014_ biezen – info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Biezen

Geschiedenis

Reeds in de 14e eeuw werd melding gemaakt van een buurtschap Biezen, een gehucht in de parochie Beoosten Eede.

Hoewel het hier dus een relatief hooggelegen land betreft had het toch te lijden onder de inundatie van 1583 die onder andere de Biezenkreek deed ontstaan.

Reeds in 1608 werd de Biezenpolder heringedijkt. Dit was het zuidelijke gedeelte van de Beoosten Eedepolder wat 435 ha besloeg.

Het buurtschap is met name bekend vanwege het feit dat in de eerste helft van de 17e eeuw hier vele Doopsgezinden neerstreken die, vanwege de vervolging, uit de Zuidelijke Nederlanden waren gevlucht. Uiteindelijk trokken dezen naar Aardenburg, waarna een katholieke bevolking hun plaats innam.

Daarom heette de Biezenpolder oorspronkelijk Dooperspolder en de noordelijke dijk heet nog steeds Dooperdijk. Deze ligt langs de oude Eekloose Watergang. Dit was oorspronkelijk een turfvaart. Ten zuiden van deze Watergang houdt het zeekleigebied op en begint het pleistoceen dekzandgebied, wat de landbouwgrond van Biezen minder vruchtbaar doet zijn.

Aan de zuidrand van Biezen vindt men een groot aantal grenspalen en tussenstenen. Er werd uiteraard ook gesmokkeld in vroeger dagen.

Het gehele gebied wordt wel aangeduid met De Biezen.

Door een ruilverkaveling is het oorspronkelijke patroon van veenontginningen verdwenen en is er een netwerk van vrij rechte landbouwwegen voor in de plaats gekomen. In het aangrenzende Belgische gebied is de oorspronkelijke landschapsindeling beter behouden

 


ENGLISH

Biezen

History
Already in the 14th century mention was made of a hamlet Biezen, a hamlet in the parish east of Eede.
Although this is a relatively high-lying country, it still suffered from the inundation of 1583 that caused the Biezenkreek.
Already in 1608 the Biezenpolder was redesigned. This was the southern part of the East Eedepolder which covered 435 ha.


The hamlet is particularly known for the fact that in the first half of the 17th century many Mennonites descended here who, because of the persecution, had fled from the Southern Netherlands. Eventually they went to Aardenburg, after which a Catholic population took their place.
That is why the Biezenpolder was originally called Dooperspolder(doop=baptise) and the northern dike is still called Dooperdijk. This is located along the old Eekloose Watergang. This was originally a peat boat.

To the south of this Watercourse, the sea clay area stops and the Pleistocene beach area begins, which makes the agricultural land of Biezen less fertile.
At the southern edge of Biezen you will find a large number of border posts and intermediate stones. Of course, smuggling was also done in former days.
The entire area is indicated by De Biezen.


Through a land consolidation, the original pattern of peat reclamation has disappeared and a network of fairly straight agricultural roads has taken its place. In the adjacent Belgian area, the original landscape layout has been better preserved

DEUTSCH

Biezen

Geschichte
Bereits im 14. Jahrhundert wurde von einem Weiler Biezen, östlich von Eede erwähnt.
Obwohl es sich um ein relativ hoch gelegenes Land handelt, litt es immer noch unter der Überschwemmung von 1583, die den Biezenkreek auslöste.


Bereits 1608 wurde der Biezenpolder neu gestaltet. Dies war der südliche Teil des East Eedepolder, der 435 ha umfasste.
Der Weiler ist dafür bekannt, dass in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts viele Mennoniten hierher kamen, die wegen der Verfolgung aus den Südlichen Niederlanden geflohen waren. Schließlich gingen sie nach Aardenburg, woraufhin eine katholische Bevölkerung an ihre Stelle trat.


Deshalb hieß der Biezenpolder ursprünglich Dooperspolder (doop= taufe) und der nördliche Deich heißt immer noch Dooperdijk. Dies ist entlang der alten Eekloose Watergang entfernt. Dies war ursprünglich ein Torfboot. Im Süden dieses Gebietes, das die landwirtschaftlichen Flächen des pleistozänen Strandes anzieht, macht das landwirtschaftlich genutzte Land von Biezen weniger fruchtbar.


Am Südrand von Biezen finden Sie eine große Anzahl von Grenzpfosten und Zwischensteinen. Natürlich wurde früher auch geschmuggelt.


Das gesamte Gebiet ist von De Biezen gekennzeichnet.
Durch eine Flurbereinigung ist das ursprüngliche Muster der Torfgewinnung verschwunden und ein Netz von ziemlich geraden Straßen hat seinen Platz.

Im angrenzenden belgischen Gebiet wurde das ursprüngliche Landschaftslayout besser erhalten