019_sluis- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Sluis

Sluis west vlaams Sluus) is een vestingstad in het westen van

Zeeuws-Vlaanderen, in de Nederlandse provincie Zeeland.

De gemeente waartoe het stadje behoort heet eveneens Sluis, maar maar de hoofdplaats van deze gemeente is Oostburg.

Tot 1995 was Sluis een zelfstandige gemeente. Op 1 januari 2013 had de stad Sluis 2377 inwoners.

Slag bij Sluis in 1340.

Sluis is vermoedelijk omstreeks 1260 gesticht door de Vlaamse graaf Jan I van Namen en had van oorsprong de naam Lamminsvliet. In 1324 kreeg Sluis echter zijn huidige naam. De stad heeft haar ontstaan te danken aan het verzanden van het Zwin. (natuurgebied met schorren en duinen) In 1290 kreeg het dorp al stadsrechten en door haar strategische ligging werd de stad in 1382 een vestingstad. In 1340 had in de monding van het Zwin reeds de Slag bij Sluis plaatsgevonden, die de opmaat tot de Honderdjarige Oorlog vormde. In 1385 werd gestart met de bouw van het Kasteel van Sluis, dat tijdens de Franse inval in 1794 zwaar beschadigd werd en definitief gesloopt in 1820.

Vanaf 1387 was Sluis de belangrijkste Bourgondische vloothaven. Op 7 januari 1430 vond hier het huwelijk plaats tussen Filips de Goede en Isabella van Portugal. De bloeitijd van Sluis duurde tot ongeveer 1450.

De Inname van Sluis in 1604 door Maurits van Oranje.

Ook tijdens de Tachtigjarige Oorlog speelde Sluis een belangrijke rol als vestingstad. In 1587 veroverde de hertog van Parma de stad. In 1603 vond een Zeeslag bij Sluis plaats. De Spaanse bezetting duurde tot 1604.

Hoewel de stad en omgeving nadien nog een rol speelde in de Staats-Spaanse Linies was het verder slechts een onbetekenend stadje geworden. Op 27 juli 1794 begon een beleg door de Fransen. Op 25 augustus van hetzelfde jaar gaf de stad zich over.

In 1858 kwam de Damse Vaart gereed, waardoor schepen van Sluis naar Brugge konden varen. In 1940 werden echter de sifons van het Leopoldkanaal en het Kanaal van Schipdonk verwoest en nimmer hersteld, waardoor de scheepvaart over de Damse Vaart onmogelijk was geworden.

In het begin van de 20e eeuw kwamen diverse Franse kloosterorden naar Sluis, en familiebezoek aan leerlingen die op internaten zaten werd de oorzaak van het feit dat de winkels vanaf 1908 ook op zondag geopend werden, wat zo bleef en geleidelijk aan steeds meer Belgisch winkelpubliek trok.

Tijdens geallieerde bombardementen op 11 oktober 1944 als gevolg van de Tweede Wereldoorlog werd Sluis grotendeels verwoest.

Na de oorlog werd de stad herbouwd in traditionalistische stijl.

Kloosters

In 1907 kwamen de Broeders van de Christelijke Scholen (F.S.C.) naar Sluis, daar ze in Frankrijk niet meer mochten functioneren ten gevolge van de secularisatiepolitiek. Zij waren afkomstig uit Sint-Omaars en stichtten het Pensionnat Saint-Joseph, waar tot 550 leerlingen aanwezig waren. Het was gehuisvest in een zeer groot complex gelegen aan de zuidelijke invalsweg naar Sluis. In 1939 vertrokken de paters en de bezetter gebruikte de gebouwen van 1940 tot 1944. Daarna waren er tot 1948 NSB’ers in geïnterneerd. Waar het gestaan heeft, is nu een woonwijk.

In 1908 werd door de Soeurs de Sainte Ursule de la très Sainte Vierge (Ursulinen) een klooster gesticht aan de weg naar Sint Anna ter Muiden. Hier zou een meisjeskostschool moeten komen maar het werd geen succes, zodat het complex in 1922 werd verkocht aan de Broeders van de Christelijke Scholen te Baarle-Nassau.

Een derde klooster van verdreven Fransen was gevestigd aan de weg naar Heille. Dit Collège Séraphiques Saint-Antoine was van de Franciscanen-Minderbroeders en ook hier was een seminarie aan verbonden. Het stadje Sluis werd in 1944 grotendeels verwoest door geallieerde bombardementen. Ook het unieke Belfort is toen volledig verwoest. Het centrum is echter weer opgebouwd en de omwalling is intact gebleven. In het kleinschalige historische centrum van Sluis bevindt zich het enige Nederlandse belfort. In dit gebouw bevindt zich ook een historisch museum.

De historische stad Sluis had eertijds een rechtstreekse verbinding met de Noordzee.

De fundamenten van de voormalige Sint-Janskerk die een van de grootste in de streek was, werd gebouwd in de 14de eeuw en door een brand verwoest in 1811. De oude Wallen van Sluis zijn nog grotendeels intact.

Het belfort van Sluis (14e eeuw) De grootste blikvanger van Sluis is het stadhuis, dat als enige in Nederland is voorzien van een belfort, een versterkte toren met vier hoektorentjes. Het stadhuis werd in 1390 als symbool van de stedelijke vrijheid gebouwd naar het voorbeeld van de belforten in Gent en Brugge. In 1944 liep het gebouw zware schade op, waarna het in 1956 werd herbouwd. De raadzaal wordt afgesloten door een 18de-eeuws smeedijzeren hek dat afkomstig is uit het stadhuis van Middelburg. Langs de wanden hangen schilderijen en een wandkleed (1650). De toren (142 treden) biedt een weids uitzicht over het Zeeuws landschap.

Windmolen De Brak, aan de zuidelijke uitvalsweg.

Het stadje, dat slechts een kleine twee kilometer van de grens ligt, kent nog steeds een druk kooptoerisme vanuit België. Jaarlijks bezoeken zo’n 5 miljoen mensen Sluis. Kenmerkend was ooit het grote aantal seksshops, in een tijd dat deze in België nog niet voorhanden waren.

Er zijn in Sluis verschillende (sport-)verenigingen actief:

Voetbal: SV Sluis.

Biljartvereniging: Tegen Moeders Wil

Bowling: Bowlingvereniging Sluis

Darts: Dart Team Sluis

Hengelsport: Hengelsportvereniging Jantje van Sluis

Schaatsen: IJsclub ‘t Zwin

Tennis: Tennis Vereniging Sluis,

LTVS Hondenclub: Hondenclub FUN

Sluis Badmintonclub: BC Schepnet

Door de stad loopt de Europese wandelroute E9, ter plaatse ook North Sea Trail of Deltapad geheten.


ENGLISH

Sluis (Lock or sluice)

Sluis west flemish Sluus is a fortified city in the west of
Zeeuws-Vlaanderen, in the Dutch province of Zeeland.
The municipality to which the town belongs is also called Sluis, but the main town of this municipality is Oostburg.
Until 1995, Sluis was an independent municipality. On 1 January 2013, the city of Sluis had 2377 inhabitants.

Battle of Sluis in 1340.
Sluis was probably founded around 1260 by the Flemish count Jan I van Namen and originally had the name Lamminsvliet. In 1324 Sluis got its current name. The city owes its existence to the silting up of the Zwin (nature reserve with salt marshes and dunes) . In 1290 the village already received city rights and due to its strategic location the city became a fortified town in 1382.

In 1340 the Battle of Sluis had already taken place in the mouth of the Zwin, which formed the prelude to ‘the Hundred Years War’. In 1385 the construction of the Castle of Sluis was started, which during the French invasion in 1794 was heavily damaged and finally demolished in 1820.


From 1387 Sluis was the most important Burgundian fleet. On January 7, 1430, the marriage took place between Philip the Good and Isabella of Portugal. The flowering period of Sluis lasted until about 1450.
The Inception of Sluis in 1604 by Maurits van Oranje.
Sluis also played an important role as a fortress city during ‘the Eighty Years War’. In 1587, the Duke of Parma conquered the city.

In 1603 a sea battle took place at Sluis. The Spanish occupation lasted until 1604.


Although the city and the surrounding area still played a role in the Staats-Spaanse Linies, it had only become an insignificant town. On 27 July 1794 a siege started by the French. On 25 August of the same year the city surrendered.


In 1858, the Damse Vaart was completed, allowing ships from Sluis to sail to Bruges. In 1940, however, the siphons
of the Leopold Canal and the Canal of Schipdonk were destroyed and never recovered, making navigation on the Damse Vaart impossible.


In the beginning of the 20th century, various French monastic orders came to Sluis, and family visits to pupils who attended boarding schools became the cause of the fact that the shops were opened on Sundays from 1908, which remained so and gradually attracted more and more Belgian shoppers.


During Allied bombing on 11 October 1944 as a result of the Second World War, Sluis was largely destroyed.
After the war, the city was rebuilt in a traditionalist style.


Monasteries
In 1907 the Brothers of the Christian Schools (F.S.C.) came to Sluis, because they were no longer allowed to function in France as a result of secularization politics. They were from Sint-Omaars and founded the Pension St. Saint Joseph, where up to 550 pupils were present. It was housed in a very large complex located on the southern approach road to Sluis. In 1939 the friars left and the occupiers used the buildings from 1940 to 1944. Thereafter, NSB members (traitors) were interned until 1948. Where it has been, is now a residential area.


In 1908 a monastery was founded by the Soeurs de Sainte Ursule de la très Sainte Vierge (Ursuline) on the road to Sint Anna ter Muiden. Here a girls’ boarding school should come, but it was not a success, so that the complex was sold in 1922 to the Brothers of the Christian Schools in Baarle-Nassau.


A third monastery of expelled French was established on the road to Heille. This Collège Séraphiques Saint-Antoine belonged to the Franciscan Friars, and here too was a seminary. The town of Sluis was largely destroyed in 1944 by Allied bombing. The unique Belfort was completely destroyed at the time. However, the center has been rebuilt and the walls have remained intact. In the small-scale historic center of Sluis is the only Dutch belfry. There is also a historical museum in this building.


Windmill De Brak, on the southern exit road.

The historic city of Sluis used to have a direct connection with the North Sea.
The foundations of the former St. John’s Church, which was one of the largest in the area, was built in the 14th century and destroyed by fire in 1811. The old ramparts of Sluis are still largely intact.
The Belfry of Sluis (14th century) The biggest eye catcher of Sluis is the town hall, which is the only one in the Netherlands with a belfry, a fortified tower with four corner turrets. The city hall was built in 1390 as a symbol of urban freedom after the example of the belfries in Ghent and Bruges.

In 1944 the building suffered heavy damage, after which it was rebuilt in 1956. The council chamber is closed by an 18th-century wrought-iron gate that originates from the town hall of Middelburg. Paintings and a tapestry (1650) hang along the walls. The tower (142 steps) offers a panoramic view over the Zeeland landscape.
The town, which is only two kilometers from the border, still has a busy buying tourism from Belgium. Approximately 5 million people visit Sluis each year.

Characteristic was once the large number of sex shops, at a time when these were not yet available in Belgium.


There are various (sports) associations active in Sluis:
Football: SV Sluis.
Billiards Association: tegen moeders wil (Against Mothers Will)
Bowling: Bowling club Sluis Darts: Dart Team Sluis

Fishing: Fishing club Jantje van Sluis
Ice skating: IJsclub ‘t Zwin
Tennis: Lawn Tennis Association Sluis,
LTVS Dog Club: Dog Club FUN
Sluice Badminton club: BC Schepnet
The European walking route E9 runs through the city, also called North Sea Trail or Deltapad.

DEUTSCH

Sluis (sleuse)

Sluis west flämish Sluus) ist eine befestigte Stadt im Westen von
Zeeuws-Vlaanderen, in der niederländischen Provinz Zeeland.
Die Gemeinde, zu der die Stadt gehört, wird auch Sluis genannt, aber der Hauptort dieser Gemeinde ist Oostburg.
Bis 1995 war Sluis eine unabhängige Gemeinde. Am 1. Januar 2013 hatte die Stadt Sluis 2377 Einwohner.

Slacht um Sluis 1340.
Sluis wurde wahrscheinlich um 1260 vom flämischen Grafen Jan I van Namen gegründet und hatte ursprünglich den Namen Lamminsvliet. Im Jahr 1324 bekam Sluis seinen heutigen Namen. Die Stadt verdankt ihre Existenz der Verlandung der Zwin (Naturschutzgebiet mit Salzwiesen und Dünen) . Bereits 1290 erhielt das Dorf Stadtrechte und aufgrund seiner strategischen Lage wurde die Stadt 1382 zur befestigten Stadt.

Im Jahr 1340 hatte die Schlacht von Sluis bereits in der Mündung des Zwin stattgefunden, die den Auftakt zum Hundertjährigen Krieg bildete. 1385 wurde mit dem Bau der Burg von Sluis begonnen, die während der französischen Invasion 1794 schwer beschädigt und 1820 schließlich abgerissen wurde.


Ab 1387 war Sluis die wichtigste burgundische Flotte. Am 7. Januar 1430 fand die Hochzeit zwischen Philipp dem Guten und Isabella von Portugal statt. Die Blütezeit von Sluis dauerte bis etwa 1450.

 


Sluis spielte auch während des Achtzigjährigen Krieges eine wichtige Rolle als Festungsstadt. Im Jahr 1587 eroberte der Herzog von Parma die Stadt. Im Jahre 1603 fand in Sluis eine Seeschlacht statt. Die spanische Besatzung dauerte bis 1604.

1604 wurde Sluis genommen von Prins Maurits van Oranje.


Obwohl die Stadt und die Umgebung in den Staats-Spaanse-Linien noch eine Rolle spielten, war sie nur eine unbedeutende Stadt geworden. Am 27. Juli 1794 begann eine Belagerung durch die Franzosen. Am 25. August desselben Jahres kapitulierte die Stadt.


Im Jahr 1858 wurde die Damse Vaart fertiggestellt, so dass Schiffe von Sluis nach Brügge segeln konnten. Im Jahr 1940 jedoch wudern die Siphons
Der Leopoldkanal und der Kanal von Schipdonk zerstört und nie wieder geborgen, was die Schifffahrt auf der Damse Vaart unmöglich machte.


Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen verschiedene französische Mönchsorden nach Sluis, und Familienbesuche bei Schülern, die Internate besuchten, führten dazu, dass die Geschäfte ab 1908 sonntags geöffnet wurden und immer mehr belgische Käufer anzogen.


Während der alliierten Bombardierung am 11. Oktober 1944 infolge des Zweiten Weltkriegs wurde Sluis weitgehend zerstört.
Nach dem Krieg wurde die Stadt im traditionellen Stil wieder aufgebaut.


Klöster
1907 kamen die Brüder der Christlichen Schulen nach Sluis, weil sie aufgrund der Säkularisierungspolitik in Frankreich nicht mehr arbeiten durften. Sie stammten aus Sint-Omaars und gründeten die Pension St. Saint Joseph, wo bis zu 550 Schüler anwesend waren. Es war in einem sehr großen Komplex an der südlichen Zufahrtsstraße nach Sluis untergebracht.

Im Jahr 1939 verließen die Mönche die Stadt und die Besatzer benutzten die Gebäude von 1940 bis 1944. Danach wurden NSB-Mitglieder (Verräter ) bis 1948 interniert. Wo es gewesen ist, ist heute ein Wohngebiet. Im Jahr 1908 wurde ein Kloster von der Soeurs de Sainte Ursule de la très Sainte Vierge (Ursulinen) an der Straße nach Sint Anna ter Muiden gegründet. Hier sollte ein Mädcheninternat kommen, aber es war kein Erfolg, so dass der Komplex 1922 an die Brüder der Christlichen Schulen in Baarle-Nassau verkauft wurde.


Ein drittes Kloster von vertriebenen Franzosen wurde auf der Straße nach Heille gegründet. Dieses Collège Séraphiques Saint-Antoine gehörte den Franziskanerbrüdern, und auch hier gab es ein Seminar. Die Stadt Sluis wurde 1944 durch Bombenangriffe der Alliierten weitgehend zerstört. Das einzigartige Belfort wurde zu dieser Zeit komplett zerstört. Das Zentrum wurde jedoch wieder aufgebaut und die Mauern sind intakt geblieben.

In der kleinen historischen Altstadt von Sluis befindet sich der einzige niederländische Glockenturm. In diesem Gebäude befindet sich auch ein historisches Museum.

Die historische Stadt Sluis hatte früher eine direkte Verbindung mit der Nordsee.
Die Fundamente der ehemaligen Johanniskirche, die zu den größten der Gegend gehörte, wurden im 14. Jahrhundert erbaut und 1811 durch einen Brand zerstört. Die alten Stadtmauern von Sluis sind noch weitgehend intakt.
Der Glockenturm von Sluis (14. Jahrhundert) Der größte Blickfang von Sluis ist das Rathaus, das einzige in den Niederlanden mit einem Glockenturm, einem Wehrturm mit vier Ecktürmchen. Das Rathaus wurde 1390 als Symbol der städtischen Freiheit nach dem Vorbild der Glockentürme in Gent und Brügge erbaut. Im Jahr 1944 erlitt das Gebäude schwere Schäden, danach wurde es 1956 wieder aufgebaut. Die Ratskammer ist durch ein schmiedeeisernes Tor aus dem 18. Jahrhundert geschlossen, das aus dem Rathaus von Middelburg stammt. Gemälde und ein Wandteppich (1650) hängen an den Wänden. Der Turm (142 Stufen) bietet einen Panoramablick über die Landschaft Zeelands.

Windmühle De Brak, an der südlichen Ausfahrt.


Die Stadt, die nur zwei Kilometer von der Grenze entfernt ist, hat immer noch einen regen Einkaufstourismus aus Belgien. Etwa 5 Millionen Menschen besuchen Sluis jedes Jahr.

Charakteristisch war einst die große Anzahl an Sexshops, zu einer Zeit, als diese in Belgien noch nicht verfügbar waren.


In Sluis sind mehrere (Sport-) Clubs aktiv:

Fußball: SV Sluis.
Billiards Association:Tegen moeders wil (Gegen Mütter Willen)
Bowling: Bowling Club Sluis

Darts: Dart Team Sluis

Angeln: Angelverein Jantje van Sluis
Eislaufen: IJsclub ‘t Zwin
Tennis: Tennisverein Sluis,
LTVS Hund Club: Hund Club Spaß
Schleuser Badminton Club: BC Schepnet


Die europäische Wanderroute E9 verläuft durch die Stadt, auch North Sea Trail oder Deltapad genannt.