Teil der Häuser zerstört oder beschädigt. Nach dem Krieg wird das Dorf wieder aufgebaut und die Bevölkerung kehrt zurück.

Dank der starken Zunahme von Fischerei und Tourismus ist Breskens wieder lebendig und Breskens hat mit einigen Nachkriegsvierteln erweitert. Aufgrund dieser Erweiterungen befand sich das Viertel Kijkuit vollständig in der Ortschaft Breskens.

Die Flagge besteht aus zwei horizontalen Bändern in Grün und Rot. Der Ursprung der Farben ist unbekannt. Die Flagge erschien im 17. Jahrhundert, wurde aber nie offiziell als Stadtflagge eingeführt.

Orte von Interesse:
Fischereimuseum.
Molen van Risseeuw, eine Windmühle am Oude Rijksweg.
Der Leuchtturm von Breskens (siehe Nieuwesluis).

Sint Barbara Kirche.

Wirtschaft
Breskens wurde am Ende des 9. Jahrhunderts als Bauerndorf gegründet. Aufgrund der Nähe zu vielen Stränden ist der Tourismus aber auch eine wichtige Einnahmequelle. Der Höhepunkt des Jahres für Einheimische und Touristen ist das dreitägige
Fischerfeste Anfang August.


Die Westerschelde Fähre bietet einen Fährservice für Radfahrer und Fußgänger nach Vlissingen. Seit der Eröffnung des Westerscheldetunnels im März 2003 gibt es keinen Autoservice mehr.