018_draaibrug- info

 

 INFO

Om de info te lezen: scroll naar beneden
To read the info: scroll down
So lesen Sie die Informationen: Blättern Sie nach unten

 
bron: wikipedia.nl

NEDERLANDS

Draaibrug

Draaibrug is een gehucht in de gemeente Sluis, in de Nederlandse provincie Zeeland.

Het plaatsje bestaat uit een 70-tal huizen, geconcentreerd langs de N251 (Draaibrug-Eede (grens)) en de N253 (Breskens-Sint Anna ter Muiden (grens)) en ligt in het midden van de driehoek Sluis-Oostburg-Aardenburg. In 2003 werd ten westen van de kern een rondweg aangelegd, voordien lag de kruising van de N58 en de N251 midden in Draaibrug. Het plaatsje fungeert als overstappunt voor een aantal streekbuslijnen, onder andere naar België.

Geschiedenis

Tot 1583 lag op dezelfde plaats het dorp Hannekenswerve. Dit verdween toen het gebied onder water werd gezet in het kader van de Tachtigjarige Oorlog. In 1649werd de Isabellapolder ten noorden van Aardenburg aangelegd en in 1650 de polder ten westen van Eede en ten noorden van Sint-Pietersdijk, en daarmee kwam Draaibrug aan een smal, bedijkt water te liggen: de Aardenburgse haven of Ee, die pas in 1813 werd afgedamd en ingepolderd.

Voordien was er al een wegverbinding over dat havenkanaal, waarin een draaibrug was opgenomen. Deze draaibrug deed na 1813 geen dienst meer als zodanig, en in 1840 werd ze door een vaste brug vervangen en later door een dam. Sedert 2006 wordt de Aardenburgse Havenpolder weer ontwikkeld tot natuurgebied.

Op ruim 1 km ten noorden van Draaibrug bevinden zich nog resten van het voormalige Havenfort, dat in 1745 is gebouwd op de plaats van het eerdere Fort Slepeldamme en in 1747 door de Fransen werd bezet tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog.

Draaibrug kende sinds 1886 een tramremise van de Stoomtram-Maatschappij Breskens – Maldeghem, wat later een busremise is geworden. Van deze remise staan nog enkele gebouwen overeind. Ooit lag er een indrukwekkend emplacement met wel 20 sporen. Er hebben in de hoogtijdagen vele tientallen mensen gewerkt aan het onderhoud van locomotieven en rijtuigen. Een van deze rijtuigen bevindt zich in het trammuseum te Hoorn (NL).

De aanleg van een rondweg maakte dat Draaibrug niet meer fungeert als een druk knooppunt. Ook de remise functioneert niet meer.


ENGLISH

Draaibrug (Swing bridge)
Draaibrug is a hamlet in the municipality of Sluis, in the Dutch province of Zeeland.


The town consists of about 70 houses, concentrated along the N251 (Draaibrug-Eede (border) and the N253 (Breskens-Sint Anna ter Muiden (border) and lies in the middle of the triangle Sluis-Oostburg-Aardenburg. In 2003, a ring road was built to the west of the core, before the intersection of the N58 and the N251 was in the middle of Draaibrug. The town acts as a transfer point for a number of regional bus lines, including to Belgium.


History
Until 1583 the village of Hannekenswerve was located in the same place. This disappeared when the area was flooded in the context of the Eighty Years’ War. In 1649, the Isabellapolder was constructed north of Aardenburg and in 1650 the polder west of Eede and north of Sint-Pietersdijk, and Draaibrug came to a narrow, damsied water: the Aardenburg harbor or Ee, which was only in 1813 dammed and reclaimed.

Previously there was already a road connection over the port channel, in which a swing bridge was included. This swing bridge did not serve as such after 1813, and in 1840 it was replaced by a fixed bridge and later by a dam.

Since 2006 the Aardenburg Havenpolder has been developed into a nature reserve.


At more than 1 km north of Draaibrug are still remains of the former Havenfort, which was built in 1745 on the site of the former Fort Slepeldamme and in 1747 was occupied by the French during the Austrian Succession War.


From 1886, the swing bridge has had a tram depot from the Steam Tram Company Breskens – Maldeghem, which later became a bus depot. A few buildings still stand on this draw. There once was an impressive railway yard with as many as 20 tracks. In the heyday many dozens of people worked on the maintenance of locomotives and carriages. One of these carriages is located in the tram museum in Hoorn (NL).


The construction of a ring road meant that Draaibrug no longer functions as a busy junction. The depot does not work anymore.

DEUTSCH

Draaibrug ( Drehbrücke)
Draaibrug ist ein Weiler in der Gemeinde Sluis, in der niederländischen Provinz Zeeland.


Der Weiler von etwa 70 Häusern aus, konzentriert entlang der N251 (Draaibrug-Eede (Grenze)) und die N253 (Breskens-Sint Anna ter Muiden (Grenze)), und ist in der Mitte des Dreiecks Sluis-Oostburgsche-Aardenburg.

Im Jahr 2003 wurde eine Ringstraße westlich des Kerns gebaut,

bevor die Kreuzung der N58 und der N251 in der Mitte von Draaibrug lag. Die Stadt fungiert als Übergabepunkt für eine Reihe von regionalen Buslinien, darunter nach Belgien.


Geschichte
Bis 1583 befand sich am selben Ort das Dorf Hannekenswerve. Dies verschwand, als das Gebiet im Kontext des Achtzigjährigen Krieges überflutet wurde. In 1649 baute man die Isabellapolder nördlich von Aardenburg und im Jahr 1650 der Polder westlich von Eede und nördlich von St. Peter Dijk, so Draaibrug kam ein schmales, eingedeicht Wasser zu sein: die Aardenburg Port Ee, die im Jahr 1813 nur war gestaut und zurückgefordert.

Zuvor gab es bereits eine Straßenverbindung über den Hafenkanal, in der eine Drehbrücke enthalten war. Diese Drehbrücke diente nach 1813 nicht mehr als solche und wurde 1840 durch eine feste Brücke und später durch einen Damm ersetzt.

Seit 2006 wurde der Aardenburger Havenpolder zu einem Naturschutzgebiet ausgebaut.
Mehr als 1 km nördlich von Draaibrug sind noch Reste des ehemaligen Hafen Fort, erbaut im Jahr 1745 und dem Gelände des ehemaligen Fort Slepeldamme.

Im Jahr 1747 wurde draaibrug von dem Französisch während des österreichischen Erbfolgekrieg besetzt.


Ab 1886 hatte die Drehbrücke ein Straßenbahndepot von der Dampfstraßenbahngesellschaft Breskens – Maldeghem, die später ein Busdepot wurde. Ein paar Gebäude stehen immer noch auf dieser Auslosung. Es war einmal ein beeindruckender Bahnhof mit bis zu 20 Gleisen.

In der Blütezeit arbeiteten viele Dutzend Leute an Lokomotiven und Waggons. Einer dieser Wagen befindet sich im Straßenbahnmuseum in Hoorn (NL).
Der Bau einer Ringstraße bedeutete, dass Draaibrug nicht mehr als belebte Kreuzung fungiert. Das Depot funktioniert nicht mehr.