017_aardenburg- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Aardenburg (verkorte versie)

Aardenburg is een stad in de Nederlandse provincie Zeeland. Aardenburg ligt in het westelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen en behoort tot de gemeente Sluis. Aardenburg vormde tot 1995 een zelfstandige gemeente, waarvan ook de kernen Eede, Sint Kruis en de buurtschap Draaibrug deel uitmaakten. In 1995 fuseerde de gemeente Aardenburg met de gemeente Sluis, waarbij de gemeente Sluis-Aardenburg werd gevormd. In 2003 ging deze al op in de nieuwe gemeente Sluis. Aardenburg is tevens de oudste stad van de provincie Zeeland. Aardenburg heeft 2423 inwoners (2010), die Aardenburgers worden genoemd.

Geschiedenis

Aardenburg was al bewoond in de Middensteentijd, maar werd pas een werkelijk grote nederzetting in de Romeinse tijd.

Het fort werd omstreeks 225 verlaten.

De Vikingen maakten het de monniken van de Gentse Sint-Baafsabdij, die het land in leen hadden verworven, moeilijk het te ontginnen, maar na 925 was de rust voldoende hersteld om een kerk te bouwen: de Sint-Bavokerk.

Aardenburg had twee kerken: de Sint-Bavokerk, gesticht in 959 door de Sint-Baafsabdij te Gent, en de Mariakerk die de grootste kerk was.

Aardenburg kreeg stadsrechten in 1187. Reeds in 1299 werden er versterkingen om de stad aangebracht in opdracht van graaf Gwijde van Dampierre. In 1383 werd Aardenburg echter door de Gentenaars verwoest. In 1641 probeerde een Spaans leger de stad met een list in te nemen. De bedoeling was dat vermomde soldaten de stadspoort op zouden blazen met karren die gevuld waren met granaten. Een soldaat trof echter daags tevoren een Italiaan, vermomd als boer. Na gevangenneming en ondervraging vertelde hij van de plannen. Toen de karren naderden, werden deze beschoten met kanonnen, waarna de Spanjaarden op de vlucht sloegen.

In 1830 maakte Aardenburg, tijdens de Belgische Opstand, nog een tijdelijke bezetting door de Belgen mee.

In 1944 werden in Aardenburg vele huizen, en ook de Sint-Baafskerk, vernield. Tijdens de naoorlogse restauratie kwamen allerlei belangwekkende vondsten aan het licht, waaronder een 20-tal van binnen beschilderde grafkelders uit de 13e en 14e eeuw, die door Jan van Hinte alle zijn nagetekend.

Rond 1956 werden opgravingen verricht waarbij vuurstenen voorwerpen uit 5000 v.Chr. werden ontdekt. Ook de Romeinse nederzetting werd toen gevonden. Veel vondsten zijn terechtgekomen in het archeologisch museum dat in 1969 werd geopend.

Bezienswaardigheden:

Kerken

De Sint-Bavokerk is de belangrijkste bezienswaardigheid. Deze kerk is in Nederland het meest complete voorbeeld van een kerk in de stijl van de Scheldegotiek.

De Maria Hemelvaartkerk is een neogotische kerk die in 1850 is ingewijd en P.J. Soffers tot architect had.

De Maria Hemelvaartkerk is een Stufenhallekerk. In 1927 werd het koor vervangen.

De Doopsgezinde kerk “Het Lam tot Aardenburgh”. De doopsgezinden moesten uit de zuidelijke Nederlanden vluchten, maar ze mochten ook in de noordelijke Nederlanden hun geloof niet openlijk belijden. De oorspronkelijke schuurkerk staat nog steeds los van de voorgevel.

De Westpoort of Kaaipoort is de enige nog intacte stadspoort.

Het voormalig Burgerweeshuis aan de Weststraat 37 heeft een dubbele trapgevel met natuurstenen versieringen uit 1631.

De Kikkerfontein op het Kaaiplein die verwijst naar de bijnaam van de Aardenburgers, die kikkers genoemd worden.

De gerestaureerde fundamenten van de Romeinse Porta Principales zijn te zien in de Burchtstraat.

Op de Markt het voormalig stadhuis uit 1952 en een muziekkiosk uit 1909. Ook een gedenknaald uit 1920 ter herdenking van landbouwpionier George Auguste Vorsterman van Oyen.

De Wallen van Aardenburg

De Elderschans, een landgoed met park.

Archeologisch Museum

Het Archeologisch Museum Aardenburg bevindt zich aan de Marktstraat in een 17e-eeuws winkelpand. Het is geopend in 1969 en het bevat voorwerpen uit de Romeinse tijd en ook, onder andere, voorwerpen zoals grafstenen die in het verdronken middeleeuwse dorp Hannekenswerve zijn gevonden. Er is een heemtuin en men vindt er de resten van een Gallo-Romeins tempeltje. Daarnaast zijn er vuurstenen voorwerpen te zien die uit 5000 v.Chr. stammen. Er is een skelet van een Germaans krijger te vinden die een gat in zijn schedel heeft, mogelijk opgelopen bij gevechten met de Romeinen.

Natuur en landschap

Aardenburg ligt in het zeekleipoldergebied op een hoogte van ongeveer 1,5 meter. De Wallen van Aardenburg en het landgoed Elderschans zijn overblijfselen van de Staats-Spaanse Linies en tegenwoordig natuurgebied. Vooral ten oosten en ten westen van het stadje liggen kreken.

Moderne Architectuur

De Nederlandse architect J.P.Kloos ontwierp in 1949 een sportpark met paviljoen en openlucht-zwembad; het laatste opende in 1951. Beide zijn

nog steeds in gebruik na de nodige vernieuwingen.

ENGLISH

Aardenburg (shortened version)

Aardenburg is a city in the Dutch province of Zeeland. Aardenburg is located in the western part of Zeeuws-Vlaanderen and belongs to the municipality of Sluis. Aardenburg formed an independent municipality until 1995, including Eede, Sint Kruis and the hamlet Draaibrug. In 1995, the Municipality of Aardenburg merged with the municipality of Sluis, where the municipality of Sluis-Aardenburg was formed. In 2003 it was already in the new municipality of Sluis. Aardenburg is also the oldest city in the province of Zeeland. Aardenburg has 2423 inhabitants (2010), who are called Aardenburgers.

History
Aardenburg was already inhabited in the Middle Stone Age, but only became a really large settlement in Roman times.

The fort was abandoned around 225.

The Vikings made it difficult for the monks of Ghent’s Sint-Baafsabdij, who had acquired the land in loan, to recover it, but after 925 the peace had been sufficiently restored to build a church: the St. Bavo Church.

Aardenburg had two churches: the St. Bavo Church, founded in 959 by the Sint-Baafsabdij in Ghent, and the St. Mary’s Church which was the largest church.

Aardenburg received city rights in 1187. Already in 1299 reinforcements were placed around the city commissioned by Count Guy of Dampierre.

In 1383 Aardenburg was destroyed by the Gentenaars (soldiers of ghent(B).

In 1641 a Spanish army tried to take the city with a ruse. The intention was that disguised soldiers would blow up the city gate with carts filled with grenades. A soldier, however, met an Italian, disguised as a farmer, a day in advance. After imprisonment and interrogation, he told about the plans. When the carts approached, they were shot at with cannons, after which the Spaniards fled.

In 1830 Aardenburg, during the Belgian Revolt, still experienced a temporary occupation by the Belgians.

In 1944 many houses in Aardenburg, were destroyed. During the post-war restoration, all sorts of interesting finds came to light, including some 20 of 13th and 14th century burial cemeteries, all of which have been after painted by Jan van Hinte.

Around 1956, excavations were carried out involving flint objects from 5000 BC. were discovered. The Roman settlement was also found. Many finds have ended up in the archaeological museum that was opened in 1969.

Churches
St. Bavo’s Church is the main attraction. This church is the most complete example of a church in the style of the Scheldt Gothic in the Netherlands.
The Assumption Church is a neo-Gothic church that was consecrated in 1850 and had P.J. Soffers to architect.
The Assumption Church is a Stufenhall Church. In 1927 the choir was replaced.
The Baptist church “Het Lam tot Aardenburgh”. The Mennonites had to flee from the Southern Netherlands, but they were not allowed to openly confess their faith in the Northern Netherlands. The original barn church is still separate from the façade. The Westpoort or Kaaipoort is the only intact city gate.
The former Burgerweeshuis on Weststraat 37 has a double stepped gable with natural stone decorations from 1631.
The Frog Fountain on the Kaaiplein that refers to the nickname of the Aardenburgers, who are called frogs.
The restored foundations of the Roman Porta Principales can be seen in the Burchtstraat.
On the Markt the former city hall from 1952 and a music kiosk from 1909. Also a memorial needle from 1920 to commemorate agricultural pioneer George Auguste Vorsterman van Oyen.

Defense ramparts of Aardenburg
De Elderschans, an estate with a park.

Archaeological Museum
The Archaeological Museum Aardenburg is located at the Marktstraat in a 17th century shop. It was opened in 1969 and it contains objects from Roman times and also, among other things, objects such as headstones found in the drowned medieval village of Hannekenswerve. There is a marsh garden and you can find the remains of a Gallo-Roman temple. In addition, flint objects can be seen from 5000 BC. tribes. There is a skeleton of a Germanic warrior who has a hole in his skull, possibly suffered from battles with the Romans.

Nature and landscape
Aardenburg is located in the sea clay polder area at a height of about 1.5 meters. The defensive ramparts of Aardenburg and the estate Elderschans are remnants of the Staats-Spaanse Linies and nowadays nature reserve. There are creeks especially east and west of the town.

Modern Architecture
The Dutch architect J.P.Kloos designed in 1949 a sports park with pavilion and open-air swimming pool; the latter opened in 1951. Both are still in use after the necessary innovations.

DEUTSCH

Aardenburg (verkürzte Version)

Aardenburg ist eine Stadt in der niederländischen Provinz Zeeland. Aardenburg liegt im westlichen Teil von Zeeuws-Flandern und gehört zur Gemeinde Sluis. Aardenburg bildete bis 1995 eine selbstständige Gemeinde, einschließlich Eede, Sint Kruis und der Weiler Draaibrug. Im Jahr 1995 fusionierte die Stadt Aardenburg mit der Gemeinde Sluis-Aardenburg. Im Jahr 2003 war es bereits in der neuen Gemeinde Sluis. Aardenburg ist auch die älteste Stadt in der Provinz Zeeland. Aardenburg hat 2423 Einwohner (2010), die Aardenburger genannt werden.

Geschichte
Aardenburg war bereits in der mittleren Steinzeit bewohnt, wurde aber erst in römischer Zeit eine wirklich große Siedlung.

Das Fort wurde um 225 verlassen.

Die Wikinger machten es den Mönchen von Gents Sint-Baafsabdij, die das Land als Leihgabe erworben hatten, schwer, sie wiederzuerlangen, aber nach 925 war der Frieden ausreichend wiederhergestellt worden, um eine Kirche zu bauen: die St.-Bavo-Kirche.
Aardenburg hatte zwei Kirchen: die St.-Bavo-Kirche, die 959 von der Sint-Baafsabdij in Gent gegründet wurde, und die Marienkirche, die die größte Kirche war.

Aardenburg erhielt in 1187 die Stadtrechte. Bereits 1299 wurden im Auftrag des Grafen Guy von Dampierre Verstärkungen um die Stadt gelegt.

1383 wurde Aardenburg von den Gentenaars zerstört.

Im Jahr 1641 versuchte eine spanische Armee, die Stadt mit einer List zu nehmen. Die Absicht war, dass getarnte Soldaten das Stadttor mit Karren voller Granaten sprengen würden. Ein Soldat traf jedoch einen Tag zuvor einen als bauer verkleideten Italiener. Nach Haft und Verhör erzählte er von den Plänen. Als die Karren sich näherten, wurden sie mit kanonen beschossen, worauf die Spanier flohen.

Im Jahr 1830 erlebte Aardenburg während des belgischen Aufstandes noch eine zeitweilige Besetzung durch die Belgier.

Im Jahr 1944 wurden viele Häuser in Aardenburg, zerstört. Während der Nachkriegsrestaurierung kamen alle möglichen interessanten Funde ans Licht, darunter etwa 20 Grabfriedhöfe aus dem 13. und 14. Jahrhundert, die alle von Jan van Hinte nach gezeichnet wurden.

Um 1956 wurden Ausgrabungen mit Feuersteinobjekten aus 5000 v. Chr. Durchgeführt. entdeckt. Die römische Siedlung wurde ebenfalls gefunden. Viele Funde sind in dem 1969 eröffneten archäologischen Museum gelandet.

Sehenswürdigkeiten

Kirchen
St. Bavo’s Church ist die Hauptattraktion. Diese Kirche ist das vollständigste Beispiel einer Kirche im Stil der Scheldegotik in den Niederlanden.
Die Maria Himmelfahrtskirche ist eine neugotische Kirche, die 1850 geweiht wurde und hatte P.J. Soffer zum Architekten.
Die Maria Himmelfahrtskirche ist eine Stufenhall-Kirche. Im Jahr 1927 wurde der Chor ersetzt.
Die Baptistenkirche “Het Lam tot Aardenburgh”. Die Mennoniten mussten aus den südlichen Niederlanden fliehen, aber sie durften ihren Glauben in den nördlichen Niederlanden nicht offen bekennen. Die ursprüngliche Scheunenkirche ist noch von der Fassade getrennt.

Das Westpoort oder Kaaipoort ist das einzige intakte Stadttor.
Das ehemalige Burgerweeshuis an der Weststraat 37 hat einen Doppelstufengiebel mit Natursteindekor aus dem Jahr 1631.


Der Froschbrunnen am Kaaiplein, der sich auf den Spitznamen der Aardenburger bezieht, die Frösche genannt werden.
Die restaurierten Fundamente der römischen Porta Principales sind in der Burchtstraat zu sehen.
Auf dem Markt das ehemalige Rathaus von 1952 und ein Musikkiosk aus dem Jahr 1909. Ebenfalls eine Gedenknadel aus dem Jahr 1920 zum Gedenken an den Landwirtschaftspionier George Auguste Vorsterman van Oyen.

Verteidigungswälle von Aardenburg
De Elderschans, ein Immobilien mit einem Park.

Archäologisches Museum
Das Archäologische Museum Aardenburg befindet sich an der Marktstraat in einem Geschäft aus dem 17. Jahrhundert. Es wurde 1969 eröffnet und enthält Gegenstände aus der Römerzeit sowie Gegenstände wie Grabsteine ​​aus dem ertrunkenen mittelalterlichen Dorf Hannekenswerve. Es gibt einen Häm garten und Sie können die Überreste eines gallo-römischen Tempels finden. Außerdem können Feuersteinobjekte ab 5000 v. Chr. Gesehen werden. Es gibt ein Skelett eines germanischen Kriegers, der ein Loch in seinem Schädel hat, möglicherweise von kämpfen mit den Römern.

Natur und Landschaft
Aardenburg liegt in einer Höhe von etwa 1,5 Metern.

Die Verteidigungswälle von Aardenburg und das Gut Elderschans sind Reste der Staats-Spaanse-Linien und heute Naturschutzgebiet. Vor allem östlich und westlich der Stadt gibt es kleine Buchten.

Moderne Architektur
Der niederländische Architekt J. P. Kloos entwarf 1949 einen Sportpark mit Pavillon und Freibad; Letzteres eröffnete 1951. Beide sind immer noch im Einsatz nach den notwendigen Innovationen.